Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 1  - Mars 1999 
 


 
531 677 UTLÅN I FOLKEBIBLIOTEKENE I 1998!

Fylkesbiblioteket har nettopp avsluttet arbeidet med bibliotekstatistikken for 1998, og vi kan foreløpig kort melde følgende:

Siste år besøkte hver aust-egd biblioteket i gjennomsnitt 4,8 ganger og lånte 5,26 bøker/andre medier mot 4,79 året før. Da var landsgjennomsnittet 5,05 utlån.

Utlånet har økt med 50 000 som tilsvarer 10,3 %. Riktignok står Arendal for en vesentlig del med 42 000 flere utlån enn forrige år, men de fleste andre kommunene i fylket (11av15) har også hatt økning i totalt utlån.

Utlånet av bøker til barn har steget med 8,6 %, bøker til voksne bare 0,8 %.

Det er andre medier som lydbøker, musikk og ikke minst video som har påvirket utlånstallene mest, her er økningen på fylkesbasis hele 57 %.

Fullstendig og kommentert statistikk for folke- og skolebibliotekene sendes ut senere sammen med årsmelding for fylkesbiblioteket. 
NYTT RUTEOPPLEGG BOKBUSSEN

Bokbussens kjøreplan for høsten 99/våren 2000 skal være ferdig før sommeren.
Vi må derfor ha innspill om ønskede endringer, eventuelle nye stopp osv. i god tid. Det vil bli sendt ut et skriv til bibliotekene om dette, men ta gjerne kontakt allerede nå dersom det er ønske om forandringer i kommunen.  
TVEDESTRAND-PROSJEKTET

Prosjektet "Fra boklager til møteplass" som fikk tildelt FOU-midler i 1998, startet opp etter sommerferien med en systematisk gjennomgang av hele Tvedestrand hovedbiblioteks bokstamme samtidig som Biblioteksentralen bidro med arkitekthjelp til ominnredningsforslag. 

Hovedmålet med prosjektet er å vise at en med relativt små kostnader kan forandre et overfylt bibliotek til en møteplass hvor mediene blir bedre presentert og brukerne får bedre plass. 
Det betyr at bøker må ut - mange bøker, veldig mange bøker - og at det blir tvingende nødvendig å være mer selektiv med hensyn til hva en velger å oppbevare av mindre etterspurt litteratur.

Fylkesbiblioteket er inne i prosjektet når det gjelder vurdering av bokstammen - hva som skal utrangeres og hva som skal magasineres. Nå er nesten hele mediesamlingen gjennomgått og det er kassert ca. 7000 bøker, -  mye er lagt til side til tidenes største boksalg i Tvedestrand til sommeren! Dataregistreringen pågår for fullt etter til dels store startproblemer av teknisk art, og med sykmeldinger blant personalet i prosjektperioden, har prosjektet hatt en trang fødsel på mange måter.

Men med stor reportasje i lokalavisen om «atmosfæreskifte», «nådeløs kassering av bøker» og «folkebiblioteket fornyer seg», ønsker Tvedestrandspostens redaktør på lederplass prosjektet all mulig lykke!

Bokstøtten vil følge prosjektet videre framover. 
"VIL BOKEN OVERLEVE DATAALDEREN I  IVELAND?"

Dette er tittelen på et leseprosjekt som Iveland folkebibliotek og Iveland skole fikk FOU-midler til i 1998. Målet var å øke leselysten og kunnskapstørsten til elevene etter at undersøkelser hadde vist at kunnskapsnivået til skoleelevene i Iveland var dårlig. Samtidig hadde folkebiblioteket relativt lite utlån til barn og unge. Prosjektet ble avsluttet til nyttår, og Kari Borgen som var leder for prosjektet, kan fortelle om en glødende interesse blant elevene som hele høsten har arbeidet med temaet «krig og fred» og fått trening i informasjonssøking i både trykte og elektroniske medier.
Prosjektrapport vil foreligge senere i vår.

Fylkesbiblioteket kan legge til at utlånet til barn i Iveland folkebibliotek har gått opp med nesten 20% i 1998! 
MIDLER TIL FORSØK OG UTVIKLING 1999

Fra Aust-Agder foreligger det to søknader om statlige prosjektmidler til forsøk og utvikling inneværende år:
Åmli kommune søker om kr. 65 000 over en 2-årsperiode til prosjektet "Fra boksamling til kulturelt knutepunkt" hvor samarbeidspartene er Åmli bibliotek og Åmli musikk- og kulturskole.
Froland folkebibliotek søker om kr.41 000 over 2 år til "Generasjonsmøte i folkebiblioteket" - et samarbeidsprosjekt med Froland eldresenter, Froland pensjonistforening, Froland skole, Helse- og sosialetaten og Froland eldreråd.  
TILSKUDD TIL FOLKEBIBLIOTEKLOKALER

Fylkesbiblioteket har mottatt 3 søknader om statstilskudd til biblioteklokaler 1999:

 • Arendal:  nytt hovedbibliotek
 • Bykle:  nytt hovedbibliotek
 • Tvedestrand:   ombygging hovedbibliotek adkomst funksjonshemmede 
Total søknadssum er kr. 857 500.
Alle tre er fornyede søknader, og det er hittil bare Arendal som har fått tildelt deler av sin totale søknadssum. Det er beklagelig at rammetilskuddene er så små at kommunene må vente i årevis på sine rettmessige tilskudd.
Fylkesbiblioteket gir kommunene beskjed om tildeling i løpet av mai. 
IT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

Fjernlånsveiviser:
Fylkesbiblioteket har laga en fjernlånsveiviser for biblioteka i fylket. Målet er at dere på en grei måte skal kunne verifisere og bestille fjernlån uten å gå veien om fylkesbiblioteket. Veiviseren følger låneveiene, som er fastsatt av Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten. 

Veiviseren ligger på denne internettadressa: http://www.aa.fylkesbibl.no/fjernlaan/
Kontakt Fjernlånet dersom dere har spørsmål eller kommentarer - om fjernlån generelt og fjernlånsveiviseren spesielt!
 

Postlister:
Fylkesbiblioteket vil vedlikeholde to elektroniske postlister for biblioteka i fylket, 
fob@aa.fylkesbibl.no (for ansatte i folkebibliotek) og vgsbibl@aa.fylkesbibl.no (for ansatte ved videregående skolers bibliotek, NB! Ikke oppretta ennå) 
Postlista er tenkt brukt som informasjonskanal fra fylkesbiblioteket og ut til biblioteka. Vi håper biblioteka også vil bruke denne kanalen til informasjon og diskusjon seg imellom.
Mer informasjon: http://www.aa.fylkesbibl.no/postliste.html
 

Adresseliste:
Fylkesbiblioteket har lagt ut informasjon om folkebiblioteka i fylket - 
URL er http://www.aa.fylkesbibl.no/folkebibl.html
Her finnes bl.a. oversikt over åpningstider, samt bibliotekenes e-post adresser og hjemmsider (for de som har det..) 
Vi vil ikke utgi trykt utgave av denne lista, men henviser alle til å bruke internett.
Hold oss orientert om endringer, slik at oversikten alltid er oppdatert!

Det vil bli utarbeida ei tilsvarende liste over bibliotek ved videregående skoler i fylket.
 

ISFI-kurset
Fylkesbiblioteket arrangerer 23. mars samling for de i Aust-Agder som er påmeldt kurset «ISFI - Informasjonssøking og -formidling via internett». Vi inviterer også dere som er interessert i å begynne på kurset til denne samlinga. Mer informasjon: http://jbikurs.hioslo.no/isfi/kurs/   (Invitasjon er sendt folkebiblioteka og videregående skolers bibliotek) 
  
NYTTIGE NETTSTEDER:

Bibliotekadresser
I disse ‘postnummerendringstider’ vil jeg benytte anledningen til å reklamere for «Adressekatalog for nordiske bibliotek» som vedlikeholdes av Nasjonalbiblioteket.
Adresse er: http://www.nbo.uio.no/baser/BIBLIOTEK.html
Istedet for at vi alle skal sitte på ‘hver vår tue’ og vedlikeholde hvert vårt adresseregister er det bedre at alle bruker dette nasjonale registeret. Oppdateringa av registeret er meget god,
bl.a. er alle endrede og nye postnummer på plass.
Husk å gi beskjed når biblioteket endrer telefonnummer, faksnummer e.l. Rettelser eller tilføyelser kan sendes via e-post til: samkat@nb.no 

Kast gamle adresseoversikter! … Senest idag fikk vi brev adressert til vårt gamle postboksnummer. Og  den (ennå..) hyggelige mannen som overtok fylkesbibliotekets gamle faksnummer som telefonnummer  er lei av å høre ‘piping i øret’ … Det er snart 1 år siden fylkesbiblioteket fikk nytt faksnummer…
 
 

Biblioteknett Norge
I julenummeret av "Bokstøtten" skrev vi om Biblioteknett Norge: "Målet er at Biblioteknett Norge skal bli det sentrale informasjonsstedet på internett både for vanlige brukere og for fagfolk i det norske bibliotekvesen"
Biblioteknett Norge er avhengige av at vi som fagfolk gir tilbakemeldinger på hva vi synes om Biblioteknettet. Er det blitt ditt «sentrale informasjonssted»?

Biblioteknett Norge har fått mange godord for flott design - men - ulempen er at sidene er svært tunge å laste ned.  Det er arbeid på gang når det gjelder optimalisering  av designen 
og brukervennligheten. Det er helt avgjørende at Biblioteknettet blir raskere å bruke, før det kan bli et aktuelt startsted for videre søk på nettet.

Likevel - gjør dere kjent med Biblioteknett Norge - og kom gjerne med tilbakemeldinger!
(Kommentarer kan sendes til prosjektleder Berit Bjørklid i Statens bibliotektilsyn, e-post: berit.bjoerklid@bibtils.no)

Gode lenkesamlinger er «gull verdt» i  fjernlåns- og referansesammenheng. På  http://bibliotek.kulturnett.no/tjenest/emnel.htm finner dere peker til lenkesamlingene til Arendal, Sarpsborg, Trondheim og Østfold. I tillegg nevner vi Vestfoldbibliotekenes referansetjeneste, http://www.vf.fylkesbibl.no/ref/
 
 

ABC Startsiden
http://www.startsiden.no/  finner du bl.a. en fin oversikt over hvordan du går fram for å finne stoff på nettet. Klikk på «På leting». Her er blant annet pekere til artikler om hvordan man går fram for å avgrense internettsøk og om hvordan man bruker søkemotorene.  
"AGDER LESER ISLANDSK"

Det er tidligere gått ut tilbud til hovedbibliotek og filialer om å bli med på leseprosjektet "Agder leser islandsk" i regi av Foreningen Norden. Med tilbudet fulgte et studiehefte med forslag til leseliste og med informasjon om bøkene og forfatterne.

Lesesirklene står helt fritt til hvordan de vil legge opp lesingen og hvor lang tid de vil bruke. Det koster ikke noe å være med, men bøkene må deltakerne skaffe selv, enten ved kjøp eller lån på biblioteket. Det trengs bare et initiativ fra biblioteket for å få til aktivitet, og det er slettes ikke forutsetningen at  biblioteksjefen skal lede det hele. Poenget er å få i gang noe!  Det finnes sikkert mange leseglade islandsvenner i kommunene som godt kunne tenke seg å være med i en lesesirkel dersom de fikk sjansen.
Det vi vet om oppslutningen så langt, er at 2 sirkler er i gang i Valle, og at det også er etablert studieringer i Risør, Grimstad og Arendal. Flere kommuner melder at de arbeider med saken, bl.a. Åmli som regner med oppstart rett etter påske, og ved fylkesbiblioteket starter vi opp med en "hussirkel".

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge arbeider med å få til en Islands-kveld 2-3 steder i Agderfylkene nå i vår, og kanskje kan det bli møte med en islandsk forfatter til høsten. Prosjektet avsluttes med tilbud om Islands-tur sommeren år 2000 sammen  med Foreningen Norden. 
BIBLIOTEKMØTET 1999

Tema for høstens bibliotekmøte er skolebibliotek.  Konferansen arrangeres i samarbeide med flere parter innen bibliotek og skole i fylket, deriblant Norsk bibliotekforening avd. Aust-Agder, som også har dette temaet på virkeplanen for i år.

Planleggingen er igang.  I tida før konferansen blir markedsføringen viktig slik at vi når målgruppene vi ønsker skal komme. Det gjelder ansatte både i folke- og skolebibliotek, skoleledere og politikere. Derfor må vi få et innhold på konferansen som er relevant og matnyttig nok! Herved oppfordres du til å ta kontakt med fylkebiblioteket v/Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22 - e-mail: ruth@aa. fylkesbibl.no, for innspill til tema, tips på gode foredragsholdere eller rett og slett et problem du ønsker å få belyst i denne sammenheng.  Vi er bl.a. på fakt etter gode modeller for samarbeid mellom folkebibliotek og skole. 
HAR DU HØRT AT  -
 • På Vegårshei skal politikerne ta stilling    til et forslag fra administrasjonen om å redusere biblioteksjefens stilling fra 80 til 50% fra 1.august og ut året. Dette er ledd i sparetiltak som ser ut til å ramme biblioteket spesielt sterkt, idet bokbudsjettet allerede er redusert med nærmere 45%!

 •  
 • Songe filial i Tvedestrand ble nedlagt fra nyttår. Det betyr at kommunen nå  kun har én bibliotekavdeling - hovedbiblioteket.

 •  
 • Froland kommune utarbeider tjenestebeskrivelser beregnet på brukerne av de ulike kommunale tjenestene. Tjenestebeskrivelsen for Froland folkebibliotek er allerede vedtatt og inneholder konkret informasjon om alle bibliotekets tilbud og tjenester.

 •  
 • Budsjettsituasjonen i Åmli kommune medfører at virksomheten ved bibliotekavdelingene i Gjøvdal og Tovdal må reduseres. Filialene har hittil hatt åpent 4 timer pr. uke. Fra 1.august blir åpningstiden halvert til 4 timer hver 14.dag.

 •  
 • 60 000 mennesker har besøkt Arendal nye bibliotek i årets 2 første måneder! Den store publikumstilstrømningen etter åpningen i mai gjorde det nødvendig å overføre personale fra indre arbeid til publikumstjeneste. Dette kan ikke fortsette, og biblioteksjef Guri Erlandsen har derfor fremmet forslag om redusert åpningstid for å kunne frigjøre tid til administrativt og bibliotekteknisk arbeid. Forslaget er vedtatt, og betyr at biblioteket fra 12.mars stenger kl.16.00 på fredager - i stedet  for kl. 18.00.

 •  
 • Bokbussen har hatt en økning av utlånet på 21% i 1998! Dette til tross for vanskelige arbeidsforhold under hele flytteperioden i Arendal bibliotek.

 •  
 • Høgskolen i Agder starter internettbasert fjernundervisning i Skolebibliotekkunnskap 1 fra august 1999. Dette er et 10-vekttalls kurs hvor lærere i undervisningsstilling er prioriterte ved opptak. Dette burde være en flott mulighet for dem som har ansvar for skolebibliotek, uavhengig av bosted i fylket. Flere opplysninger finner du på: www.agderforskning.no/skolebibliotek

 •  
 • Det er ledig 50 % bibliotekarstilling som på Strømsbu videregående skole. Tiltredelse snarest. For nærmere opplysninger kontakt rektor tlf. 37 02 29 33. 

 •  


 
HAR DU LEST?

Ellinor Dukan, Arendal bibliotek, Eydehavn avd., har lest:

Aamodt, Ingunn:
Pulverheksa

Som "billedbokstundholder" vil jeg gjerne slå et slag for billedboka som er god å formidle for barn.  Dette er en fersk billedbok for de minste, fra 2-5år.  Jeg har lest boka i forbindelse med 3 billedbokstunder og barna er like mye med hver gang.  Det er ingen dyp eller stor historie, men måten den er skrevet på gjør at barna får lyst til å høre mer og den voksne får lyst til å lese videre. 

Altså: dette er historien om pulverheksa som bor i pulverskogen sammen med katten Hokus og kråka Pokus.  Pulverheksa har en gryte hvor hun kan lage det folk og dyr trenger. Hun venter besøk av småtrolla: bank, bank, men er det småtrolla som kommer? Nei, det er....... Først kommer en politimann som er blitt bitt av en tyr. Pulverheksa lager sårsalve i gryta si.  Flere ganger banker det på, og her ligger bokas fengende moment: spenningen rundt hvem det er som banker på.  Heksa får besøk av en krokodille som gråter krokodilletårer.  Hun lager krokodillegrøt til trøst.  Hun får videre besøk av en drømmeprins som er belemret med en sort hest, heksa lager hvit hestemaling i gryta si. Den dyslektiske suppegjøken kommer også. Han kan kun si ku-ku, helt til pulverheksa får gitt ham litt suppe. Da blir det ko-ko.
Til slutt kommer småtrolla og alle hjerter gleder seg.  Det blir fest med heksas hjemmebakte boller.
En enkel og artig historie som fenger små barn.  Tegningene i boka er naivistiske og passer til teksten. 
NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Kristin Havstad begynte i stillingen som IT-konsulent/fjernlånsbibliotekar 8.februar.
Hun har allerede satt sine spor bl.a. på fylkesbibliotekets hjemmesider, og vi ønsker Kristin velkommen som vår medarbeider!

Grimstad
Biblioteksjef Astri Lydersen har permisjon fram til 1.april for å delta  i FNs observatørkorps i Albania og Makedonia.
Odd Johnsen vikarierer som biblioteksjef.

Iveland
Finn Terje Uberg er ansatt som kulturleder/biblioteksjef  fra 22.mars.
Hans utdanningsbakgrunn er offentlig administrasjon og han kommer fra stilling som kulturleder i Evenes kommune. Biblioteksjefstillingen utgjør kun 20 %, i tillegg har Astrid Omdal 30% stilling i biblioteket.

Tvedestrand videregående skole
Sissel Reinhardtsen er midlertidig engasjert 1 dag pr. uke som skolebibliotekar ved skolen.
Hun er fortsatt bibliotekkonsulent i 50% stilling ved fylkesbiblioteket.  
Nytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Årsmøtet 1998 uttrykte et sterkt ønske om at Norsk Bibliotekforening, avdeling Aust-Agder skulle arbeide mer "politisk", dvs. med bibliotekpolitikk og gjerne åpne for politiske arrangementer.  Bakgrunnen for dette var at ansatte ved enkelte folkebibliotek følte at de ble mer og mer bundet opp i forhold til hva de kunne si offentlig om forholdene ved sine egne bibliotek og at de ønsket at NBF, Aust-Agder - som en fri og uavhengig forening - skulle ta opp bibliotekpolitiske saker som angikk enkeltkommuner.
Styret vil gjerne følge opp et slikt arbeid, men for å gjøre det, er vi helt avhengig av innspill fra medlemmene.  Vi har tidligere gjennom direkte styrekontakt med fylkesbiblioteket, hatt tilgang til utklipp om bibliotek rundt om i fylket. Med den nye styresammensetningen, har vi ikke det lenger.  Vi er derfor takknemlige om dere som er ute i "felten", sender oss avisutklipp o.l. om aktuelle saker, samt brev, faks eller e-mail om ting dere ønsker vi skal ta opp.

På årsmøtet kom det også forslag om at vi skulle etablere en "Årets bibliotek-politiker"-pris til den politiker som har jobbet mest for biblioteksaken.  Styret synes forslaget er godt, men også her er vi avhengig av innspill fra bibliotekarbeidere i fylket.  Synes dere forslaget er godt, så si ifra og kom med forslag til kandidater. Og husk, vi trenger ikke dele ut prisen hvert år - men en slik pris kan kanskje være en spore til politikerne om å jobbe for vår sak.  Det er valg-år i år, så hvorfor ikke stå på i forhold til lokalpolitikerne?  NBF, Aust-Agder har til og med på programmet i år å arrangere et "bølle-kurs" - et kurs om hvordan vi kan bli "tøffere" og lære litt om hvordan få politikerne i tale.  Kurset er foreløpig bare på planleggings-stadiet, så hvis noen har noen tips evt. forslag til foredragsholdere, er det bare å si ifra.

Først vil vi imidlertid oppfordre alle bibliotek til å markere 23. april Verdens bokdag!  Styret arbeider med et fylkes-arrangement, men det viktigste er at dagen markeres rundt om i kommunene/-bibliotekene.  Samarbeid gjerne med bok-handlerne om f.eks. sponsing av roser, foredragsholdere, utstillinger e.l.. Bruk fantasien og husk at boka og lesing er viktig!
For at dere skal vite hvem vi i styret i NBF, Aust-Agder er, så består styret i 1999 av:

Tone Høst, Dahlske v.g. skole, Grimstad - leder
Herdis Häring, Arendal bibliotek - nestleder
Magnar Alvestad, Froland bibliotek - sekr.
Sigrid Nesland, Åmli bibliotek - kasserer
Eli Søyland, Arendal bibliotek - styremedl.

samt Solveig Holt og Kari Moen, begge Arendal bibliotek, som varamedlemmer 
FYLKESBIBLIOTEKETS PERSONALE PR. MARS 1999
Takk for innsatsen! Du har nå lest den første webutgaven av Bokstøtten!
Tidligere utgaver finnes kun i papirform.
Klikk her for å komme hjem 
 
Bokstøtten
Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Postboks 3401, 4801 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kulturkontorene, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl. 

Trykt utgave: opplag 160
Internettutgave fra 1999: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/