Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 2  - Juni 1999 
 


 
TAKK FRÅ FYLKESBIBLIOTEKSJEFEN

Eg vil med nokre få ord takka for meg og ynskja alle bibliotekfolk i Aust-Agder eigod bibliotekframtid. No i sommar tar eg mitt pikkpakk og snur nesa vestover igjen.
Den 9. august er eg på plass i Høgskolen Stord/Haugesund som avdelingsbibliotekar.
Eg gler meg å ta fatt på nye oppgåver og utfordringar, men vil og tenkja med glede på dei tre åra eg fikk på Sørlandet.

Hilsen
Ágúst 
FYLKESBIBLIOTEKSJEFEN SLUTTER

Som dere ser over forlater sjefen vår, Ágúst Magnússon, Arendal, og flytter tilbake til
Kvinnherad. Ágúst har vært vår første fylkesbiblioteksjef på heltid, og han har
rukket å sette tydelige spor etter seg! Han har ledet oss i den spennende og krevende bygge- og flytte-prosessen og sørget for skikkelige fysiske rammer på både lokaliteter og utstyr. Og han har fått struktur på daglig virksomhet og planlegging. Vi vil savne Ágúst som både menneske og kollega, og vi ansatte på fylkesbiblioteket ønsker lykke til med ny jobb på høgskolebiblioteket på Stord!

Ruth S. 
ISFI-KURS STIPEND

Fylkesbiblioteket ønsker at flere fra folkebibliotekene i Aust-Agder tar ISFI-kurset (Informasjonssøking og -formidling via internett). Derfor utlyser vi nå 15 stipendier á kr. 2000 til ansatte i folkebibliotekene i Aust-Agder. Skriftlig søknad sendes innen 30. juni til fylkesbiblioteket. Vi vil avgjøre innen midten av juli hvem som får stipend og de vilbli utbetalt etter at vi får kopi av påmeldingen til kurset.Midlene tas fra en statlig bevilgning som er beregnet til kompetanseheving innen IT- området. 
IT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

Postliste
Fylkesbiblioteket har laget en postliste isfikurs@aa.fylkesbibl.no
Postlisten er tenkt for de som er påmeldt ISFI-kurset i regi av Høgskolen i Oslo. Vi håper den blir brukt til å ta opp spørsmål/problem rundt temaer som har med ISFI-kurset å gjøre.

Aktuelle hjemmesider
NBFs spesialgrupper har egne hjemmesider. De har diskusjonsgrupper og mye nyttig informasjon om sine spesielle felt. De fleste av disse hjemmesidene kan en finne ved å gå inn på NBFs hjemmeside: http://www.norskbibliotekforening.no/ og klikke på om nbf og siden klikke på spesialgrupper. 
KURS I BRUKERORIENTERT PEDAGOGIKK FOR BIBLIOTEKPERSONALE

Tid: 17.-18. november 1999
Sted: Kristiansand


Kurset arrangeres av Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Norsk bibliotekforenings lokallag i Aust- og Vest-Agder. Arrangørene vil bidra økonomisk til kurset, men det vil også bli kursavgift. De som trenger overnatting må dekke dette selv. Nærmere opplysning med påmelding vil bli sendt ut etter ferien. 
"KULTUR GIR HELSE"


"Kultur gir helse" er et 3-årig forsøksprosjekt iverksatt av Norsk kulturråd og Sosial- og Helsedepartementet. Formålet med prosjektet er å se nærmere på sammenhengen mellom kulturaktiviteter og bedre helse. Arendal er en av 21 kommuner som deltar i prosjektet, og her har en lagt spesiell vekt på ensomhet som helseproblem med fokus på barns kulturelle oppvekst og med eldre som ressurs."

Her forteller Solveig Oddan Holt om Arendal biblioteks medvirkning i prosjektet:

I Arendal er det 8 delprosjekter knyttet til prosjektet som blir ledet av Anne Lise Leonard Nilsen. Selv er jeg leder for ett av delprosjektene som jeg har valgt å kalle "Treffpunkt Bibliotek".
Mitt utgangspunkt er at jeg leder bibliotekets oppsøkende tjeneste "Boken kommer" og jeg fikk anledning til å være med i prosjektet. "Treffpunkt Bibliotek" vil sette i verk tiltak som introduserer biblioteket til nye brukergrupper og vil ta initiativ til opprettelse av erindringsgrupper for eldre. Dette gjøres gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Av tiltak som "Treffpunkt Bibliotek" har stått for, er omvisning i det nye biblioteket for de som trenger spesiell tilrettelegging, etterfulgt av generalprøve på et teatertablå, musikalske kabareter og bokcafeer. Vi har ved flere anledninger samarbeidet med Norges Blindeforbund som har betalt arrangementet, mens alt annet arbeid forbundet med arrangementet er det prosjektet som har stått for.

Vi har også benyttet oss av kultur som helseopplysning ved at Teater Sirius viste to forestillinger av "Matdemonen", et stykke om anoreksi og bulimi. To skoleklasser var invitert til første forestilling og fagpersonell fra flere kommuner kom til den andre.

Erindringsgrupper for eldre er viktig: For det første gir dette eldre mennesker mulighet til å bruke sine ressurser ved å gi videre av sine erfaringer og minner og således være kulturformidlere. For det annet viser det seg også at erindring som metode er med på å forebygge utvikling av demens. "Treffpunkt Bibliotek" har arrangert seminar i erindringsgruppearbeid for helsepersonell og andre interesserte, og som en oppfølging har vi tatt initiativ til å danne et nettverk av de som er interessert i å arbeide med erindringsgrupper.

Vi prøver også å fange opp de som er interessert i å være med i litteraturgrupper. Vi er behjelpelig med å knytte kontakter slik at grupper kan komme i gang.

Å være med i "Kultur gir helse" prosjektet har vært spesielt interessant med hensyn til nettverksarbeid i lokalmiljøet. Bibliotek, andre kommunale etater og frivillige lag og organisasjoner kan gjøre bruk av hverandres ressurser til å nå mål som alle parter er interessert i å nå. 
TILSKUDD TIL FOLKEBIBLIOTEKLOKALER 1999

Som tidligere meddelt i Bokstøtten mottok fylkesbiblioteket søknader fra Arendal, Bykle og Tvedestrand kommuner på tilsammen kr. 875.500,-. På statsbudsjettet er det for 1999 bevilget 3,9 mill.kroner til folkebiblioteklokaler. Samlet søknadssum for hele landet var imidlertid hele 34 mill.kroner, og rammetilskuddet til Aust-Agder ble kun kr. 98.184,- som i sin helhet er tildelt Arendal. Beskjed til kommunene går ut fra fylkesbiblioteket i juni. 
BIBLIOTEK OG SKOLE I SAMARBEID

Froland folkebibliotek inngikk formelt samarbeid med grunnskolen høsten 1998. Avtalen omfatter alle grunnskolene i kommunen og har ført til kraftig aktivitetsøkning i folkebiblioteket. Biblioteksjef Magnar Alvestad forteller til Bokstøtten om hvilke erfaringer en har høstet dette skoleåret og kommenterer et par punkter i avtalen:

"Det legges opp til at 3-5 og 8. klassetrinn skal besøke folkebiblioteket en gang i løpet av skoleåret. Biblioteket inviterer tidlig i skoleåret."

Organiserte besøk av disse klassetrinn er greit nok, men det er vi i biblioteket som bestemmer når det passer. Vi må jo ha mulighet for å ta en skikkelig omvisning og virkelig presentere hva vi har som kan interessere dem. Vi har toppen 2 dager i uka som vi kan betjene klassebesøk av denne type, i tillegg til kundebetjening og drift av den kommunale telefonsentralen. Kanskje har vi gapt over litt for mye her, i tillegg til alle klassebesøk vi får på kortere varsel ved prosjektoppgaver og lignende. Vi vil se på dette punktet i avtalen når skoleåret er ute.
Vi har også en leseløvekampanje for 4.klassene som strekker seg over i alt 12 klassebesøk i biblioteket.
Leseløvekampanjen ble presentert det klassetrinn som ga mest positiv respons på vår skriftlige forespørsel. Vi gikk deretter ut med skriftlig forslag til opplegg for 4 besøk fra hver av 4.klassene. Med visse justeringer av tider, har dette fungert aldeles flott. Innholdsmessig presenteres lettlesbøker, det fortelles eventyr og det synges, rebuser løses og elevene presenterer tegninger og korte bokmeldinger, det spilles sjakk(!) og andre spill, - og som avslutning har vi en festtime med premieutdeling, kake og saft.


"Ved besøk fra skolen i folkebiblioteket, er det skolens ansvar å:

 • gjøre avtale med folkebiblioteket i god tid
 • forberede besøkene fra skolen, herunder:
        gi folkebiblioteket lister over emner
        tema/områder som vil være aktuelle

        lærer skal følge elever som besøker
        biblioteket klassevis, eller når en
        kan vente at halve klassen eller
        mer samles i biblioteket."

Vi er ganske konsekvente og gir tilbakemelding til skolen og klasse-forstander hvis klasser kommer på uanmeldte besøk. Viser til samarbeidsavtalens punkt om dette og ber dem følge opp sin egen avtale og gir dem samtidig en kopi av avtalen med i handa. Særlig nyttig er dette for vikarer som ofte ikke er informert om avtalen. Jeg tror dette fungerer omtrent 100% nå.
Punktet med at lærer skal følge når halve klassen eller mer samles i biblioteket - mest aktuelt ved prosjektarbeid - fungerer nå bra. Det var tidligere ganske plagsomt med elever som ble sendt gruppevis, men som somlet og samlet seg i biblioteket mens læreren satt igjen på skolen med en mindre del av klassen. Det går ikke nå, uten at det blir tilbakemeldt til skolen.

Vi innser at vi kanskje har lagt oss på et veldig høyt aktivitetsnivå overfor skolene. Til gjengjeld prøver vi å begrense de besøkene fra skolene som ikke er planlagt. Vi sier ifra at denne uka kan vi ikke ta imot besøk, men neste tirsdag klokka 10 eller 13 passer det perfekt og vi skal stå til tjeneste.
Vi synes i alle fall vi har startet på noe som ser positivt ut, så får vi heller justere litt etter hvert. Samarbeidsavtalen kan vi foreslå endret med 3 måneders varsel, så den kan vi ta fatt i når vi måtte trenge til det. 
NORDISK BIBLIOTEKUKE

Det blir Nordisk bibliotekuke i år også. Tidspunktet er 8.-14. november og temaet er Sagn og nyter før og nå.
Den fellesnordiske skumringstimen blir mandag 8. november kl. 19.00 med opplesning fra finnenes nasjonalepos Kalevala og vandrehistorien "Rotta i pizzaen".
Fylkesbiblioteket oppfordrer bibliotekene til å delta på en eller annen måte, og viser til informasjon sendt hovedbibliotekene. Ta kontakt med personer fra de andre nordiske land i kommunen, det er sikkert mye en kan få til sammen på bakgrunn av årets tema. - Og det dristigste er kanskje å servere pizza? 
AGDER INNVANDRERSAMLING

Vi har nå stor pågang etter bøker på Albansk og vi vil prioritere innkjøp av de nå i vår.
Ellers vil vi oppfordre bibliotekene å ta kontakt med Agder Innvandrersamling om språk dere ønsker at vi skal lage depoter på. Vi vil også gjerne få meldinger om bøker som dere ikke får inn slik at vi kan slette dem i hyllelista dersom det er vanskelig å få tak i nye. Telefon nr. til AI er 37 01 39 28 (Unni) og 37 01 39 26 (Ágúst) 
PROSJEKT LES - tXt

Den store leseaksjonen som startet i fjor blir fulgt opp med ny aksjon til høsten. I oktober måned går startsskuddet igjen, og denne gangen er det litt yngre aldersgrupper ( 5.-7.klasse) som er målgrupper. Det legges opp til forfatterturneer, skattejakt og mye mer. Informasjon om aksjonen er sendt bibliotekene, skolene og bokhandlere, og det oppfordres til samarbeid. Fylkesbibliotekene skal koordinere tiltakene i fylkene, og det er gitt svært korte frister for å melde seg i forhold til forfatterturneer og bestilling av materiell.
Vi håper at mange vil engasjere seg på forskjellige måter, og at aksjonen vil bidra til oppmerksomhet om bøker og lesing.
OBS! Jakten på den store bokskatten setter elevenes kreativitet på prøve, og skatten består av 1 eksemplar av hele årets produksjon av barne- og ungdomsbøker, som skolebiblioteket får til odel og eie! 
ET LEVENDE BIBLIOTEK!
Biblioteket ved Risør videregående skole.


Et levende bibliotek er noe vi ønsker å ha her i Risør. Et bibliotek som er med på å gi elevene en god skoledag. Her hos oss er nok støynivået i høyeste laget i forhold til andre bibliotek. Men støyet er liv. Pulserende unge mennesker som bobler over av ideer og kreativitet. Her diskuteres, finnes frem fakta, tusjes, lages plansjer, kopieres, klippes og limes. Biblioteket er med på hele prosessen fra ide til resultat.

Biblioteket i nåværende form er relativt nytt. Det er et spennende rom med hems, glassvegger, et eget referanserom i rommet og trangt smug med leseplasser.

Vi er to som jobber her i 50% stilling. En bibliotekar og en assistent. Vi har åpent hele skoledagen. I tillegg har vi åpent på kveldstid mellom 17.00-20.00, man-tors. Da har vi en lønnet elevvakt.

Biblioteket er først og fremst et fagbibliotek. Risør videregående er en skole med både allmennfag og yrkesfaglig studieretning. Vi har en bestand på ca. 5350 bøker pr. 1.1.99, fordelt på 2/3 fag og 1/3 skjønn. Alle fagbøkene er lagt inn på data. Vi bruker Mikromarc, og har en maskin på kontoret med internett og en OPAC ute i biblioteket. Biblioteket har ikke ønsket å ha noen flere datamaskiner på biblioteket, da elevene disponerer et eget datarom hele dagen med tilgang til internett.

Som bibliotekar på en skole er kontakten med det pedagogiske personalet viktig. Lunsjen blir tilbragt sammen med lærerene, og vi står fritt til å delta på de møtene vi ønsker ut i fra relevans for biblioteket. Vi har gjennomført brukeropplæring for alle lærerene, og det er fast i innkjøringsdagene for grunnkursklassene brukeropplæring for elevene.

Vår filosofi her på biblioteket er at vi har et ønske om at bibliotek skal assosieres som noe positivt, et sted det er godt å være, et sted hvor alle føler seg velkommen. Vi stiller ikke krav til prestasjon, men til høflighet. Og vi håper at når elevene skal videre ut i verden for å studere eller jobbe, er biblioteket et av de mest naturligste stedene å oppsøke.

Vibecke Nikolaisen
 
HAR DU HØRT AT -

 • ISFI-kurset (Internett-kurset på internett) har nå følgende deltakere fra Aust-Agder:
  Stian Aaby, Tvedestrand vg.skole
  Kristin Havstad, Fylkesbiblioteket
  Ole Petter Holm, Tvedestrand vg.skole
  Ruth Skjævestad, Fylkesbiblioteket
  Hege Solli, Froland folkebibliotek
  Brit Østerud, Aust-Agder Arkivet
  Fylkesbiblioteket har allerede arrangert én samling for deltakerne.

 • Nærøy folkebibliotek i Nord-Trøndelag har satt i gang en utstillingsstafett i biblioteket med ordføreren som førstemann ut. Utstillerne kan selv velge om de vil konsentrere seg om en spesiell forfatter, en litterær sjanger eller et emne når de skal velge bøker til utstillingen. Så langt har utstillingene vakt nysjerrighet og skapt ekstra blest om biblioteket. Noe å kopiere?
 • Arendal kommune er inne i en omstillingsprosess som - dersom forslaget som foreligger blir vedtatt - bl.a. medfører at etatsskiller oppheves, stillinger omgjøres og ansatte fristilles i jobbene sine. Dette gjelder også biblioteket, hvor biblioteksjef-stillingen i likhet med andre lederstillinger vil bli utlyst på nytt internt.

 • Alle folkebibliotekene i Aust-Agder er nå på internett etter at Gjerstad ble påkoblet 21. mai. Gratulerer!
 • Det ble ingen statlige midler til forsøk og utviklingsprosjekter i Aust-Agder for inneværende år. Dessverre for Froland og Åmli som begge hadde søknader inne.

 • Prosjektet "Agder leser islandsk" har fått kr. 15.000 i støtte fra Nordisk Ministerråd til forfatterturné med islandsk forfatter høsten 1999.
 
NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Som dere vil se annet sted i Bokstøtten, slutter dessverre fylkesbiblioteksjef Ágúst Magnússon allerede i juli for å flytte tilbake til Vestlandet. Stillingen er utlyst, og inntil ny sjef er tilsatt, blir nestleder Ruth Skjævestad konstituert som fylkesbiblioteksjef.

IT-konsulent/fjernlånsbibliotekar Kristin Havstad fikk en datter 20. april - dagen etter at hun gikk ut i svangerskaps-permisjon! I hennes permisjonstid er Audun Hofseth, Arendal bibliotek, tilsatt i et deltidsvikariat. Han begynner like over sommerferien. 
HAR DU LEST?

Marit Fidje, Froland folkebibliotek,
har lest:

Hellstenius, Axel:
Det store smellet

Dette er en bok som er kjempefin å presentere for barn i leseløvealderen.
De fire guttene i gjengen "Gutta boys" har funnet en dynamittpatron og den har de bestemt seg for å sprenge. Dette skal skje i søppelduken på stranda. Til vanlig er stranda full av badende barn, men idag har det kommet en regnskur og stranda er tom for mennesker. Guttene tenner på og løper i skjul for å vente på "The Big Bang". Ingenting skjer. Ingen tør gå for å sjekke, det kan være farlig. Solen titter opp og stranda fylles med ledende barn. Guttene ligger gjemt og venter, mens de frykter at noe forferdelig kan skje....
Mange av de andre leseløvene har ikke den store spenningen, så guttene spør ofte om vi ikke har noen spennende bøker. Da er det fint å kunne presentere "Det store smellet". Når boka blir presentert i biblioteket og vi kommer til den delen av boka der alle barna dukker opp på badestranda igjen, er det helt stille blant elevene som hører på. Hva nå???
Jeg håper flere får lyst til å presentere denne leseløven. 
Nytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Aust-Agder avdelingen har registrert fin oppslutning i bibliotekene om Den internasjonale bokdagen 23. april. Dessverre måtte vårt egen arrangement torsdag 22. april avlyses fordi Torvald Steen var blitt syk. Vi beklager dette og håper at ingen av dere kom til stengt dør!

15. juni arrangerer vi sommer-avslutning/åpent møte på Stallen, Froland verk med temaet "Politikk og lokaldemokrati - biblioteket som ressurs for "folket"" (vårt svar på "bøllekurs" for bibliotekarer/hvordan få politikerne i tale, ref. virkeplanen).
Vi har fått biblioteksjef Ragnhild Kraugerud, Notodden bibliotek til å innlede og vi arbeider med å få en lokalpolitiker "i tale". Håper mange kan dele kvelden med oss - så hold av dagen allerede nå! (Nærmere opplysninger kommer senere).

I september arrangerer vi tur til Kapittel '99 (21.-26.9) i Stavanger.
Programmet har dessverre ikke kommet enda, og vi avgjør derfor dagene for turen når vi vet hva som skal foregå.

Tone høst 
FYLKESBIBLIOTEKETS PERSONALE PR. JUNI 1999 
GOD SOMMER TIL ALLE
VÅRE LESERE!

 

Takk for innsatsen! Klikk her for å komme hjem, men ...

Skulle du av en eller annen grunn få lyst til å lese
forrige nr. av bokstøtten, er det greit!


Bokstøtten
Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kulturkontorene, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl. 

Trykt utgave: opplag 160
Internettutgave fra 1999: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/