[ Tilbake ]

Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 4 - Desember 2000 

ISSN 1502-1505 (online) 

Innhold:

ÅR 2000 -
ET SPENNENDE BIBLIOTEK-ÅR

Rett før jul i fjor kom St.meld. nr. 22 "Kjelder til kunnskap og oppleving", den såkalte ABM-meldinga ( arkiv, bibliotek og museum). Den førte til mye debatt og stor aktivitet blant bibliotekfolket, om gratisprinsipp, sentral organisering, manglende fokus på bibliotek som ressurs i utdanning og "saumlause" bibliotek. Det har hele tiden vært stort engasjement  rundt meldingen, spesielt må Norsk bibliotekforening ved leder Frode Bakken berømmes for masse initiativ og innspill mot departement og politikere.
1.desember ble meldingen debattert i Stortinget. Her var det stor diskusjon om gratisprinsippet, som flertallet ønsker å få vurdert. Men det skal først foretas en dokumentasjon på om det er behov for en  lovendring! Det var videre enighet om en samordning av de 3 sektorene.

I vår opplevde vi at biblioteksektoren mistet de øremerkede tilskuddene som staten hittil har gitt til biblioteklokaler og  mobil bibliotekvirksomhet. Til tross for stort engasjement lokalt og sentralt, vant prinsippet om lokalt selvstyre over bibliotekenes ønsker om å beholde disse 
tilskuddene. Og konsekvensen av dette ser vi jo allerede for vår egen bokbussdrift!  Fylkestinget vil i budsjettmøtet i desember vurdere et notat fra fylkesrådmannen som konkluderer med at kommunene må betale for bokbussens tjenester i egen kommune. 
Slike forhandlinger vil starte neste år. Vi er glad for at media har skapt stor oppmerksomhet om bokbussens betydning i fylket!

Fjernlånsdebatt har vi også hatt, etter at en del fagbibliotek har begynt å fakturere bibliotekene. Aksjonen "Vi betaler ikke" - men legger regningene til side, fikk 100 % oppslutning fra fylkes- og  folkebibliotekene i Aust-Agder! Og egne regler for gratis regionalt fjernlån  er vedtatt  av partene i Samarbeidsutvalget for bibliotek og utdanning i Agder. 
Kravet om sentral  kompensasjonsordning for fjernlån ser nå faktisk ut til å føre fram hos sentrale myndigheter!

Fylkeskommunens framtid er også under debatt. Vi vet lite om hvor mange og hvor store regioner landet vil bli inndelt i, og hva som blir fylkesbibliotekenes plass i dette bildet. Men vi mener at det uansett er behov for et regionalt bibliotekorgan som kan være en aktiv støttespiller for bibliotekene i kommunene. Det blir spennende å følge utviklingen framover.

Men nå har vi desember, med adventstid og juleforberedelser. Etter en utrolig våt høst er det vel flere enn meg som går og håper på kuldegrader og dalende hvit nysnø til jul! Og noen feriedager kan vi vel alle trenge etter et spennende og travelt  arbeidsår. Så herved takker jeg alle bibliotekfolk og andre samarbeidspartnere for  godt samarbeid gjennom året vi snart har bak oss!        GOD JUL TIL ALLE!
 

InnholdIVELAND FANT ORDET!

 
Aksjon tXt 2000 og konkurransen "Finn ordet" er over. Bokstøtten GRATULERER Iveland folkebibliotek og 7.klasse ved Iveland skole som ble gruppevinnere fra Aust-Agder! Premien består av en bokpakke med 30 bøker og i tillegg forfatterbesøk av Erlend Loe i løpet av våren 2001. 
 

tXt 2000 - vinnere

Innhold
 
INFORMASJONSMØTE OM VOKSENOPPLÆRINGS-PROSJEKTET

"HVEM-HVA-HVORDAN- felles løft for livslang læring  i Agder"  går nå inn i sin avsluttende fase. Bibliotekene i Farsund og Valle har vært prosjektbibliotek, og i begge kommuner har prosjektet ført til en merkbar utvikling. Samtidig har samhandling med andre offentlige instanser i kommunen om utdanning rettet mot voksne, vært et viktig mål. Her har også mye skjedd. Sist, men ikke minst, er det utviklet en nettportal med opplysninger om studietilbud rettet mot voksne i Agder. Her er informasjon om bibliotekene som ressurs i utdanningen et viktig element. I skrivende stund er dessverre ikke web-adressen klar. Men nettsidene vil bli presentert på et dagskurs 11.januar på Quality Kristiansand Hotell. Invitasjon er sendt bibliotekene.
 

InnholdVALLE STUDIESENTER OPNA

Som et direkte resultat av voksenopplæringsprosjektet, ble Valle studiesenter nylig åpnet. Her er pressemeldingen biblioteksjef Lisbeth Dalquist  og skulesjef Ingvar Nes sendte ut i anledning oppstarten: 
 

Tysdag 7. november 2000 kl. 13.00 vert Valle studiesenter opna. Valle studiesenter er resultat av eit prosjekt som Valle kommune deltek i. Prosjektet heiter "Hvem, hva, hvordan - felles løft for livslang læring i Agder" og er eit samarbeid mellom Statens utdanningskontor i Aust- og Vest-Agder, Fylkesbiblioteket i Aust- og Vest-Agder, Høgskolen i Agder og Voksenopplæringsforbundet i Agder. I Valle har prosjektet vore eit samarbeid mellom Valle kommune, Valle vidaregåande skule, Aetat og Trygdeetaten.

Formålet med prosjektet er å nå grupper som tradisjonelt er vanskelege å nå med informasjon om opplæring og utdanningstilbod. Samtidig er det eit ynske om å gjere opplæringa meir brukarvennleg og tilgjengeleg. Biblioteka vil få ei viktig rolle for vaksne i ein utdanningssituasjon i forhold til informasjon, teknisk utstyr, leseplassar og samtidig vere ein møteplass både fagleg og sosialt. Ved å auke kompetansen til offentlege etater er målet å kunne nå brukarane på ein betre måte.

Det vart vald ein prøvekommune i kvart fylke. I Aust-Agder vart dette Valle kommune, i Vest-Agder vart det Farsund. I Valle har vi først og fremst fokusert på dei som har eit utdanningsbehov. Målet har vore å arbeide for å utvikle eit bibliotek og studiesenter som skal nå fram til alle med eit slikt behov.

Valle studiesenter er plassert i det gamle heradshuset, i same huset som hovudbiblioteket. I kjellaren er det innreidd eit undervisningsrom med plass til 15 elevar, eit datarom med 5 pc-ar kopla mot internett, og eit grupperom med plass til 6-8 personar.  Kjøkkenet er pussa opp, og ein har fått inn kjøleskåp, kaffitraktar og anna som trengst for at brukarane kan ha ei triveleg pausestund. På loftet har vi pussa opp dei gamle lokala til Valle radio. Der vert det lesesal med plass til 6-8 brukarar.

Valle studiesenter er ope for alle vaksne som held på med ulike kurs eller ulike utdanningar, anten t.d. gjennom Bygdefolkets studieforbund i Valle (BSF), Folkeuniversitetet Setesdal eller fjernstudentar. Dei som ynskjer å bruke studiesenteret kvitterer ut eigen nøkkel til bygget og vil få tilgang til datarommet mot ei lita avgift. Biblioteket hjelper som alltid til med å skaffe litteratur eller anna informasjonsmateriell ein har bruk for. Vi håpar studiesenteret vert ein møteplass for alle som held på med, eller ynskjer å starte opp med ulike kurs eller utdanningar.

Undervisningsrommet og grupperommet kan reserverast ved sentralbordet i Valle kommune.
 

InnholdJATAKK BEGGE DELER
I beste Ole Brumm-stil inviterer Rogaland fylkeskommune til barne- og ungdoms-litteraturkonferanse i Stavanger 10.-14.februar 2001. Konferansen med den ubeskjedne tittel "Jatakk begge deler", er i følge arrangøren en nyvasket og helsentrifugert opplevelseskonferanse  som sterkere enn noen gang satser på å være en inspirerende møteplass for fagfolk som arbeider med barn og litteratur. Påmeldingsfristen er 8.januar 2001. Se det fyldige programmet med alle opplysninger: www.beggedeler.com

InnholdUTDANNING FOR BIBLIOTEKANSATTE UTEN HØYSKOLEUTDANNING

Bokstøtten gjengir her en uttalelse til Norsk Bibliotekforening  fra fylkesbiblioteksjefkollegiet v/fylkesbiblioteksjef i Akershus, Torbjørn Navelsaker.

Fylkesbiblioteksjefkollegiet er kjent med det arbeidet Norsk Bibliotekforening, Norsk Kommuneforbund, Norsk Tjenestemannslag og Kommunalansattes Fellesorganisasjon har gjort for å legge "Bibliotek- og informasjonsfaget" inn under Lov om fagopplæring i arbeidslivet og Lov om videregående opplæring.

Det har i de senere årene vært store endringer i brukernes behov for
bibliotektjenester. Bibliotekarene har fått stadig nye oppgaver og nye krav til kompetanse. Dette har også medført endringer i oppgaver og kompetansekrav til ansatte uten høyskoleutdanning. Den siste gruppen utgjør omtrent halvparten av de bibliotekansatte.

Ved å legge faget inn under Lov om fagopplæring i arbeidslivet og Lov om
videregående opplæring, vil en kunne sikre den nødvendige kompetansen innen faget i et kunnskaps- og informasjonssamfunn. Reform 94, Reform 97 og sist, men ikke minst, Etter- og videreutdanningsreformen setter store krav til kompetanse hos alle ansatte i bibliotekene. For å yte tilfreds-stillende service til eksisterende og til nye brukergrupper, er det viktig at alt personale som legger til rette for eller møter brukerne, har de nødvendige kunnskaper.

Fylkesbiblioteksjefkollegiet er opptatt av kvalitativt gode bibliotektilbud til fylkets innbyggere. Et av suksesskriteriene er
personale med hensiktsmessig og nødvendig kompetanse. Dette er også
viktig for at de offentlige bibliotekene skal kunne rekruttere og beholde dyktige ansatte.

Kjeller 27.11.2000
For fylkesbiblioteksjefkollegiet
Torbjørn Navelsaker
 

Innhold
 
IT-NYTT

SeniorSurf fortsetter!

Fire bibliotek i fylket deltok på SeniorSurf 2000 og alle melder om et meget vellykka arrangement! Størrelsen på arrangementene var vidt forskjellige, Gjerstad folkebibliotek hadde 1 PC til disposisjon, Arendal hadde 18 (8 på biblioteket og 10 på Eldresenteret). Uansett aktivitetsnivå - dagen viste seg å bli svært positiv for alle parter. I Arendal underviste elever fra dataklassen ved Arendal Maritime v.g. skole, og flere påpekte det flotte samspillet mellom de unge lærerne og de eldre surferne. I Risør er personalet tent på å gjenta suksessen, og de starter allerede 8. mars med "KvinneSurf". Grimstad hadde i utgangspunktet bare 1 PC, men fikk låne datarom og skapte entusiasme ved Dahlske v.g. skole.
Pågangen var enorm på samtlige steder og flere måtte dessverre avvises. Seniornett Norge får nå flere henvendelser fra ivrige seniorer som ønsker seg internettkaféer der de kan lære mer. Seniornett Norge  oppfordrer oss til å starte internettkaféer /internettgrupper for seniorer. 

Uansett - det blir SeniorSurf-dag også til neste år. Vi håper da at MANGE Aust-Agder bibliotek vil delta! Erfaringene viser at dagen ble vellykka uansett antall PC'er og uansett om 'opplegget' er stort eller lite. Til de som føler at de kan for lite internett selv: Skaff dere samarbeidspartnere som kan være 'lærere', eller kast dere ut i det. Husk at du uansett kan MYE mer enn en som er nybegynner ! 
Fylkesbiblioteket vil også til neste år bistå med pressemeldinger til fylkesdekkende media (NRK Sørlandet, TV-Aust-Agder m.fl). Lokalavisene kontakter dere selv og Seniornett Norge gjør et flott PR-arbeid på nasjonalt nivå. Til sammen mye 'gratis' og god bibliotekomtale!
Se også Seniornett Norges nettsider: www.seniornett.no. Her ligger referat fra SeniorSurf 2000 og bl.a. ei fin innføring for nybegynnere: 'Ny på nettet'. 

Seniorsurf i Arendal bibliotek. Foto: KJH

SeniorSurf 2000 - Stemningsrapport fra Gjerstad

Seniorsurfen i Gjerstad var vellykket! Det var 15 personer innom her. Frivillighetssentralens leder Elisabeth Aspesæter og en mannlig hjelper stekte vafler og kokte kaffe i gangen, og fungerte som velkomstkomité. 
Innenfor fortalte og demonstrerte undertegnede etter beste evne. Vi har bare én datamaskin, men det gikk helt fint allikevel. Vi hadde et stort kaffebord like ved maskinen og noen små mellom bokhyllene. Folk kom og gikk mellom kl.1000 og 1500, med en passe klump midt på dagen. De dro stolene borttil og fulgte ivrig med på hva som foregikk. Noen ville prøve og noen ville bare se, noen fortalte om barn og barnebarns bravader i dataverdenen, og om sitt eget kjennskap til mediet. Det vanskeligste var å håndtere musen. Vi hadde det kjempekoselig og virkelig artig. Bl.a. fant vi en flott Gjerstadside, hvis webmaster er sønn av en av deltakerne. Dagene etterpå har flere bibliotekbrukere beklaget at de ikke kunne komme den dagen, p.g.a ødelagte briller osv. Jeg ønsker dem velkommen til å komme og øve seg, så skal jeg hjelpe. Vi brukte bare penger til vafler og kaffe. Tellerskrittene går i det store suget, og vi averterte i kommuneavisen. 

SeniorSurf-avisen var helt topp, plakatene like så. Jeg deler ut avisen til alle litt eldre som kommer på biblioteket. I det hele tatt skal Seniornett Norge ha ros for et meget godt opplegg, og utrolig god markedsføring og blest om tiltaket (til og med justisministeren i underholdningsprogram ...) 
Flere har spurt om det blir en årlig foreteelse, og det regner jeg jo med at det blir.

Kari Borgen
 

"Bredbånd" i folkebiblioteka

Regjeringa har avsatt midler til bredbåndstilknytning i folkebiblioteka. 
"Bredbånd" defineres på flere måter, men kort sagt kan vi si at det er høyhastighetsnett som har tilstrekkelig kapasitet til å overføre multimedia (video, lyd ...).
Summen som er avsatt er 15 millioner, men vi må vente på det endelige statsbudsjettet før vi vet om dette blir den endelige summen. Statsbudsjettet vedtas antagelig uka før jul. Statens bibliotektilsyn skal fordele midlene, og de skal nedsette ei arbeidsgruppe med mandat å fastsette kriterier for prosjektsøknader. Midlene vil altså etter all sannsynlighet ikke bli jevnt fordelt på landets folkebibliotek, men fordelt på prosjekter. En av utfordringene for oss i folkebiblioteka blir å planlegge og utvikle bibliotekrelevante bredbåndstjenester.

Ifølge "Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon" skal samlige folkebibliotek er tilknytta bredbånd innen utløpet av 2002. 
Vi kommer tilbake til saken når vi får mer informasjon fra sentralt hold.

E-post til besvær...
(Vi skulle vel ønska oss at mer av e-posten var 'til begjær', men nok om det :-)

Mange av oss dynges ned av e-post. Vi er medlemmer av diverse postlister og skal ikke være borte så mange timene fra PC'en før vi har en mengde mailer å gjennomgå. For ikke å snakke om de av oss som ikke er på jobb hver dag, som reiser mye osv.

Likevel - vi vil påstå at det er en nødvendig del av jobben vår. 
Fylkesbiblioteket mener at biblioteksjefene skal være medlem av postlista biblioteknorge@nb.no. Det er nødvendig å følge med på lista for å få vite hva som rører seg i  bibliotek-Norge. Her får vi informasjon om Fjernlånsaksjon og Bamsedag, NBFs mange utspill,  ABM og  gratis leksikon på nett.
Dessverre er en del av innlegga "støy"; det være seg usaklige, innholdsløse eller feilsendte e-poster. 
Derfor må vi være flinke til å slette. Vi er raske til å kaste 'søppel' vi får via postverket. Kanskje må vi bli flinkere til å bruke den elektroniske søppelkassa? Sjekk avsender og 'emne' (Subject), og kast et blikk på innholdet. Slett raskt det som er uinteressant, lag mapper i e-post-leseren og ta vare på det som er interessant. Eller ta papirutskrift. Husk også at enkelte e-poster bør skrives ut, journalføres og innlemmes i arkivet.
 

InnholdRAPPORT FRA GRASROTA

Ja, det kan man vel kalle en rapport fra den skolen som de fleste kjenner som Holt Landbruksskole, nå heter den Holt videregående skole og har over 100 elever, noen skal ta fagutdannelse innen landbruk, men mange vil ha studiekompetanse for å komme videre på høgskoler.

Jeg overtok ansvaret for skolebiblioteket i januar 2000, og har også dette ansvaret i år.  Skolebiblioteket vårt har bare en 10% stilling, så dere kan jo selv tenke at alle utviklingsplaner her blir langsiktige planer.
Da jeg overtok ansvaret for skolebiblioteket holdt jeg på med grunnfag i Skolebibliotekkunnskap, det var derfor naturlig å velge en prosjektoppgave i tilknytning til utvikling av skolebiblioteket på Holt. Jeg gjennomførte blant annet en brukerundersøkelse, den har jeg hatt svært mye nytte av, også i år.
Da jeg overtok biblioteket var det preget av svært mye gammel faglitteratur, mange landbrukstidsskrifter og skjønnlitteratur kjøpt inn som pensumlitteratur. Jeg bestemte meg for å starte med "kast eller fjernarkiver".  Mitt resonnement var at nyinnkjøp ville være usynlig om det ikke først ble rensket kraftig opp. Etter mange turer både på loftet og til søppel-containeren var tida kommet til nyinnkjøp.  Da pengene selvfølgelig er en bregrensende faktor måtte jeg velge noen få satsing områder. I tråd med brukerundersøkelsen har jeg valgt å satse på nye fagbøker innen jakt, fiske og friluftsliv.
Elevene på Holt kan velge hest som fordypningsfag, men det var ikke lett å finne hestebøker på biblioteket, her måtte vi kjøpe nye bøker og abonnere på tidsskrift for å bli oppdatert.

Holt v.g.s. har en del elever som bor på internat, jeg mener derfor det er viktig at biblioteket har en del skjønnlitteratur som er tilpasset 16-18 åringer.  Her har jeg fått en flott avtale. Åmli bibliotek, to filialer og Holt v.g.s. spleiser på pakke med barne- og ungdomsbøker fra Kulturfondet. Dette har vært en fin ordning for biblioteket, jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra elever når de finner nye ungdomsbøker på biblioteket. Det er og tydelig at elevene anbefaler hverandre bøker, det har vært en fin oppmuntring for meg å se at det lånes ut såpass mye bøker.

Det er selvfølgelig langt igjen til biblioteket er slik jeg ønsker, men det blir brukt, elevene låner bøker, leser tidsskrifter og selvfølgelig er de på Internett...

Liv Epletveit
 

InnholdHAR DU HØRT AT -
  • Bykle folkebiblioteks filial på Hovden har flyttet inn i nye og større lokaler i det nye Hovden grendehus. Biblioteket er organisert som kombinasjonsbibliotek sammen med Fjellgardane skule. Gratulerer!
  • Ordføreren i Iveland, Ole Magne Omdal, har ifølge Setesdølen opptrådt som eventyrforteller på eventyrstund i Iveland folkebibliotek.
  • Hornnes filial i Evje og Hornnes kommune er nå definitivt nedlagt etter lang tids usikkerhet om filialens skjebne. Barnebøkene er overført til Hornnes barneskule, mens stillingsressursen som filialstyrer er inndradd.
  • I Aust-Agder er 6 leseringer i gang med "Agder leser finsk", 3 av dem i regi av bibliotekene (Herefoss, Valle og Åmli).Det er fortsatt mulig å melde seg på til Nordisk informasjonskontor. Prosjektet avsluttes med studietur til Finland i månedsskiftet mai-juni neste år.
  • I et lite hefte som nettopp er kommet ut: "Risør bibliotek 1962-1994", forteller Grethe Håkonsen om biblioteket slik hun opplevde det som mangeårig biblioteksjef i kommunen. Skriftet som inneholder mye interessant bibliotekhistorie, koster kr.50 og kan bestilles fra Risør bibliotek.
  • Tvedestrand folkebibliotek begynte med automatisert utlånsregistrering tidligere i høst.
  • Arendal bibliotek skal i januar være praksisbibliotek for en student fra bibliotekhøgskolen.
  • Biblioteksjefen i Bykle, Kristin Stolpestad leser hver uke for barna i Bykle radio.


InnholdMED BOKBUSSEN PÅ EVENTYRTURNÉ 

I  løpet av uke 47 var bokbussen på fortellerturne i vårt langstrakte fylke hele tre dager til ende. Vi hadde vært så heldige å få med oss Bodil Lunden fra Grimstad. Hun hadde med seg en stor koffert full av hjemmelagde hånddukker og et flott mini- dukketeater. Hvilke eventyr hun fortalte varierte fra stopp til stopp, alt etter stemning i bussen og alder på barna.
Bodil Lunden har vært avdelingsleder på barneavdelingen ved Grimstad bibliotek i en årrekke. Hun har også vært den ene halvparten av Grimstad Dukketeater, så hun har god erfaring med eventyr og dukker for de minste.
9 steder fikk vi tid til å besøke. Vi har vært i Grimstad, 2 steder i Lillesand, Tovdal, Gjøvdal, Ubergsmoen, Grendi, Bygland og helt opp til Hylestad skole i Valle.
Stemningen i bussen var veldig god og noen steder kvitterte barna med selvlagde sanger som en takk til Bodil. Både hun, sjåføren og bibliotekaren er enige om at bussen passer ypperlig til slike arrangementer. Med "sceneteppe" som dekket frontruta, riktig belysning og fargerike sitteputer ble det en lun og intim stemning som barna tydeligvis satt stor pris på . En flott følelse når bussen blir fylt opp av forventningsfulle smårollinger.
246 barn i fylket vårt har fått gleden av en annerledes eventyrstund. Ikke dårlig!
 

Innhold
 
NORDISK BIBLIOTEKUKE I AUST-AGDER

Fylkesbiblioteket ba om tilbakemelding på tiltak/arrangementer i Nordisk biblioteksuke 13.-19.november. 5 av 15 folkebibliotek har markert uka på forskjellig vis, og rapporter fra Arendal, Froland, Grimstad, Iveland og Valle forteller om morgengry i barnehagene i regi av biblioteket (Valle), skumringstime mandag med saft og kjeks (Iveland), Emil-kveld for voksne og barn i  Froland med opplesning, skjæring av tregubber og støping av lys. 
 
Grimstad sendte plakater og Emil-kort til skolene med oppfordring til å holde morgengry, og hadde dessuten skumringstime i biblioteket med ikke altfor mange tilstede (2 flere enn i Iveland!).
 

Arendal satset stort hele uka i samarbeid med Foreningen Norden, Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, skoler og barnehager. Froland ungdomsskole hadde laget snekkerbod til Arendal bibliotek, og der satt også Emil sammen med dusinvis av tregubber, mens Ida hang i flaggstanga. Mange barn deltok i aktivitetene i Arendal, men publikum sviktet i  programmet for voksne med forfatteren og fortelleren Kirsti Birkeland. 


Snekkerbua i Arendal bibliotek.   Foto: RS

Innhold
 
NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Brit Østerud, avdelingsbibliotekar på Aust-Agder Arkivet, er ansatt i et vikariat som bibliotek-konsulent med arbeidsoppgaver innenfor feltet barn/unge. Hun begynner allerede 2. januar 2001.

Arendal
Ola Eiksund  er ansatt som avdelingsleder ved voksenavdelingen, og Bjørn Risjord som har vikariert ved biblioteket, er ansatt som bibliotekar I med ansvar for fjernlån, ungdom og musikk.
Kirsti Husby som har hatt permisjon for å arbeide ved  Arendal kommunes servicesenter, er tilbake i Arendal bibliotek fra nyttår. 

Bykle
Kristin Stolpestad  har deltatt på Statens bibliotektilsyns kurs for biblioteksjefer tilsatt på dispensasjon.

Iveland
Finn Terje Uberg har deltatt på Statens bibliotektilsyns kurs for biblioteksjefer tilsatt på dispensasjon.

Tvedestrand
Biblioteksjef Eli Frøland  har fått innvilget 1 års permisjon fra 15. januar 2001 og  Kari Kristiansen (HiO-jbi 1997 ) er ansatt som vikar i stillingen. 

Aust-Agder sentralsjukehus
Audun Hofseth, Arendal bibliotek, er ansatt som leder ved Medisinsk bibliotek fra 1. mars 2001.
 

InnholdAGDER INNVANDRERSAMLING

Agder Innvandrersamling hadde møte 8. november på hotell Norge i Lillesand.
Det møtte ialt 18 deltakere fra 12 medlemsbibliotek.
Torhild Helgesen fra UDI, Kristiansand holdt foredrag om norsk flyktningepolitkk, bosetning av flyktninger i Agderkommunene og litt om Kosovo-
flyktningene generelt.
Flyktningekonsulenten i Grimstad, Tora Skippervold orienterte om hverdagen ved flyktningekontoret.
Til slutt fortalte Anne-Kjersti Bentsen, Vennesla bibliotek, om flyktningenes hverdag på biblioteket.
Agder Innvandrersamling vil forsøke å ha slike informasjonsmøter hvert annet år.

Sirkuleringsplanen for depotene i AI er nå på internett, og det ser ut til å fungere greitt for alle medlemsbibliotekene.

Styringsgruppa i Agder Innvandrersamling ønsker Marit Drange fra Vest-Agder fylkesbibliotek velkommen som ny representant. Hun er kommet inn istedet for Laila Hemli, som sluttet p.g.a. overgang til ny stilling. Vi benytter anledningen til å takke Laila for lang og flott innsats!
Styringsgruppa består nå av:
Ruth Skjævestad, Aust-Agder fylkesbibl.
Odd Johnsen, Grimstad bibliotek
Marit Drange, Vest-Agder fylkesbibl.
Anne-Kjersti Bentsen, Vennesla bibliotek
Unni Jernæs, Aust-Agder fylkesbibliotek

Vi minner om at kontingenten i Agder Innvandrersamling vil øke til kr. 6.000,-
pr. år fra januar 2001. De siste 10 årene har det vært en stor økning i arbeidsmengden mens kontingenten har vært uforandret.
 

Innhold


Nytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Litt om hva som har hendt siden sist:

Bokmesseturen til Gøteborg:
Referat i kortversjon: De 19 deltakerne (alle fra Aust-Agder) uttrykte at de var godt fornøyd med turen.  Mest interessante var nok seminarene. Bokmessen var svært godt besøkt, så det var overfylt og varmt der. Det medførte at ikke alle brukte den tid på messen som de kunne ha ønsket. Om kvelden gikk vi sammen ut og spiste på en indisk restaurant. Hyggelig og godt. Selv om enkelte deltakere sikkert hadde ønsket at vi også hadde ordnet med noe kulturelt program som kvelden, virket det som om alle hygget seg på hele turen.

Kontaktmøte for tillitsvalgte, 27.-28. oktober på Sørmarka
Kontaktmøtet, hvor undertegnede deltok, var både faglig og sosialt meget vellykket. Mange viktige spørsmål var satt på dagsordenen: NBF's virkeplan, ABM-meldingen, Mjøsutvalgets innstilling, fjernlånstjenesten og kompensasjonsordninger, strukturering og organisering av norsk bibliotekvesen, bokbusstjenesten. Dette var saker som ble ivrig debattert.

Årsmøte i NBF, avd. Aust-Agder
Årsmøtet fant sted torsdag 30. november i Arendal bibliotek. Det var gledelig å kunne konstatere at hele 19 personer deltok og engasjementet i forhold til årsmøtesakene, spesielt virkeplanen, var godt.
Årsmøtereferat, regnskap, budsjett og virkeplan, og valg av nye medlemmer til verv i foreningen, vil bli sendt ut i nær fremtid. Avtroppende medlemmer med verv i foreningen takkes for innsatsen, og de nyvalgte ønskes lykke til! Spesielt gratuleres Sigrid K. Nesland, som ny leder i foreningen, og ønskes lykke til med arbeidet!
Samtidig vil undertegnede benytte anledningen til å takke medlemmene for et interessant og hyggelig år som leder av NBF, avd. Aust-Agder.

Herdis Häring
 


G O D   J U L  !

BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/

Innhold