Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek       Nr. 2 Juni 2001
 

 

BIBLIOTEK-NORGE I FORANDRING

Står vi overfor de største forandringene i norsk bibliotekvesen på flere tiår? Flere offentlige utredninger nylig kan peke dit hen: "ABM-meldingen" (St.meld. 22 (1999-2000), evaluering av Statens bibliotektilsyn og Norsk museums-utvikling, og "Oppgavefordelingsutvalgets innstilling" (St.meld. 31 (2000-2001).
ABM-meldingen er jo alt "gammel". 
Her i fylket ser vi positive tendenser til et nærmere samarbeid innen sektoren arkiv, bibliotek og museum, både på fylkesplan og i noen kommuner.  I Grimstad tenker man seg et nytt kombinert, fullt integrert abm-bygg, med tema Ibsen/Hamsun. I prosjektbeskrivelsen for søknaden om bredbåndmidler, "Grimstad - forfatternes by: Ibsen og Hamsun i et nytt årtusen" skriver vi bl a: "Det litterære museum er den museale hovedstrategien, denne supplerer og forutsetter en aktiv og utviklingsorientert bibliotektjeneste."
Å være drivkraft for "en utviklingsorientert bibliotektjeneste" er dessverre ikke det Statens bibliotektjeneste får mest ros for i evalueringsrapporten som ble offentliggjort i april, mens det i omtalen av Norsk museumsutvikling heter at det må legges til rette for å videreføre det utviklingsarbeid som er drevet hittil. Det foreslås opprettet et nytt sentralorgan. Hvilken form og hvilken ledelse dette vil få, vil få sterk innvirkning på utviklingen av biblioteksektoren framover.
"Oppgavefordelingsutvalget" tar for seg oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene i landet, og dermed også fylkeskommunens framtid.
Det vekker sterk bekymring at det foreslås å stille kommunene fritt når det gjelder å  stille krav om fagutdanning for biblioteksjefen. Fylkeskommunene skal stilles fritt i plassering av fylkesbiblioteket, og i bibliotektidsskriftene går debatten: "Trenger vi fylkesbiblioteket?"

Fylkesbiblioteksjefens konklusjon så langt er i alle fall at utfordringenes tid ikke er forbi! Der vi er til daglig, og noe av det viktigste ved arbeidet vårt, kan likevel fremdeles uttrykkes med Mark Twain: "The man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them."

God  smmer, med mange gode bøker - også i ferien!

Randi Nilsen


 
MAGNAR SLUTTER

Biblioteksjef Magnar Alvestad blir ikke å finne bak skranken i Froland folkebibliotek  etter sommerferien. Etter over 22 år som leder av bibliotektjenesten i kommunen, er det en av veteranene blant biblioteksjefene i fylket som nå velger å bli pensjonist og stå fritt til å gjøre hva han vil mens han ennå er ung. 

Da Magnar begynte 1.januar 1979, var det i stilling som biblioteksjef/kultursekretær, en nokså vanlig kombinasjon i 70-årene og utover. De fleste stedene gikk det etter hvert slik at stillingene ble delt, og mange valgte å fortsette som kultursekretær framfor jobben i biblioteket. Men ikke Magnar! Og det kan vi i bibliotekmiljøet være glad for! Magnar har nesten alltid ligget i forkant av de fleste når det gjelder å utvikle bibliotektjenesten til det bedre for brukerne. På disse årene har biblioteket blitt en sentral aktør i kommunens tjenestetilbud og en selvfølgelig møteplass for ulike kulturelle aktiviteter.  Åpningstidene har vært en av hans kjepphester, og Froland folkebibliotek kan stå som mønster for både små og store kommuner i så måte. Her er det ikke noe som heter sommerstengt - biblioteket er åpent ettermiddager som lørdager året rundt. Og hvilken annen kommune i fylket har utarbeidet en tjenestebeskrivelse for sitt bibliotek som en slags garanti for brukerne?  Magnar kan forlate arbeidsplassen i trygg forvissning om at biblioteket er på rett kurs! 

Fylkesbiblioteket takker for innsatsen og godt samarbeid og ønsker lykke til videre!  

BREDBÅND FRA HAV TIL HEI

Tidligere i vår fikk Statens bibliotektilsyn til viderefordeling 15 millioner kroner til utbygging av bredbånd for folkebibliotek. Søknadsfristen var kort, - kanskje en kunne ventet seg at de fleste ga opp å utarbeide såpass vanskelige søknader på så kort tid? Men nei - responsen var enorm: Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 70 søknader med en samlet søknadssum på 63,6 millioner! Behandlingstida er kort; allerede 12. juni skal det offentliggjøres hvem som får midler. 

Her i fylkesbiblioteket venter vi i spenning på behandlingen av våre to søknader:

"BREDBÅND FRA HAV TIL HEI"
Her søker vi om drøyt  kr. 900.000 til viderefordeling til bibliotekene i Aust-Agder. Tanken er at bibliotekene skal utarbeide sine planer for bredbåndkapasitet lokalt, og søke fylkesbiblioteket om midler. Vi regner med at kommunene også må bidra med penger til drift. Så sett i gang tankearbeidet, undersøk om kommunen har planer, og ta gjerne kontakt med fylkesbiblioteket!

"GRIMSTAD - FORFATTERNES BY: IBSEN OG HAMSUN I ET NYTT ÅRTUSEN"
Grimstad kommune planlegger en større satsing for profilering av Ibsen og Hamsun med utgangspunkt i deres tilknytning til Grimstad. Her har man tatt ABM-tanken på alvor, og tenker seg en full integrering av museum og bibliotek i nybygget som planlegges. Et bygg er jo litt inn i framtida, men internett ligger der, og med en større kapasitet som kan håndtere lyd og bilde, kan et virtuelt Ibsen/Hamsun-senter etableres allerede nå. Fylkesbiblioteket har søkt om drøyt 1,6 millioner kroner, og har utformet søknaden i samarbeid med Grimstad bibliotek, Grimstad kommune og Høgskolen i Agder.

BIBLIOTEKSJEFENE MØTES

Fylkesbibliotekets vårmøte for biblioteksjefene avvikles i Bykle 12.juni. Saker til drøfting  er bl.a. bredbånd i folkebibliotek, Sørlandets litteraturpris, bibliotekene og "Sørlandet i 100", Biblioteknett Agder m.m. Dagen etter samles deltakerne til lederseminar på Hovden ved rådgiver Magne Bjørnerud. Programmet for dagene omfatter også kulturinnslag og besøk i Bykle kommunes to nye bibliotekavdelinger.

]
HAR DU HØRT AT -
  • Iveland folkebibliotek har fått et statlig FOU-tilskudd for 2001 på kr. 15.000  til prosjektet "Biblioteket i sentrum". Prosjektet er 3-årig og knyttet opp til et prosjekt med "bestillingsbuss" støttet av fylkeskommunen. Statens bibliotek-tilsyn sier i sitt tildelingsbrev at de betrakter tiltaket som et viktig og interessant bidrag til utvikling av folkebibliotekene.
  • Kommunestyret i Åmli har vedtatt å legge ned bibliotekets filialer i Gjøvdal og Tovdal fra neste år.

  •  
  • Kulturskolen i Arendal har fått kr. 250.000 til oppfølging av prosjektet "Fra eventyr til cyberspace" (ETC). Hovedmålet med prosjektet er å øke deltakelsen av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i skapende kultur- og kunstaktiviteter. Arendal bibliotek blir fortsatt en aktiv medspiller i prosjektet. Se for øvrig omtale i Bibliotekforum nr.2, 2001.

  •  
  • Bokbussen deltok i månedskiftet mai-juni i åpningen av Nordsjøruten (NSCR) på sykkel. Fylkeskommunens sterkt profilerte bibliotekbuss, som arrangørene uttrykte det, eskorterte sykkelstafetten gjennom Aust-Agder fra Telemarks grense ved Øysang til grensen mot Vest-Agder i Birkenes. 

 
SØRLANDETS LITTERATURPRIS

Prisen ble delt ut på Verdens bokdag 23.april, og gikk til Agnete Erichsen for boka Alfabetet om sommeren (Barnas forlag 2000). Forfatteren er fra Kristiansand, er født i 1958 og debutant. Boka er en liten perle, en ABC illustrert av forfatteren selv, og vi synes det er hyggelig at nettopp en barnebok fikk den første prisen! Totalt har 625 personer deltatt i "folkejuryen" - og det er slettes ikke verst til å være første gang. Prisen har satt i gang en debatt, både om sørlandslitteratur, om prisens navn, om folkejury kontra fagjury, og ikke minst, den klassiske debatten om Aust- og Vest-Agder. 

Prisen er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i de to fylkene. Styringsgruppa står midt opp i evalueringen av prisen, og har ennå ikke konkludert helt med hvor veien går videre. Men det som er helt sikkert er følgende :
Det blir utdelt en pris også neste år, og den skal deles ut i Arendal! Både fagjury og styringsgruppe blir forsterket med deltakere fra Aust-Agder. Engasjementet for prisen har helt klart vært størst i Vest-Agder. Derfor har vi har en jobb å gjøre, både i bibliotekene og i bokhandlene, for å markedsføre prisen og litteraturen. Så får vi håpe på mange gode bokutgivelser i løpet av året, utgitt av forfattere med tilknytning også til vårt fylke. Slik at aust-egdene kan komme sterkt tilbake, både som nominerte kandidater, og som lesende og stemmende publikum!! For selve målet for prisen må vel hele det lokale bibliotek- og bok-miljøet kunne enes om:
Stimulere leselyst, øke oppmerksomheten om litteratur, særlig fra vår landsdel, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet.


 
IT-NYTT

Seniorsurfdagen
... blir i år 16. oktober. Frist for påmelding var 1. juni, men Seniornett Norge blir sikkert ikke lei seg hvis de får noen "etteranmeldte"! Påmelding sendes kontor@seniornett.no eller telefon 22 77 80 08 / 22 77 79 12. Følg med på www.seniornett.no

Sikker chat
"Det er spennende å få nye venner ved å chatte på nettet, men det er ikke alle venner som er like morsomme". Det Kriminalitetsforebyggende råd har laga en plakat som heter "Sikker chat". Den er tidligere sendt alle folkebibliotek. Fylkesbiblioteket har mottatt en del eksemplarer, ta kontakt dersom du er interessert! (kjh@aa.fylkesbibl.no) . Gi beskjed dersom du ønsker flere eks. Plakatene bør henge i alle bibliotek, i nærheten av publikums PC'ene. Selv om plakaten henvender seg til barn kan den også brukes i videregående skolers bibliotek (?).

ISFI-nytt
Dette er egentlig gammelt nytt, men likevel... Hege Solli og Marit Fidje fra Froland folkebibliotek har gjennomført ISFI-kurset. Hege har også tatt eksamen. Vi gratulerer!

Noen nyttige nettsteder...
Rogaland fylkesbibliotek har laga et flott søkekurs: Internett i referansearbeidet www.rogaland.fylkesbibl.no/IKurs.html Klikk på "Søkesiden" og få en grei oversikt over de viktigste søkemaskinene, bl.a. med søkekommandoer. Det er viktig å være klar over at ingen søkemaskiner omfatter hele internett, søkemaskinene samler inn internettsider og legger dem i store databaser. Det er derfor lurt å prøve flere.

Google
Vi anbefaler søkemaskinen "Google"! Den er rask, reklamefri og omfatter 1.346.966.000 websider (iflg Google). Adressa er www.google.com  Det er også mulig å få norsk tekst: www.google.com/intl/no/  Er pekeren "død"? Klikk på "Cached", da får du se en kopi av sida slik den var da Google besøkte serveren sist.
 "Google" tilbyr også søk i arkiv over innlegg i diskusjonsgrupper, http://groups.google.com/
De norske diskusjonsgruppene starter med "no.",  Ta en tur innom diskusjonsgruppa for litteratur: Skriv inn  no.kultur.litteratur.diverse i søkefeltet.
Et søk i arkivet kan gi mange tips. Sjekk at " Search all groups" er avmerket og skriv for eksempel speilrefleks eller ostekake (evt søk på engelsk for å få engelsk stoff).

Litteratur.no 
Ifølge reklamen "drømme-portalen for alle som av ulike grunner er interessert i
skjønnlitteratur.": www.litteratur.no. Har bl..a. peker til bokanmeldelser, nyhetsstoff m.m.

Garborg
"Livet er for kort til å halda kjeft." Det er Garborg-år! - besøk de friske nettsidene www.garborg.no

Arkeoland
Prosjektet "Arkeoland" www.arkeoland.uib.no  er et digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi. Ressursbiblioteket presenteres som et omfattende nettsted hvor du kan søke opplysninger om fornminner i kommunen din.  Klikk på faste- eller løse kulturminner. Når det gjelder faste kulturminner kan det søkes på fylke, kommune, gårdsnavn, gårdsnr, bruksnr, fornminnets art, datering.


BIBLIOTEKTJENESTE FOR VOKSNE PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Leder for "Boken kommer"  ved Arendal bibliotek, Solveig Oddan Holt, forteller her om hvordan  samarbeid med HiA og vernepleierutdanningen, har ført til oppstart av bibliotektjeneste for voksne psykisk utviklingshemmede i Arendal. Solveig svarer gjerne på  henvendelser om tjenesten.
I Lov om folkebibliotek står det som kjent at bøker og annet egnet materiale skal stilles gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Spørsmålet blir derfor ikke om biblioteket skal ha en tjeneste til voksne psykisk utviklingshemmede, men hvordan kan denne legges best mulig til rette? 

Hvordan kommer i gang ?
Jeg hadde ingen tidligere erfaring med å arbeide med denne gruppen. Mangel på kvalifikasjoner og mangel på bøker som egner seg er noen av grunnene for at biblioteker kan vegre seg for å ta fatt på en slik tjeneste. For å få hjelp i oppstarten, henvendte jeg meg derfor til HiA, Avd. for helse- og idrettsfag som utdanner vernepleiere. I deres fagplaner står det at studentene skal arbeide med utviklings-arbeid og utredningsoppgaver. 

Studentoppgave
Fire av studentene valgte å bruke sin siste praksisperiode på å legge til rette for en slik tjeneste. Det var fire motiverte, selvstendige og reflekterte studenter som tok fatt på oppgaven, og samarbeidet med dem var en positiv erfaring! Flere av dem hadde erfaring i arbeide med psykisk utviklingshemmede og visste at i deres yrkesgruppe er "Bøker? Er det noe for dem?"-holdningen litt mer utbredt enn ønskelig.
Studentene undersøkte hvordan situasjonen er i dag for denne gruppen med hensyn til tilgangen til bibliotek, de undersøkte hva som er gjort på dette området andre steder, de utarbeidet forslag til hvordan bibliotektjeneste til psykisk utviklingshemmede kan bygges opp i Arendal, gjennomførte eksempelopplegg, undersøkte hvilke samarbeidspartnere biblioteket kan ha og knyttet kontakt med disse og de gjennomførte en spørreundersøkelse blant en gruppe voksne psykisk utviklingshemmede.

Foreløpige resultater
I skrivende stund er studentene i innspurten til avsluttende eksamen og med å fremlegge en rapport på 35 sider med blant annet resultater av spørreundersøkelsen. Av konkrete resultater så langt, kan nevnes samarbeid med Kultur og fritid, som i sitt aktivitetsprogram vil legge inn regelmessige biblioteksbesøk. Vi håper også, i samarbeid med Kulturskolen, å kunne tilby opplesning og dramatisering. Vi har videre knyttet kontakt med Ellengård Arbeidssenter der vi har satt ut et depot med bøker, videoer og lydbøker.

Målet er å utvikle et tilbud  som også for disse bibliotekbrukerne vil gi opplevelse, økt livskvalitet og mulighet for økt deltakelse i samfunnet. 

Solveig Oddan Holt

NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Jan Ove Vennerød er navnet på den nye bokbussjåføren. Han var tidligere vikar for Sigbjørn Henningsen og er ansatt i Nettbuss som også står for driften av bokbussen.

Arendal
Eli Frøland som har permisjon fra  biblioteksjefstillingen i Tvedestrand, er ansatt som bibliotekar I ved voksen-avdelingen fra 1.juli.
Sissel Elefsen er ansatt som bibliotekar i 1/2  stilling. Sissel har lærereksamen og  40 vekttall bibliotekfag ved HiO-jbi.

Bygland
Trine Langemyr er ansatt i vikariat som biblioteksjef i Grethe Ueland Hunshamars permisjonstid.

Froland
Hege Solli som hittil har hatt ansvar for bl.a. informasjonstjenesten ved biblioteket, er blitt ny biblioteksjef etter Magnar Alvestad. Hennes stilling er nå utlyst.

Grimstad
John D. Didriksen er tilsatt i ledig stilling som bibliotekar.  Han tar avsluttende  eksamen ved HiO-jbi nå i vår.

Åmli
Biblioteksjef Sigrid Nesland har fått  stilling som biblioteksjef i Lardal kommune i Vestfold. Sigrid var landets yngste biblioteksjef da hun ble ansatt i 1998, og har på de 3 årene hun har vært i Åmli, lykkes i å synliggjøre biblioteket som den møteplassen det bør være i enhver kommune. Fylkesbiblioteket takker Sigrid for innsatsen og ønsker lykke til videre! 
Ny biblioteksjef er i skrivende stund ikke tilsatt.

Hornnes vidaregåande skule
Jon Syrtveit er tilsatt som skolebibliotek-ansvarlig i 25% stilling. Han har tidligere undervist ved Bygland skogskule.


 
KRIM OG PÅSKE
Inntrykk fra et seminar om krimlitteratur

Den 23.03.01 fant dagseminaret: "Kriminallitteraturen og det store påskemysteriet" sted i Oslo. Seminaret fristet med navn som: Nils Nordberg, Pater Aage Hauken, Kjersti Scheen og flere. 

Påskekrim - en norsk tradisjon?
Påskekrim er et særnorsk fenomen. I utlandet stiller man seg helt uforstående til denne tradisjonen. Nils Nordberg hadde flere spennende hypoteser/forklaringer på hvorfor vi har påskekrimmen. En nærliggende forklaring er at kombinasjonen av norsk påske på fjellet og påskekrimmens dypdykk i urkrefter i mennesket passer godt sammen. Forlagene utgir krim hovedsakelig rundt påsken - dette for å slippe konkurransen med annen litteratur i bokhøsten. Ved påsketider kan krimmen lett dominere, særlig med god markedsføring. I 1923 ble det gitt ut en krim som handlet om at Bergensbanen ble ranet i påsken. Annonseringen i forbindelsen med utgivelsen var særdeles raffinert - det så nærmest ut som en reell sak. Boka ble gitt ut i påska og spilte også i påsken - kanskje den var startskuddet for påskekrim-tradisjonen her i Norge?

Påskekrim vs. Påskebudskap
Pater Aage Hauken hadde en spennende forklaring på hvorfor det ikke er noen sammenheng mellom påskebudskapet og krimgenren. Tilsynelatende er det en del likheter: mysterium, godhet vs. ondskap, dom/moral og løsning.  Men påske-budskapet bryter flere av krimgenrens krav. Vi vet hvem og hvorfor. Påske-budskapet kan oppsummeres slik: To perfekte rettsvesener dømmer en uskyldig (Jesus). Dermed er de ikke perfekte. Dermed blir de, de skyldige, og den "skyldige" (Jesus) blir den dømmende.

  • I krimmen dømmes en skyldig av staten/rettsvesenet
  • I påsken er det en uskyldig som dømmer staten.
Påskedramaet er på en måte en omvendt krim - med Gud som detektiv.

Kursdeltagerne ble også utfordret til å prøve sin egen kriminelle fantasi og fortellerevne og vi møtte krimforfattere som presenterte seg og genren.

Alt i alt en kriminelt god seminardag!
 

Sigrid K. Nesland
Åmli bibliotek

 AGDER INNVANDRERSAMLING

Styringsgruppa i Agder Innvandrersamling hadde styremøte 18. april 2001.
Styringsgruppa består av:
Randi Nilsen, Aust-Agder fylkesbibliotek
Unni Jernæs, Aust-Agder fylkesbibliotek
Kristin Meinich Knutssøn, Vest-Agder fylkesbibliotek
Marit Drange, Vest-Agder fylkesbibliotek
Odd Johnsen, Grimstad bibliotek
Anne-Kjersti Bentsen, Vennesla bibliotek

Vedtekter
Styret holder på å utarbeide vedtekter for Agder Innvandrersamling. Hvem skal sitte i styringsgruppa og for hvor lenge?

Erstatningsgebyr på tapte bøker.
Styringsgruppa vedtok at låneren erstatter tapte bøker med kr.100,- for voksenbøker og kr.50,- for barnebøker. Erstatningsgebyret beholdes av det lokale biblioteket.

Bokmerker
Vest-Agder fylkesbibliotek utarbeider bokmerker til bruk i innvandrerlitteraturen.

AI har fortsatt 14 forskjellige språk i sirkulasjon og 20 medlemskommuner.
Sirkulasjonen på internett føler vi fungerer ganske bra. Den er i hvert fall tidsbesparende for sekretæren!
Russisk er et ganske etterspurt språk for tiden. Akkurat nå er det klargjort 3 nye depoter, så da har vi 7 depoter. Men det er 10 bibliotek som ønsker russisk. Vi prøver å få flere depoter så vi kan dekke etterspørselen.

HUSK at hvis din kommune ikke er medlem, og det er bosatt flyktninger eller innvandrere i kommunen, ta kontakt, enten med bibliotek, flyktningekontor eller direkte til oss: 
   Agder Innvandrersamling
   Aust-Agder  fylkesbibliotek
   Serviceboks 617, 4809 Arendal
   tlf.: 37 01 39 20 


 

Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen
 

Studietur
Den 30. - 31. mars hadde vi en spennende studietur til Oslo. Turen ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Fylkesbiblioteket. 23 medlemmer deltok. Det ble både faglig påfyll og sosialt samvær. Den faglige biten besto av besøk på Stortinget og Stortingsbiblioteket, NRK-biblioteket og nye UBO på Blindern. På tilbaketuren ble det også lagt inn en omvisning på Arne Garborgs hjem Labråten. Noe som kanskje ga både ideer og inspirasjon til lokale markeringer og arrangement av Garborgåret? Den sosiale biten besto bl.a. av teaterbesøk og felles middag. Alt i alt må vi si at turen ble vellykket og vi håper på minst like god respons på neste års studietur. Kom gjerne med forslag og ideer!!!

Stipender
NBF sentral lyser ut en del stipender som vi har lyst til å gjøre oppmerksomme på:
25 000 kroner til stipend for medlemmer av NBF for å utvikle faglig kompetanse. For mer informasjon se: http://www.norskbibliotekforening.no/Aktiviteter/stipend.htm 
Søknadsfrist 03.09.01

IFLA-stipender
3 stipend for yngre bibliotekarer til IFLA-møtet i Boston i august er lyst ut på postlista "Biblioteknorge"! 
Det er A/L Biblioteksentralen, Nasjonalbiblioteket og Norsk bibliotekforening som står bak stipendene - hvert på ca.20 000 kr. Søkere må være medl. av NBF.
Søknad sendes: Norsk bibliotekforening, Malerhaugvn. 20, 0661 Oslo innen 14.juni. 
Mer informasjon? Henvend deg til NBF!

Takk for meg
Ellers så nærmer sommeren seg og med den forandringer for lokallaget vårt. Siden undertegnede skal begynne i ny jobb i Lardal (Vestfold) ut på sommeren, vil nestlederen Åse-Lill Næset overta ledervervet fram til nytt årsmøte i oktober. Vi har valgt å legge årsmøtet sammen med høstens bibliotekmøte som finner sted 10. og 11.oktober i Byglandsfjord. 

Jeg ønsker herved å takke for meg. Jeg har hatt tre spennende år i styret i NBF, avd. Aust-Agder, først som kasserer og nå som leder.
Styret og jeg vil ønske dere alle en riktig god sommer!

Sigrid K. Nesland


 
BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, 
NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, 
Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/