[ Tilbake ]

Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 2 - Juni 2000 

ISSN 1502-1505 (online)

Innhold:

NY PENSJONIST VED FYLKESBIBLIOTEKET

I fjor fikk fylkesbiblioteket sin første pensjonist. Da sluttet Cecilia Holm. Og nå er det Åsta’s tur!

Åsta Taugbøl har vært ansatt ved Aust-Agder fylkesbibliotek siden 1972. Men hennes bibliotek-løpebane startet alt i 1964, da hun ble ansatt ved Arendal bibliotek. Hun hadde da  bakgrunn fra bl.a.  kontorstillinger og journalistpraksis i aviser, før hun «slo rot» i bibliotekverdenen.

I alle disse årene har hun vært en viktig del av miljøet «på huset», og har opparbeidet seg solid realkompetanse i bibliotekar-arbeid som veiledning for publikum og fjernlånssøk på internett. Ikke verst å takle slike utfordringer når man har passert 65!

Åsta har alltid vært et lesende menneske og et engasjert samfunnsmenneske. Hun innehar stor litteraturkunnskap, ikke minst slik kunnskap som den menneskelige «hard-disken» sitter inne med. 

Vi setter stor  pris på Åsta, som både kollega og venn. For de av oss som fortsatt husker mennesker og forhold på biblioteket tilbake i 60-årene, er det som den siste «taggen» tilbake til den tida nå forsvinner. Åsta vil bli savnet!

Men Åsta er en høyst oppegående, ungdommelig pensjonist på 68 år, og vi ønsker henne en aktiv og innholdsrik tilværelse, god helse, og mange, mange gode pensjonistår foran seg! 

Ruth
 FAGUTDANNET BIBLIOTEKAR-
DEFINISJON

I forbindelse med Biblioteklovens bestemmelser om at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef (§ 5), er det tidligere (Rundskriv SB-6/99) kommet forskrifter med definisjoner på hva som er fagutdannet bibliotekar og hvilke dispensasjonsordninger som gjelder i tilfelle en ikke får slik søker.

Definisjon på fagutdannet bibliotekar er iflg. forskriften:

 • kandidat med bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende nordisk  utdanning
 • kandidat med cand.mag.-grad som inneholder minimum 40 vekttall med bibliotekfag
 • kandidat med annen utdanning etter spesiell vurdering av Statens bibliotektilsyn


Statens bibliotektilsyn har nå utarbeidet retningslinjer for hvilke fag og fagkombinasjoner som godkjennes innenfor rammen av 40 vekttall. Dette går fram av Rundskriv SB-2/00 som nylig er sendt kommunene og folkebibliotekene.
Listen over godkjente fag og utdannings-institusjoner pr.15.mars 2000 finnes også på Statens bibliotektilsyns hjemmesider:

http://samson.bibtils.no/
 
 

InnholdIT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

Arrangementer på internett

Annonsering av bibliotekarrangementer i lokalavisa er nødvendig. Men har du tenkt på at flere og flere oppdaterer seg på kulturarrangementer via internett? Vi gir dere pekere til to aktuelle nettsteder - og tilbudet er attpåtil GRATIS!

Kulturnett Norge driver Kulturkalender Norge, en landsomfattende kulturkalender på nett. Adressa er: http://www.kulturnett.no/html/kulturkalender_norge.html.  Det er flere «innganger»/søkemuligheter til kalenderen, bl.a. geografisk og tematisk. Eksempelvis kan du få en oversikt over  utstillinger i Aust-Agder de neste 14 dagene. Direkte adresse for å registrere arrangement: http://august.nb.no/cgi-bin/kulturnett/kalender/nytt_02.cgi

Aust-Agder er dårlig representert i basen - skal vi rette på det?

Via Agderposten kan du også registrere kulturarrangementet ditt. Gå til www.agderposten.no og klikk på «På plakaten» helt til venstre. For å komme direkte til påmeldingsskjema: 
http://www.agderposten.no/apps/pbcs.dll/events?Kategori=DETSKJER&Add=1&UserReg=1
Arrangementene blir også annonsert i trykt utgave av avisa, i helgebilaget og Sideblikk («På plakaten»).
 

Opphavsrett

 • Hvem har opphavsrett til ei nettside?
 • Kan man kopiere verk henta fra internett?
Ingrid Mauritzen (juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket) har laga en god oversikt over opphavsrett, der hun også tar opp spørsmål omkring opphavsrett på internett. Sida ligger under Kulturnett Norge: http://www.kulturnett.no/html/opphavsrett.htm
 

Seniorsurf

Merk deg datoen 17. oktober. Det er nemlig Seniorsurfdagen 2000.  Arrangør er Seniornett Norge: http://www.seniornett.no/

Biblioteka står sentralt i markeringa, og oppfordres til å invitere personer over 55 år til å lære om og prøve internett. De bibliotek som melder seg på får støtte av Seniornett Norge. Det blir laga et oppskriftshefte med ideer til opplegget for dagen og ei Seniorsurfavis til utdeling. Kontakt fylkesbiblioteket eller Seniornett Norge (epost: redaksjon@seniornett.no eller tlf: 22778008) for mer informasjon.
 

Nye ISFI-deltagere

Ellen Sjeggestad, Arendal bibliotek
Mari Spitalen, Arendal bibliotek
18 personer fra Aust-Agder er nå påmeldt ISFI-kurset.
 

biblioteknorge@nb.no
… alle er vel nå påmeldt den nye nasjonale postlista for biblioteksektoren?
Se: http://www.nb.no/html/postlister.html

InnholdNEDLEGGING AV FILIALER

 

På oppdrag fra Statens bibliotektilsyn har fylkesbiblioteket kartlagt omfang og årsak til nedlegging av bibliotekfilialer i fylket i perioden 1988-1999. På landsbasis er hele 379 avdelinger lagt ned, mens det samtidig er nyetablert/gjenopprettet 115. I Aust-Agder er det lagt ned 8: Arendal (5), Grimstad (2) og Tvedestrand (1). Ingen nye er opprettet.

InnholdTILSKUDD TIL FOLKEBIBLIOTEKLOKALER

På grunn av lange ventelister for å få utbetalt midler det tidligere er søkt om, bestemte Statens bibliotektilsyn at statstilskuddet også for 2000 skulle gå til de kommuner som fra før hadde godkjente søknader inne. I Aust-Agder gjelder det Arendal, Bykle og Tvedestrand. Total søknadssum på landsbasis var 28,6 mill. kroner, mens bevilgningen bare var 4 mill. kroner. Av dette ble Aust-Agder tildelt kr. 95 600. Beløpet gikk i hovedsak til Arendal som med dette har fått innvilget hele søknaden på kr 550 000,-, mens utbetaling til Bykle såvidt kunne påbegynnes.

InnholdLOKALT NETTVERKSAMARBEID

Fredag den 19. mai 2000 fant endelig det første møtet for oss bibliotekarer i øst-regionen sted. Møtet fant sted i Åmli og foruten gjestgiveren møtte Gjerstad og Tvedestrand. Vegårshei og Risør var forhindret fra å komme.

Hva dreier så dette seg om? De fleste bibliotekene i øst-regionen er små bibliotek med en eller få ansatte. Til tross for god kontakt med fylkesbiblioteket var det ønskelig å opprette et samarbeid og etablere en tettere kontakt mellom oss i øst.

Det sosiale aspektet vil være en viktig del av samarbeidet. Vi vil holde god kontakt ved å treffes i de forskjellige bibliotekene som inngår i samarbeidet. Vi vil også opprette en postliste.

Hva kan vi gjøre? I arbeidshverdagen kan det ofte være tungt og vanskelig å være alene på jobb - ikke bare sosialt sett, men også faglig. Vi vil prøve å være hverandres ressurspersoner på bl.a. følgende områder:

 • MikroMarc
 • Arrangement og utstillinger (at vi kan inspirere hverandre, og evt. låne opplegg som har fungert godt av hverandre)
 • Bruke hverandres boksamlinger (for eksempel byttelåne serielitteratur)
 • Sosialt samvær


Sigrid Nesland, Åmli bibliotek

InnholdPEDAGOGIKK I VERKSTADER FOR  SJØLVSTUDIUM

 
 

Aust-Agder har fått tildelt  4 plasser på et nytt studium som starter til høsten. Prosjektet «Pedagogikk i verkstader for sjølvstudium» har sin bakgrunn i NELL-prosjektet i Hordaland, som  kort fortalt gikk ut  på å skape gode studiemiljø for voksne i en utdanningssituasjon.

Siden vi i Agder har et pågående voksenopplæringsprosjekt ( "Hvem-hva-hvordan - felles løft for livslang læring i Agder"), er vi blant 10 fylker i landet som kan få deltakere på det nye studiet. I vårt prosjekt er Valle og Farsund prosjekt-kommuner, og deltakere fra disse kommunene vil bli prioritert. Men fortsatt er det mulig for 2 kommuner til  å melde på deltakere!

Studiet er et nytt 10-vekttalls-studium i voksenpedagogikk, beregnet på ansatte i bibliotek eller andre institusjoner med veiledningsfunksjon overfor voksne utdanningssøkende. Det går over 3 semestre, med en blanding av samlinger og fjernundervisning. 

Alle folkebibliotekene i Aust-Agder har fått tilsendt informasjon med oppfordring om å melde seg. Kostnadene dekkes delvis over prosjektet, men kommunene må legge forholdene til rette og bl.a. forplikte seg til å utvikle biblioteket til et verksted for voksne i utdanning. Det ønskes 2 deltakere fra hver kommune.

Flere opplysninger kan fås ved å henvende seg til fylkesbiblioteket, eller  ved å gå inn på følgende internettadresse:

http://www.hordaland.folkebibl.no/verkstad

Frist for påmelding: 15.juni 2000

InnholdBARNEBIBLIOTEKENES NYE PROFIL

"Barnebibliotekenes nye profil" - en felles nordisk konferanse på Rønningen folkehøgskole, Oslo, 18.-21 mai 2000.

I disse dagene var ca. 60 deltakere fra hele Norden samlet om tema barnebibliotek, barnekultur, og nye utfordringer i forhold til dette. Undertegnede var en av ca. 20 deltakere fra Norge. 

Konferansen var kommet i stand på bakgrunn av en nordisk nettverksgruppe som ble dannet etter IFLA-konferansen i Kbh.  for 2 år siden. Visjonen er å etablere et faglig nettverk mellom de nordiske barnebiblotekene, for å stimulere til utvikling og debatt. Dessuten vil man bygge opp en idébank som alle kan benytte seg av etterhvert som den blir lagt ut på nettet. 

Programmet vekslet mellom spennende forelesninger om kulturdannelse, om formidling,  og om  ny barne- og ungdomskultur. Innimellom var det gruppesamlinger og informasjon om mange spennende og vellykkede prosjekter som var gjennomført andre steder.  Og på kveldene «ble vi som barn igjen» og ble underholdt av danske, svenske og norske musikere/fortellere som ofte er benyttet i barnebibliotekene. Kjempemoro!

Noe av det mest interessante var å høre Lisbeth Lindwall fra Rinkeby bibliotek utenfor Stockholm fortelle om leseprosjektene de holder på med der, bl.a. «Listiga räven». Vi har fått Lisbeth til å komme og fortelle mer om dette på bibliotekmøtet i Aust-Agder 26. oktober.

Så merk av dagen i kalenderen  allerede nå!

Ruth Skjævestad

InnholdFYLKESBIBLIOTEKETS KULTURFORMIDLINGSPROSJEKT

Som vi skrev i forrige nummer av Bokstøtten, har fylkesbiblioteket i lengre tid arbeidet med et stort prosjekt med tittel: "Kultur fra hav til hei: bibliotekene som aktive kulturformidlere". Vi har samarbeidet med kulturseksjonen i fylkeskommunen om prosjektbeskrivelsen, og sendt søknad både til Statens bibliotektilsyn og til Norsk kulturråd.

Dessverre fikk vi ingen støtte til prosjektet i "tilsynet"!  Dermed er det ingen nye bibliotekprosjekter med FOU-støtte  i vårt fylke i år. 

Da den første skuffelsen hadde lagt seg, gikk vi igang med å omforme prosjektet i håp om å få midler fra kulturrådet til å styrke den kulturformidlingen som i mange år har vært drevet fra fylkesbibliotekets side. I skrivende stund venter vi fortsatt i spenning på resultatet!
 

Innhold
 
AGDER INNVANDRERSAMLING

Vi ønsker Songdalen bibliotek velkommen i Agder Innvandrersamling. Vi er nå 22 medlemskommuner med tilgang på bokdepoter på 14 forskjellige språk, det nyeste er russisk.

Agder Innvandrersamling vil arrangere et møte for alle medlemsbibliotekene på Hotell Norge i Lillesand onsdag 8. november i år.  Vi har invitert foredragsholder fra UDI Kristiansand som bl.a. vil ta for seg utviklingstendenser i den nasjonale flyktningepolitikken - bosetning av flyktninger i Agderkommunene. Vi får besøk av en flyktningekonsulent og vil få et lokalt bibliotek til å fortelle om "flyktningehverdagen" på biblioteket.

Dere vil få mer informasjon senere, men sett av dagen allerede nå.

Innhold
 
BIBLIOTEKET VED BARBU VIDEREGÅENDE SKOLE I ARENDAL

Barbu videregående skole har ca. 400 elever og 43 lærere. Skolen har 14 klasser og allmenne, økonomiske og administrative fag, 2 voksenopplæringsklasser - studiekompetansekurs over 2 år, tilrettelagt opplæring for en gruppe på 5 elever, teoriopplæring for lærlinger - 1 gruppe
og praktisk teoretisk opplæring i varehandel for Oppfølgingstjenesten - 1 gruppe.

Skolens bibliotek ligger i 4. etasje i den eldste bygningen. Rommet var tidligere et  uinnredet loft og det store, åpne rommet med søyler og skråtak er blitt et meget sjarmerende bibliotek. Fra august 1994 har skolen hatt bibliotekar i halv stilling. I tillegg utnyttes ledig ressurs hos en lærer og en kontorlærling, slik at biblioteket nå er åpent i hele skoletiden. På grunn av den store avstanden mellom læreravdeling og bibliotek, har skolen eget lærerbibliotek. Videoer og lydkassetter er også plassert der. Naturfag og mediefag er lokalisert i en egen bygning, og der oppbevares derfor en del fagbøker.

Skolen har siden 1998 hatt BiblioMatik system for registrering og utlån. Dette fungerer bra. Bokbasen inneholder nå ca. 6000 medier. Dette er bøker plassert i elevbiblioteket og i lærerbiblioteket. Videoene er også registrert her.

Det gjenstår en del registreringsarbeid, men mesteparten er gjort. En del eldre fagbøker innen økonomi kommer ikke til å bli registrert.

Biblioteket har fire datamaskiner med internett-tilknytning i tillegg til bibliotekarens maskin. Disse er nesten konstant i bruk. Biblioteket er godt besøkt, selv om det ikke er så sentralt lokalisert i skolebygningen. Elevene er meget hyggelige og oppfører seg fint. De er ganske flinke til å finne frem i hyllene selv. Før klassene starter på et prosjekt, gir læreren beskjed til biblioteket, og lærerne er med i biblioteket i startfasen.

Skolen har, spesielt de tre siste årene, brukt store ressurser på biblioteket, og dette har gitt resultater. Administrasjon og lærere er engasjert i bibliotekdriften, og deltar aktivt i innkjøpsprosessen. Tre lærere og bibliotekaren fungerer som en ressursgruppe, men alle lærerne kan direkte, eller gjennom hovedlærer påvirke innkjøpene.

Skolen holder nå på med en trivselsundersøkelse blant elevene, og det skal bli spennende å se hvordan biblioteket blir vurdert i den forbindelse.

Ellen Langerud

Innhold
 
SAMARBEID
ARKIV-BIBLIOTEK-MUSUM

I forbindelse med ABM-meldinga arbeides det nå med å kartlegge eksisterende samarbeidstiltak, forsøk eller prosjekter hvor bibliotek, arkiv og museum er involvert. Fylkesbibliotekene er bedt om å være behjelpelig med dette arbeidet innen sine fylker.

Når det gjelder tiltak hvor bibliotekene er involvert, har vi fått melding om at Froland folkebibliotek og Aust-Agder Arkivet samarbeider om et prosjekt når det gjelder fotosamlingen til bibliotekets lokalarkiv. Målet er å utvikle en mal for registrering, god oppbevaring og et brukervennlig system for gjenfinning, slik at foto-samlingen kan fungere som mønster-samling også for andre. Utover dette har vi bare fått tilbakemeldinger om samarbeid av mer sporadisk art om arrangementer, utstillinger o.l. 

Innhold
 
NYTT OM NAVN 
Aust-Agder fylkesbibliotek

Åsta Taugbøl  er  gått over i pensjonistenes rekker etter å ha arbeidet i fylkesbiblioteket siden 1972!  Hennes ½ stilling blir nå omgjort til bibliotekar-stilling, og ved omorganisering innen fylkesbiblioteket er den ledige stillingen utlyst som avdelingsleder for bokbussen. 

Kristin Havstad er tilbake i full stilling i fylkesbiblioteket igjen etter svangerskaps-permisjon.

Arendal
Jon Einar Spetz som for tiden har et engasjement for Arendal kommune i Latvia, har sagt opp stillingen sin ved  biblioteket.

Grimstad
Eldri Amble Imenes begynte som barnebibliotekar 1.juni. Hun kommer fra vikariat i Arendal bibliotek.

Dahlske videregående skole
Susanne Leistner er ansatt i 25 % stilling som bibliotekassistent. Hun har fra før engasjementstilling ved biblioteket på Frivold v.g. skole.

Høgskolen i Agder
Linda Östlundh er ansatt i et 50 % vikariat ved avdelingen i Arendal. Hun jobber fra før 50 % ved en av høgskolens avdelinger i Kristiansand.

Innhold
 
BIBLIOTEKARER GJØR MER ENN Å FINNE FRAM BØKER OM UNDULATER

Dette er titelen på et nettsted som tre studenter ved bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo har laget for å reklamere for bibliotekaryrket. Foruten å fortelle om studiene, om yrket og de valgmuligheter som finnes er det, er det også intervjuer med bibliotekarer i ulike jobber.  De som forlengst er i yrket, kan hygge seg med diverse myter om bibliotekarer - alt presentert på en flott måte! 

Bibliotek- og informasjonsstudiene trenger flere og gode søkere, - reklamer gjerne for nettstedet i ditt bibliotek: http://www.utdanning.nu/bibstud/

Oppfordringen gjelder ikke minst bibliotekene i videregående skoler!

Innhold
 
HAR DU HØRT AT -
 • Arendal bibliotek fikk Arendal internasjonale barnekulturukes pris nå nylig. Prisen var et akvarium som allerede er på plass i barneavdelingen. Gratulerer!
 • Strømsbu videregående skole har ledig 50 % stilling som bibliotekar fra 01.08. Dette er en nyopprettet stilling som har vært utlyst tidligere uten å at det meldte seg søkere.
 • Hovedbiblioteket i Lillesand skal flytte til nye lokaler i sentrum og bystyret har inngått avtale om leie for en midlertidig periode på 5 år. Bygningen hvor biblioteket holder til i dag, skal selges.
 • Det blir rettet til dels kraftig kritikk mot Statens bibliotektilsyn i de to siste numrene av Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren.
 • Jan Rudy Kristensen, Arendal, er gjenvalgt som medlem av NBFs nye hovedstyre som politiker-representant.
 • Fylkeskommunens informasjonsavis Ausa har i siste nr. en reportasje fra Bokbussen med overskrift «Populær gjest på bygdene».
 • En av Arendal biblioteks lånere, Ragnhild Aalvik (79), var i vinter ukesvinner  i «Din Tusenårsbok» med Kilden av Gabriel Scott. Les hennes begrunnelse:     http://www.norge2000.no/n2000/innhold/tusenars/tusenbok_vinner.asp?winner=week&typeValue=1
 • Ellen Merete Duvold, opprinnelig fra Arendal, er i startgropa med forskningsprosjektet "Spiller bibliotekene noen rolle i folks hverdagsliv?". En del av prosjektet vil gå ut på å observere brukerne, og i denne sammenheng vil Arendal bibliotek være arena for hennes observasjoner.
 • Arendal bibliotek har i tråd med nylig vedtatt organisasjonsplan, lyst ut en ny stilling som avdelingsleder med overordnet ansvar for voksenavdelingen inkl. ungdom, musikk, Boken-kommer, referansesamling og lesesal. Samtidig har biblioteket også ledig flere vikariater.
 • Risør bibliotek har fått sin egen hjemmeside på internett: http://www.aa.fylkesbibl.no/risor/ . Skisse til sidene (idé, innhold, forslag til pekere) er utformet lokalt, mens fylkesbiblioteket har laget nettsidene, som ligger på Arendal bibliotek/ fylkesbibliotekets webserver. 
Innhold 
VERDENS BOKDAG I AUST-AGDER

Fylkesbiblioteket ba om en tilbakemelding på tiltak/arrangementer rundt om i kommunene i forbindelse med verdens bokdag som i år ble feiret 13.april. Her kommer oppsummeringen. Kanskje oversikten kan gi idéer til neste års markering for de som ikke hadde noe i år.

Arendal: Utdeling av roser til publikum. Kåring av årets beste barnebok 1998(!) ble markert med forfatteren Marit Nicolaysen og inviterte skoleklasser, sang av skoleelever. Arrangement for ungdoms-skolen med forfatteren Unni Nielsen. Sangkor i trappa i inngangspartiet kl.18 og stappfull bokkafé med Richard Herrmann etterpå.

Froland: Delte ut roser til alle besøkende. Hele Mykland skole på besøk, bokprat, boktårnkonkurranse(?), bokrebus, lek og litt matkos. Dagen etter var det Heksekveld! 
Der foregikk det så mye skummelt at spesielt interesserte bør henvende seg direkte til biblioteket for nærmere detaljer

Gjerstad: Bokdagen ble feiret på kombinasjonsbiblioteket på Fiane hvor bibliotek, skole og 2 mødre samarbeidet om et opplegg for 3.klasse som varte hele dagen. Det begynte med en presentasjon av eventyret «Bymusikantene fra Bremen». Dette var utgangspunkt for forskjellige aktiviteter utover dagen, noen malte og tegnet og laget figurer i leire fra eventyret, handlingen ble dramatisert, det ble laget sang og konkurranse med spørsmål fra eventyret. Og på slutten av dagen ble resultatene fremført som en egen forestilling. Og mødrenes rolle? De disket opp med pizza, kaker og saft!

Valle: Barnetime på hovedbiblioteket for Valle barnehage.

Åmli: På dagtid utdeling av roser og bokmerker, boksalg av utrangerte bøker og servering av kaffe og kake. Dessuten ble bokmagasinet åpnet for publikum som et nytt tilbud. Om kvelden var det forfatterbesøk med Gert Nygårdshaug (anbefales!) og klassisk gitarspill. 

Bokbussen: Røde roser til alle voksne og bokmerker, postkort m.m. til barn.

Innhold
 
BOKBUSSEN - EN LITEN HISTORIE

Bokbussen er ein god ting. Den kjem ein gong i månaden og parkerer på plassen framfor posthuset. Ein kjenner på førehand alle datoane gjennom heile året. Dei er skrivne ned på eit lite brunt kort som ein stikk inn i ei av bøkene ein har lånt. Den 17. desember, mellom klokka 16 og 18, veit ein at det store kvite kjøretøyet med påskrifta «Fylket» vil møte opp til avtalt tid. Det er noko trygt med dette grepet om tida. Ingenting gale kan hende deg, fordi du alt veit at om ein månad kjem den ambulerande lesesalen att for å kaste ein liten lysflekk over plassen. Ja, det er endå betre om vinteren, når landsbygatene er tomme. Då blir bokbussen einaste staden der det finst liv. Å, det er ingen kø, det er ikkje akkurat nokon marknadsdag. Men likevel, kjende  silhuettar nærmar seg kvarandre ved den vesle, ukomfortable trappa som fører opp til bussen. Ein veit at om seks månader vil ein der møte Michéle og Jacques («No, er det lenge til du går av?»), Armelle og Océane («Ho ber namnet sitt med rette, jenta di, med så tindrande blå auge!»), andre som ein ikkje kjenner så godt, men som ein helsar med eit innforstått smil: å dele dette ritualet er ein rein konspirasjon.

Døra til bussen er merkeleg. Ein må smyge seg mellom to gjennomsiktige plastforheng som hindrar kald luft i å kome inn. Når ein er vel gjennom denne halvopne slusa, så er ein straks på golvtepet, i mjuk stille, konsentrert flanering. Den unge kvinna og den eldre tilsette, som ein leverer tilbake bøker til, viser gjennom helsinga si at dei kjenner deg, men den elskverdige veremåten går ikke over i lystigheit. Alt er som dekt med filt. Sjølv om det visse dagar er så trongt der inne at ein må ty til reine kunststykke for å unngå promiskuøs kontakt, så er kvar og ein fri i si stille, i sitt val. Det er stor variasjon i hyllene. Ein har lov til å låne i alt tolv bøker, og det kjennest godt med stor tematisk spreiing. Denne vesle samlinga med prosadikt av Jean-Michel Maulpoix, kvifor ikkje? «Dagen nøler under samanraka lindeblad og lindeblomar.»  Denne setninga er nok til å gi ein lyst.  Den enorme kunstboka av Christopher Finch, Akvareller i det 19. århundre blir ganske tung å dra på, men der finst vakre, raudhåra pre-rafaelittiske kvinner, morgongry av Turner, og for eit privilegium å rive til seg ustraffa tre heile kilo med matt luksus! Eit hefte med barnefoto av Boubat, ein kassett med Bach-kantatar, eit album om Tour de France: ein kan sleppe alle desse så forskjellige underverka ned i korga; sjølv om den er full, kan ein seie til seg sjølv at ein vil sanke saman like mykje ein gong til, av det ein måtte finne i hyllene.  Ungane blir sitjande på huk ved tekneseriane og dei illustrerte klassikarane, og stundom er dei heilt opp i under: «Dama sa at eg kunne ta eitt til!»

Når tørsten er sløkt, går det langsamare med leitinga. Ei lukt av lunken ull, av fuktig gabardin, stig opp i det tronge rommet. Men det er frå golvet særleg at ein kan merke noko spesielt: ei lett duving, ei gynging. Ein hadde gløymt avbalanseringa av dekka, det mobile fundamentet på dette velkjende templet.  Denne sjøsjuka i varmen frå bøkene - det er provinsen i vinterstilla.  Neste møte med bokbussen: torsdag 15. januar, kl. 10-12, Place de l’Église; kl. 16-18, Place de la Poste.

Hentet fra:
Ørsmå gleder / Philippe Delerm; oversatt av Ragnar Hovland. - Oslo : Samlaget, 2000. - 87 s. - ISBN 82-521-5483-2
Gjengitt med tillatelse fra forlaget 

Innhold
 
HAR NORGE EN STATLIG BIBLIOTEKPOLITIKK??

I slutten av mai la regjeringen fram St.prp.62 om kommuneøkonomien i 2001. Der viste det seg at hele potten med statlige tilskudd til bibliotekformål var foreslått totalt avviklet! Det dreier seg om 19 mill. kroner der ca. 4 mill . har gått til tilskudd til biblioteklokaler, og resten til mobil bibliotekvirksomhet. Da dette ble kjent, kom virkelig sinnene i kok i biblioteksektoren! ABM-meldingen ga helt motsatte signaler, der man gikk inn for å øke lokaltilskuddet opp mot 10 mill. Og bokbussvirksomhet nevnes her som en viktig fylkeskommunal oppgave. Arbeiderpartiet har videre i sitt program en målsetning om å øke antallet bokbusser, som et kulturpolitisk virkemiddel i distriktene!

I skrivende stund er det et stort engasjement, både fra bibliotek-organisasjonene lokalt og nasjonalt, fra  fylkesbiblioteksjefer og lokal-politikere rundt om i hele landet for å få reddet statstilskuddet. Hvis ikke dette går, kan driften av mange av bokbussene i Norge ( 51 busser + 1 bokbåt ) stå i fare! Statstilskuddet dekker snaut 40 % av driften til bokbussen i Aust-Agder, så også her får bortfall av statstilskuddet store konsekvenser. 

Statstilskuddet til biblioteklokaler betyr også mye, ikke minst i små kommuner med dårlige biblioteklokaliteter. Da kan ½ mill. være en viktig  «gulrot» som støtte for videre planer.  Dette tilskuddet er faktisk det eneste virkemiddel man har til å påvirke utbyggingsplaner, fordi tilskuddet fra staten er avhengig av at lokalene fyller visse krav satt av Statens bibliotektilsyn.

Utfallet av denne saken vites enda  ikke, men vi har i skrivende stund  et lite håp om at Stortinget faktisk likevel vil redde tilskuddet til bibliotekformål!

Innhold
 
 
FORFATTERTURNÉ MED PÅL GERHARD OLSEN

Oktober måned er aksjonsmåned for Aksjon txt 2000. Fylkesbiblioteket vil igjen organisere en forfatterturné rettet mot målgruppen for årets txt, som er 10-13-åringene. Vi har vært så heldige å få engasjert Pål Gerhard Olsen i år, forfatteren bak de velkjente bøkene om fotballklubben "Tigrene"! Dette skjer i uke 43 ( 23.-27. oktober).Alle folkebibliotekene har fått skriv om dette,  og oppfordres  til å kontakte skolene i sin kommune så tidlig som mulig for å gjøre avtaler som kommer med i skolens planer for høsten. Da kan også skolen få mulighet til å se  forfatterbesøket i sammenheng med egne lesestimuleringstiltak. 

InnholdNytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Bokmessen - Gøteborg, 14.-17. september

NBF, avd. Aust-Agder, har innhentet et tilbud fra ATS Reiser (Nettbuss Travel Sør), som vi tror vil gi våre medlemmer en særdeles interessant og hyggelig tur til Bok & Bibliotek 2000 i Gøteborg. Og prisen er gledelig rimelig.
Innbydelsen går ut til medlemmene i eget brev, men her skisseres en kortversjon:
Opplegget omfatter 3 dagers tur. Avreise fra Arendal  fredag 15. september kl. 13.10. Retur til Arendal søndag 17. september ca- kl. 18.00.
Pristilbud inkluderer reise tur/retur Arendal - Gøteborg med buss (og ferge Sandefjord - Strømstad) + 2 hotell overnattinger (i dobbeltrom) med frokost.
Medlemmer: kr. 550,-. Ikke medlemmer: kr. 1.550,-.
Alle øvrige utgifter må betales av den enkelte deltaker.

Påmelding: Snarest dersom du vil være sikret plass. Medlemmer prioriteres. Siste frist er mandag 31. juli.

Synes du en hel dag på bokmessen blir for lite? I så fall har du kanskje en mulighet til å utvide turen ved å kontakte NBF, avd. Vest-Agder, som arrangerer en 5 dagers tur.

Vi håper bokmesseturen vekker interesse blant våre medlemmer og at vi kan ønske mange velkommen med på turen.

Høringsuttalelser og pressemeldinger.

NBF, avd. Aust-Agder, har avgitt høringsuttalelser vedrørende ABM-meldingen (St.meld. 22(1999-2000) og "Ytringsfrihed bør finde sted" (NOU 1999:27).  Kopi av høringsuttalelsene kan fås ved henvendelse til undertegnede.
I forbindelse med Stortingsproposisjonen om kommuneøkonomien fra 2001, (St.prp. 62(1999-2000), har forslaget fra  Regjeringen om at det øremerkede tilskuddet til bokbusser og biblioteklokaler skal avvikles, fått bibliotekfolk over hele landet til å reagere.
NBF, avd. Aust-Agder har uttrykt sine reaksjoner og synspunkter gjennom en pressemelding til lokalaviser og nærradioer. Kopi av denne ble samtidig sendt til fylkets stortingsrepresentanter.

Priser og stipend

Det var hyggelig at en av våre foreslåtte kandidater til NBFs pris 2000, Sissel Nilsen, nådde opp og delte prisen med Karsten Alnæs.

Dersom noen av våre medlemmer har forslag til prisen "Årets bibliotek 2000", så haster det med å sende inn forslag.  Fristen er 15. juni.

Er du en av dem som kan tenke deg å søke NBF om stipend til å utvikle faglig kompetanse?  Søknad sendes i så fall NBF innen 1. september.

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER EN RIKTIG GOD SOMMER!

Herdis Häring
 
 

DET SAMME GJØR BOKSTØTTEN  -

GOD SOMMER TIL ALLE
VÅRE LESERENeste nummer kommer uke 38!


BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/

Innhold