[ Tilbake ]

Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 1 - Mars 2000 

ISSN 1502-1505 (online)

Innhold:

BODIL!

Tro det eller ei  -  men en av dem som har virket lengst i bibliotekvesenet her i fylket, har nådd pensjonsalderen! 
Helt siden 1964 har deltidsbibliotekaren, styreren av Fjære folkeboksamling, filialstyreren ved Vik og Fevik filialer i nye Grimstad kommune, bibliotekskole-studenten, og etterhvert bibliotekar og barnebibliotekar ved Grimstad bibliotek, Bodil Lunden, vært en ildsjel i arbeidet med å gi barn i alle aldre opplevelser og leseglede i møte med litteraturen. Og da har vi ikke nevnt Grimstad dokketeater som hun startet sammen med Astrid Austenå og som de senere mottok kommunens kulturpris for, at Bodil har vært mormor til «de åtte ungene i skogen
ved Grimstad teaterverksted, og at hun sammen med en annen bibliotekarbestemor «tok sjansen» i Holmenkollen med en litterær farkost, nettopp for å skaffe oppmerksomhet om boken! Små lokaler og trange forhold til tross - Bodil har skapt en oase for barn i Grimstad bibliotek, og hun vil sikkert bli savnet av flere enn Tellemester Hr.Dott hvis oppgave har vært å telle barn ved Bodils eventyrtimer. Og hvem skal heretter hver jul hjelpe barna med å kaste en appelsin opp til husnissen på loftet over barne-avdelingen? 
Takk for innsatsen, Bodil, og lykke til med en sikkert aktiv pensjonisttilværelse!
 STATISTIKKÅRET 1999

Fylkesbibliotekets behandling av statistikkdataene for folkebibliotek og videregående skoler er nå ferdig, og alt materiale oversendt Statens bibliotektilsyn og Biblioteksentralen for videre bearbeiding. Et samlet statistikkhefte for fylket vil som vanlig bli sendt ut, men foreløpig kan vi kort kommentere følgende:

Folkebibliotekene 
Totalt utlån er gått opp med 47 284 utlån til 579 272, en stigning på 8,89%. Mesteparten av økningen er det naturlig nok Arendal bibliotek som står for. Alle andre kommuner med unntak av Grimstad, Gjerstad, Birkenes og Åmli har hatt nedgang i antall utlån. Tendensen fra tidligere år er ellers ytterligere forsterket i og med at det er utlånet av bøker som går ned mer enn utlån av andre medier stiger. Besøkstallene viser en gledelig økning med over 24 %. Og her er det ikke bare i Arendal bibliotek at besøket øker, også 9 andre kommuner har hatt stigende besøkstall. Det er nærliggende å tenke seg at tilgangen til Internett i bibliotekene har virket positivt i den retning.

Videregående skoler
Aktiviteten ved skolebibliotekene i videregående skoler i Aust-Agder har økt betraktelig siste år.
Tallene for både besøk, referansespørsmål og utlån har gått opp. Det samme gjelder 
brukeropplæringer for elevene.
Antall bibliotekartimer pr. skole har steget fra 258,5 t. i -98 til 290,7 t. i -99.
Bevilgninger til mediekjøp i bibliotekene har derimot gått drastisk ned.

InnholdFOLKEBIBLIOTEKET SOM EKSAMENSSTED

 

Fylkesbiblioteket har tidligere oppfordret folkebibliotekene til å stille seg til tjeneste 
som eksamenssted for sikkerhetsrådgivere som transporterer farlig gods. Fordi det på 
landsbasis har meldt seg forholdsvis få bibliotek, har Teknologisk Institutt nå gått ut med en ny henvendelse til bibliotek som 
ikke har meldt seg. Pr. februar 2000 er det kun 3 bibliotek i Aust-Agder som står på listen over eksamenssteder: Arendal, Gjerstad og Risør. Listen finnes på følgende adresse: www.teknologisk.no med peker til "Sikkerhetsrådgivere - farlig gods".
Det trengs flere eksamenssteder i fylket, og vi gjentar at her har folkebibliotekene en fin anledning til å vise at de kan spille nok en rolle i utdanningssamfunnet!

InnholdIT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

Denne første våren i det nye årtusenet  blir en kurs-vår, som sikkert mange har registrert. Det skal tas et krafttak for å heve nivået på bruk av PC og Internett i fylkets biblioteker. Vi har fått etter måten rundelig med penger fra Statens bibliotektilsyn, og vi er allerede godt i gang! 

Audun Hofseth har holdt oppfølgingskurs i offentlig informasjon på Internett for regionalavdelingen i fylkeskommunen.
Et begynnerkurs i PC/Windows/Internett har også allerede vært, med 18 deltakere, og vi tror da alle lærte noe, kurslederne Kristin og Audun inkludert!
Når dette leses, har vi også hatt kurs i søkestrategi på Internett "Nåla i høystakken" med 14 påmeldte.

Seinere i vår slår vi til med kurs om hhv. lokalhistorie/slektsforskning og litteratur på Internett, og vi har også planer om å 
gjenta begynnerkurset i PC/Windows et sted i Setesdalsregionen. 

Det blir ISFI-samling 27.3, og en eller to samlinger til seinere i år.  Nye deltakere på ISFI-kurset er: 
Solveig Holt, Arendal bibliotek
Sissel Reinhardtsen, Fylkesbiblioteket

Alt for få bibliotek i fylket har egne sider på nettet. Det skal vi forsøke å rette på i år. Fylkesbiblioteket tilbyr hjelp til å lage internettsider. Vi kommer ikke til å arrangere kurs i hjemmesidesnekring - men heller drive 'individuell' opplæring hos
de bibliotek som ønsker det. Fortrinnsvis ønsker vi å bruke gratisprogrammet Netscape Composer. Ta kontakt med Kristin på Fylkesbiblioteket. 

InnholdBIBLIOTEKET VED DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Dahlske videregående skole i Grimstad er en gammel legatskole, dvs. skolen ble startet etter en arv (legat på 18000 riksdaler) fra Peter Dahl i 1789. Dahlske skole - eller Dahlske Institutt - ble opprettet i 1796 med navn etter Peter Dahl.
Skolens karakter og innhold varierte sterkt i mange år, men fra 1948 ble det tatt opp gymnasklasser hvert år. Skolen holdt dengang til i et trehus midt i byen. Dessverre brant denne bygningen i 1962.
Først i 1971 tok man i bruk det som idag er Dahlske videregående skole. Dahlske har hele tiden vært en "boklig" skole og det var derfor helt naturlig å bygge den nye skolen rundt skolens "hjerte" - nemlig biblioteket. Skolebiblioteket ligger midt i bygningen - uten vegger - og alle klasserommene vender ut mot biblioteket. Her formelig "detter" elevene inn - enten de skal lete etter litteratur, lese aviser eller tidsskrifter - eller bare være et sted i friminuttet. Etter hvert ble det nødvendig å skille av nederste delen av lokalet med en glassvegg - for å få stille lesesal med 40 plasser. Her ble det også plass til et lite kontor.

Skolen har i år 39 lærere og 329 elever fordelt på almenne fag og musikk, dans, drama. Vi har tre paralleller med almenfag og én MDD. På almenfag har vi fordypning i realfag, språk og samfunnskunnskap, på MDD har vi fra i år fordypning i både musikk og drama. Dette gjør at biblioteket må anskaffe et bredt spekter av bøker og dessverre er budsjettet altfor lite. Skolen har 75% bibliotekarressurs, men bare 50% er besatt av bibliotekar. De siste 14 månedene har vi hatt en sivilarbeider (tidligere elev) i hel stilling betalt av bibliorekarmidlene, men stilling er nå ledig og utlyst på vanlig måte. Håper vi får  kvalifiserte søkere.
Vi har brukeropplæring i alle grunnkursklassene (15 elever av gangen) og i VK II på høsten i forbindelse med særemnet i norsk - da i hel klasse med norsklæreren. Dette fungerer veldig bra.

Skolebiblioteket har to multimedia-maskiner med internett og tre vanlige pc-er til bruk for elevene. Bibliotekaren har egen pc med internett. Bokstammen er under registrering på Mikromarc. Med et så "gammelt" bibliotek, er det ikke til å unngå at man har en del foreldet litteratur. Da jeg begynte på Dahlske ble det nærmest ramaskrik hvis jeg flyttet på eller kasserte en bok - nå går det lettere. Dette har ført til at kassering er en prioritert oppgave i år.

Dahlske videregående er en levende og hyggelig skole å arbeide ved. Her blir vi godt kjent med elevene. Jeg opplever at biblioteket og bibliotekaren oppfattes som en del av skolen. Da vi i vår hadde praksiskandidater, utbrøt en av veilederne fra Høgskolen i Agder at biblioteket vårt virkelig fungerte og var slik et skolebibliotek skulle være. Gode ord som det er godt å ta med seg i en travel hverdag hvor man alltid føler at man ikke får gjort nok.

Tone Høst
skolebibliotekar

Innhold"KVEN-KVA-KORLEIS"
Felles lyft for livslang læring i Agder

Valle folkebibliotek vart saman med Farsund bibliotek plukka ut til å vere med i dette prosjektet. Det vart sett ned ei nettverksgruppe i Valle, der desse er med:
skulesjef, trygdesjef, kultur- og fritidssjef, ei frå arbeidskontoret, leiar for oppvekst- og kulturutvalet, rektor ved vidaregåande skule og biblioteksjefen.

Gruppa har i fyrste rekkje arbeidd med å leggja dei praktiske forholda til rette for vaksne som vil ta utdanning. Vi har laga til studierom der studentane kan få nykel og bruke romma uavhengig av biblioteket si opningstid. Vi har under planlegging klasserom og grupperom, der vi vonar å installere 8 datamaskiner med internett-kobling for studentane, og vi vonar å få flytta kommunen sitt videokonferanseutstyr til dette klasserommet.
Båe bibliotekavdelingane vil i næraste framtid få datamaskiner med internett-kobling til publikum.

I Valle har vi sett i dei seinare år at fleire og fleire vaksne vil skaffe seg ei utdanning, eller etterutdanne seg. Mange har hatt høve til det på heimstaden no. Ved Valle vidaregåande skule skal no 17-18 vaksne valldølar ta artium til våren, og det er fleire som no går på eit kurs for barne- og ungdomsarbeidarar. Folkeuniversitetet vil til hausten gje tilbod om studium i jus, IT og bedriftsøkonomi.

Styringsgruppa for prosjektet arbeider med nettsider som base for utdannings-informasjon for vaksne.
Prosjektet vert utvida med eit år fram til april 2001.

Lisbeth Dalquist Homme

InnholdBIBLIOTEKPLAN FOR VIDEREGÅENDE SKOLER

Bibliotekplanen for de videregående skolene i fylket skal under lupen. Fylkes-utdanningssjefen har besluttet å sette ned en arbeidsgruppe med følgende mandat:

 1. Gjøre opp status for bibliotektilstanden ved de videregående skoler i Aust-Agder.
 2. Redegjøre for hva som er blitt gjort i forhold til "Plan for utvikling av skolebibliotek i videregående skole" med tilhørende "Forslag til opptrappingsplan".
 3. Lage forslag til ny opptrappingsplan og vurdere om skolebibliotekplanen også bør endres.
Arbeidsgruppen skal bestå av 5 personer:
Trine Nilsen, Utdanningsavdelingen, leder, Sissel Reinhardtsen, Aust-Agder fylkes-bibliotek, Tone Høst, Bibliotekarforbundet. Dessuten en rektor og en representant for Lærerforbundet. 
Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid 1.juni 2000 med høringsfrist  ca. 25.juni. Saken skal opp i fylkestinget i september.

InnholdNYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Ruth Skjævestad er konstituert som fylkesbiblioteksjef i den tiden Randi Nilsen har permisjon.

Arendal
Kirsti Husby som har vært leder av informasjonstorget i Arendal bibliotek, har fått ny stilling ved Arendal kommunes nye servicesenter.

Åmli
Åsta Skarmyr har sluttet som filialstyrer ved avdelingen i Tovdal. I hennes sted er Liv Epletveit tilsatt.

Aust-Agder sentralsjukehus
Ragnhild Storlie er ansatt som avd.leder bibliotek i 60% stilling fra 14.mars.

Holt videregående skole
Liv Epletveit vikarierer som skolebibliotek-ansvarlig for Nils Christensen som har permisjon.

InnholdFJERNLÅN - HOSPITERING

Er noe uklart når det gjelder fjernlån, det være seg låneveier, søk i baser eller internettsøking generelt? Vi tilbyr 1 dag (evt 1/2 dag) på Fjernlånet hos oss - eller vi kommer ut til dere i biblioteket. Ta kontakt med Audun eller Kristin.

InnholdNORSK FORTELLERFORUM

På seminaret om ny norsk skjønnlitteratur på Eydehavn bibliotekavdeling i februar, hadde vi besøk av  forteller Søren Sørenstuen fra Arendal. Han er medlem av Norsk fortellerforum som en organisasjon for fortellere og mennesker med interesse for muntlig fortelling. Målet er å gjøre fortelling til en levende kunstart i Norge gjennom et aktivt miljø. 
Fortellerforumet har en fin hjemmeside: http://home.newmedia.no/~nff/
Her vil en finne noe av interesse enten en er forteller, liker å lese, er lærer eller elev. Det er linker til det meste av det som finnes av eventyr, myter og historier på Internett, sammen med bakgrunnstoff og kommentarer. 
Det er også en oversikt over fortellere og fortellergrupper som tar oppdrag.

Innhold
 
AGDER INNVANDRERSAMLING

Et informasjonsskriv om Agder innvandrersamling er nettopp sendt kommunene i Agder, også de som ikke er medlemmer i samarbeidet.
Medlemskommuner i Aust-Agder er Arendal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.
Årskontingenten er kr. 4000.- pr. år, og dette gir tilgang til bokdepoter på 13 forskjellige språk som kan tilbys flyktninger og innvandrere. Kontingenten kan dekkes av statsmidler kommunene får til kulturtiltak for flyktninger.
Eventuelt nye medlemskommuner kan kontakte Aust-Agder fylkesbibliotek.

Innhold
 

HAR DU HØRT AT -

 
 • Risør bibliotek har utvidet åpningstiden og har nå åpent hele 38 timer i uka.
 • Dahlske videregående skole i Grimstad har ledig 25% stilling som bibliotekar med søknadsfrist 10.mars. Biblioteket har fra før avdelingslederstilling. 
 • Brit Østerud, Aust-Agder-Arkivet, var blant de seks første fra hele landet og den første fra Aust-Agder som tok eksamen i ISFI-kurset før jul. Gratulerer! 
 • Stillingen som leder av barneavdelingen ved Grimstad bibliotek er utlyst etter Bodil Lunden som slutter ved oppnådd pensjonsalder 12.april.
 • Flosta bibliotekfilial i Arendal ble nedlagt fra nyttår. Biblioteket har nå 2 avdelinger: hovedbiblioteket på Torvet og Eydehavn avdeling.
 • I Grimstad foreligger det nå 3 ulike forslag til utbygging av kvartalet hvor hovedbibliotek i dag ligger. Planene omfatter nytt bibliotek, leiligheter, omsorgsboliger og helsestasjon. Politikerne har ennå ikke tatt standpunkt til utbyggingsplanene.
 • Grimstad bibliotek har i 6 uker vært praksisbibliotek for en student fra bibliotekarutdanningen i Tromsø.
 • I samarbeid med Gabriel Scott Selskabet markerte Arendal bibliotek dikterens fødselsdag 8.mars med en musikkaften med dikt og viser av Gabriel Scott ved Jens Olai Justvik og Asbjørn Arntsen.
Innhold 
VIDEOBØKER PÅ TEGNSPRÅK FOR BARN

Vi minner om at fylkesbiblioteket har en stor samling med videobøker på tegnspråk. Disse er spesielt beregnet på døve og hørselshemmede barn, og ble produsert i forbindelse med et prosjekt i Statens bibliotektilsyn med bakgrunn i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede .

Vi finner grunn til å minne om disse videoene igjen, fordi de i altfor liten grad blir brukt! Vi tror at også barn med andre funksjonshemninger og som benytter seg av tegnspråk for å kommunisere, vil ha stort utbytte av videoene. De vil gi barna kjennskap til deler av barnelitteraturen som i dag kanskje er stengt for dem. En videobok på tegnspråk er en blanding av gjenfortelling fra originalteksten og dramatisering. Videobøkene inneholder eventyr, bildebøker, barnebøker og barneteater. Pluss noen med faglig innhold beregnet på voksne.
Fylkesbiblioteket sender nå ut ny informasjon om videobøkene til kommunene, og henviser dem til biblioteket dersom de har barn i kommunen som vil ha nytte av videobøker. Fylkesbiblioteket kan tilby depoter av videobøkene til bruk i kommunene. 

Innhold
 
DEPOSITUM FOR FJERNLÅN

Bærum bibliotek har tatt opp følgende problemstilling med Statens bibliotektilsyn:
Biblioteket har mange fjernlån som ikke blir hentet av bestiller, og som derfor koster unødig tid og penger. Biblioteket har derfor ønske om å avkreve et depositum for hver fjernlånsbestilling som tilbakebetales når fjernlånet hentes. Statens bibliotektilsyn sier i en uttalelse at depositumbelagte tjenester er i strid med gratisprinsippets intensjoner og at det derfor ikke vil være anledning til å innføre en slik praksis.

Innhold
 
BARNEBIBLIOTEKENES NYE PROFIL - KONFERANSE

Det inviteres til en felles nordisk konferanse 18.- 20.mai 2000 der en håper å få bygget et nettverk mellom fagpersoner og biblioteker i Norden. Det blir foredrag om de nyeste tendenser i barnekulturen, om verdi- og kulturformidling knyttet til barnebibliotek og presentasjon av spennende prosjekter. Konferansested: Rønningen folkehøgskole, Oslo. Frist for påmelding: 20.mars.
Ta kontakt med fylkesbiblioteket for mer informasjon.

Innhold
 
PUBLIKASJONSLISTE FRA STORTING OG REGJERING

Den trykte utgaven av "Publikasjonsliste fra Storting og regjering" er en saga blott fra årsskiftet. Listen vil heretter kun bli publisert på Internett i samme form som den trykte listen. Adressen er:
http://odin.dep.no/html/liste/index.html

Innhold
 
AGDER LESER ISLANDSK

10 deltakere fra leseprosjektet "Agder leser islandsk" reiser på studietur til Island i slutten av juni. Dermed er Foreningen Nordens prosjekt med islandsk litteratur avsluttet. 11 leseringer fra begge Agder-fylkene har lest islandsk litteratur og prosjektet har hatt besøk både av foreleser om islandsk litteratur og av forfatteren Einar Kárason. 

Innhold
 
FOU-PROSJEKTSØKNADER FRA AUST-AGDER

Det er i år ikke kommet prosjektsøknader fra noen folkebibliotek i fylket. Dermed er søknaden fra fylkesbiblioteket den eneste som ble sendt til Statens bibliotektilsyn .
Prosjektet har fått tittelen: "Kultur  fra hav til hei: bibliotekene som aktive kulturformidlere". Aust-Agder fylkesbibliotek har, sammen med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, blitt utpekt av Norsk bibliotekforening som prosjektbibliotek innen kulturformidling. Målet er å styrke kulturformidlingen i fylket gjennom synlig og aktiv innsats fra bibliotekene, og gjennom å utvikle fylkesbiblioteket som koordinator. Dette skal gjøres i nært samarbeid med kulturseksjonen i fylkeskommunen. Prosjektet er 3-årig, og det vil også bli søkt midler fra Norsk kulturråd. Vi venter i spenning på svar fra SBT!

InnholdNytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Hva har skjedd? Hva skjer? - Virkeplanen 1. halvår:

31.  januar: Kurs i prosjektarbeid
Kurset ble holdt i Bø i Telemark. Da NBF, avd. Aust-Agder var en av samarbeidspartnerne, er vi glade for å kunne melde at kurset var svært vellykket, og at det virket som om deltakerne kunne ha lyttet enda lenger til foreleser Roy Kjønnerød.
av styrets medlemmer deltok Sigrid Nesland, Herdis Häring og varamedlem Solveig Holt (påmeldt av deres respektive biblioteker).

5.-9. april: Bibliotekmøtet/Landsmøtet
Bjørn Risjord kommer, etter vedtak i styret, til å delta som delegat for NBF, avd. Aust-Agder.
Vi er blitt bedt om å komme med forslag til person(er) til NBF's pris, og styret har foreslått at prisen deles mellom riksbibliotekar Bendik Rugaas og avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket Sissel Nilsen.

11.-12. april: Agder-konferansen
Vi håper programmet for konferansen, som holdes i Mandal, har nådd ut til alle biblioteker og at en god del bibliotekansatte ser seg tid og råd til å delta. Tema for konferansen - regional kultursatsing - burde ha interesse for mange. Bente Bing Kleiva, biblioteksjef i Meland kommune, holder innlegget om bibliotekets rolle i det lokale kulturlivet og Anne Kristin Undlien, biblioteksjef i Kristiansand, deltar i paneldebatten.
NBF, avd. Aust-Agder har som samarbeidspartner deltatt i arrangør-/programkomiteen, ved lederen, som deltar på konferansen.
Etternølere har en mulighet til å melde seg på. Ta kontakt.

13. april: Verdens bokdag
På grunn av påsken er som kjent bokdagen flyttet fra 23. april til 13. april. Da de fleste av styrets medlemmer vil være opptatt med arrangementer i egne bibliotek denne dagen, kommer ikke styret til å stå for/eller samarbeide om noe eget arrangement.
NBF, avd. Aust-Agder vil i år forsøke å få politikerne i tale ved å bruke lokalavisene til å markere "Verdens bokdag" - og da med et innlegg som adresseres til politikerne i fylke og kommuner.

Herdis Häring

Innhold


Neste nummer kommer i uke 23!


BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kulturkontorene, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl. 

Trykt utgave: opplag 160
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/

Innhold