Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek       Nr. 4 desember 2001
 


TAKK FOR I ÅR
fylkesbilioteksjefens leder
 
Det nærmer seg jul og slutten på et arbeidsår. I den travle førjulstida kan det vel hende for noen og enhver at tankene vandrer litt bort fra biblioteket av og til, og at man ser fram til noen velfortjente fridager. Når de små Lucia’ene og 
stjerneguttene toger blide og glitterpyntede inn i biblioteket  kommer nok jule-stemningen for de fleste av oss, selv om det, i skrivende stund, nesten er vårlig ute.
Det nærmer seg også et nytt år, som det knytter seg mye spenning til på bibliotekfronten.  Leder for det nye sentralorganet skal ansettes, og en ny organisasjon skal bygges i løpet av året. Fylkeskommunens framtid er uavklart, og mange lurer på om ny regjering med nye ministre kommer til å komme med utspill i den saken. 
I fylkesbiblioteket synes vi i alle fall at vi har nok av oppgaver – spørsmålet blir bare: gjør vi de riktige prioriteringene, og gjør vi ting på riktig måte?  Derfor venter vi i spenning på rapporten om fylkesbibliotekenes rolle i framtida. Rapporten skal foreligge før jul, og vi håper den vil danne et godt grunnlag for diskusjon, også i vårt fylke. Et hovedtema for neste biblioteksjefmøte blir nettopp dette: Er fylkesbiblioteket fortsatt liv laga? Selv tenker vi at veilederrollen, og fylkesbibliotekets samhandling med folkebibliotekene, kan være sentrale punkter til diskusjon. Å bli satt ”under lupen” kan nok føles litt truende, men la oss heller se det som en positiv mulighet!

På vegne av oss alle i Aust-Agder fylkesbibliotek vil jeg takke alle bibliotekansatte og andre samarbeidspartnere for et godt arbeidsår, og for all hyggelig kontakt i året som gikk. Vi ønsker alle en gledelig jul, og et godt nytt år med nye muligheter! 

Randi NilsenVEILEDNING I ENDRING – veiledningsprosjekt i Aust-Agder
 
Etter lederseminaret med Magne Bjørnerud i juni med tema ”Bibliotek i omstilling”, satt vi igjen med mange tanker, ideer – og kanskje noe engstelse for framtida: Klarer vi å ”henge med i svingene”? Bjørnerud pekte på at det presser seg fram endringer i bibliotekets organisasjon, i servicen til brukerne, i arbeidsoppgavene som utføres, og i måten biblioteket blir ledet på. Bare en ting skal være ”hellig”: Brukerens tilfredshet.
Hvordan komme videre etter Magne Bjørneruds inspirerende foredrag?
I Aust-Agder er jo situasjonen, som alle vet, at vi har mange små bibliotek med knappe ressurser, og mange arbeider alene eller med få kolleger. Samtidig kreves det svært mye i forhold til endrings-kompetanse: Bevilgende myndigheter krever effektivitet, brukerne krever aktualitet, - og de bibliotekansatte trenger faglig påfyll og støtte for å opprettholde serviceholdning og kreativitet.

På Fylkesbiblioteket spør vi oss: På hvilken måte kan vi best komme inn og være støttespillere for bibliotekene i fylket?
Fylkesbibliotekets ansvar for veiledning er slått fast, og regnes som en av våre hovedoppgaver. Samtidig stiller vi spørsmålet: Er vi gode nok veiledere? Kan vi finne fram til en modell for kontakt og støtte som kan fungere godt for vårt fylke?

På bakgrunn av dette ønsker Fylkesbiblioteket å sette i gang et veiledningsprosjekt. Første trinn vil være å gi oss selv kunnskap om veilednings-metodikk, og vi er i ferd med å gjøre avtale med Høgskolen i Agder, som skreddersyr et kursopplegg for de ansatte her.

Dernest ønsker vi, i samråd med biblioteksjefene,  å lage et opplegg for faste veiledningssamtaler mellom ansatte fra Fylkesbiblioteket og biblioteksjefene. Om dette skal være gruppesamtaler eller individuelt, hvor ofte etc., må vi komme tilbake til, - men innholdet skal være faglige spørsmål. Vi regner med at vi vil lære en del om metodikk i løpet av våren, slik at vi kan presentere forslag til et opplegg på biblioteksjefmøtet i juni.
Vi tar sikte på å søke Statens bibliotektilsyn om FOU-midler, og vil informere mer om søknaden på biblioteksjefmøtet etter nyttår. Internopplæringen i veilednings-pedagogikk vil vi gjennomføre i alle fall i løpet av våren. Hvis noen har synspunkter, spørsmål eller andre innspill,  ta gjerne kontakt!
 


OVER NYTTÅR
 
 • Ny dato for biblioteksjefmøtet som ble utsatt i påvente avklaring på en del sentrale saker, er i skrivende stund ikke klar. Mest sannsynlig tidspunkt blir i slutten av januar
 • Søking etter og evaluering av informasjon på Internett. Søkekurs og gjennomgang av søkeredskaper for litt viderekommende med Even Flood.  Han er en av kapasitetene på området. Kurset blir på fylkeshuset 21. januar for folkebibliotekansatte og 22. januar for ansatte i videregående skoler.

  Det blir orientering om ny norsk skjønnlitteratur neste år også! Aud Nordgarden Grimstad kommer til Eydehavn bibliotekfilial fredag 15.februar. Det gjør også en av årets forfattere fra Sørlandet, MiRee Abrahamsen, for å fortelle fra sin bok I skyggen av Qassioun. Invitasjon vil bli sendt både til folkebibliotekene og videregående skolerHAR DU HØRT AT
 • Biblioteksentralen har opprettet en nettside hvor de presenterer bilder av bibliotekinnredninger de har vært med på: www.bibsent.no  Klikk videre på Produkter – Bibliotekinnredning - Prosjekter, og du får opp bilder med innredningsidéer fra en rekke norske bibliotek.
 • Evje og Hornnes bibliotek har fra 1.oktober. redusert åpningstida med 4 timer til 12 timer pr. uke pga  den lave bemanningen. Etter normen burde biblioteket hatt en åpningstid på minimum 18 timer i uka. Kommunen ligger nå dårligst an i fylket når det gjelder personalressurs. Positiv melding er at biblioteket nylig tok i bruk automatisert utlånssystem etter at dataregistreringen av bokstammen stort sett er ferdig.
 • Fjellgardane skule på Hovden har hatt lesevake med overnatting på skolen. Biblioteksjef Kristin Stolpestad  leste for elevene, lærerne leste og elevene leste også for hverandre. Avisa Setesdølen melder om at både boksti i kveldsmørket og  kveldsmat med pizza hørte med til en populær kveld og natt.
 • Grimstad bibliotek har vært nødt til å tømme det mugne og helsefarlige kjellermagasinet. 10 000 bøker er flyttet til et lokale lenger oppe i gata og blir der i påvente av nytt bibliotekbygg. Etterspurte bøker blir hentet 1 gang pr. dag, noe som betyr vesentlig dårligere service til brukeren. Bibliotekksjef Astrid Lydersen forventer, ifølge Agderposten, at nytt ABM-bygg  står ferdig i 2005.
 • Arendal bibliotek og Valle folkebibliotek var eneste bibliotek i vårt fylke som var påmeldt til Nordisk bibliotekuke 12.-18.november. Arendal hadde flere arrangementer i løpet av uka, og Agderposten kunne melde at også Froland folkebibliotek markerte bibliotekuka.
 • Dersom fylkesrådmannens budsjett-forslag for 2001 blir vedtatt, blir det opprettet ny 50 % stilling som skolebibliotekar ved Tvedestrand videregående skole fra nyttår. Dette er i samsvar med prioriteringene i vedtatt skolebibliotekplan for fylket. 

 • I Tvedestrand arbeides det med planer om en bokby i likhet med bokbyen i Fjærland i Sogn. Kanskje dette blir neste stopp for de bøkene vi etter hvert utrangerer i bibliotekene?
 -
 

   


FORFATTERTURNÉ MED KARI SVERDRUP – OPPSUMMERING


Så er årets forfatterturné vel i havn! Vi har fått positive tilbakemeldinger stort sett fra alle de 7 bibliotekene i fylket som Kari Sverdrup besøkte. Forfatteren er tidligere lærer, og hun viste seg å være en svært god formidler, samtidig som hun kjente målgruppen, elever i ungdomsskolen, godt. De aller fleste elevene deltok også i txt-aksjonen, og forfatteren brukte en del tid på leseaksjonen, i tillegg til å snakke om sitt eget forfatterskap. Flere steder hadde både bibliotekene og skolene forberedt seg godt. På Vegårshei hadde for eksempel elevene bakt kaker og laget store pappfigurer av txt-symbolene.
En av guttene der hadde visstnok lest alle bøkene til Kari Sverdrup på forhånd!
I Froland hadde biblioteket ”bokprat” i skolen på forhånd, og presenterte bøkene til Kari Sverdrup. Men mest imponerende var nok innsatsen som lærere og elever på Sunde skole i Gjestad stod for. Der inngikk forfatterbesøket i en hel litteraturdag, og alle 96 elever hadde lest txt- tekstheftet på forhånd. Noen elever hadde litterær stafett og ”bokbad”, andre dramatiserte, kjøkkengruppa laget ”myterett” (gryterett), lese- og fortellergruppa hadde spøkelser som tema, og pyntegruppa forberedte forfatterbesøket og festen etterpå, der også forfatteren deltok. Imponerende!
Kari Sverdrup selv var godt fornøyd med turnéen, og med møtet med bibliotek og skole i Aust-Agder.
 

GODT NYTT OM BOKBUSSEN! 
 
Etter en god del usikkerhet om den framtidige driften av Bokbussen i forhold til kommunal delfinansiering, behandlet Fylkestinget 16. oktober en melding om fylkeskommunens fortsatte engasjement i bokbussdriften. Kort oppsummert vedtok fylkestinget enstemmig fylkesrådmannens anbefaling om at:
”sett på bakgrunn av de endringer i oppgaver og ansvar som fylkeskommunen nå står foran, vil fylkesrådmannen ikke anbefale at man nå setter i gang en større forhandlingsprosess med kommunene om bokbussen. Det anbefales at driften av Aust-Agder fylkesbiblioteks bokbuss videreføres som en fylkeskommunal virksomhet.”

Fylkesbiblioteket er godt fornøyd med at Bokbussen fortsatt forblir et fylkeskommunalt kulturtilbud til distriktene! 

LOKALT DEBATTMØTE OM BIBLIOTEK

Som et ledd i Norsk bibliotekforening avd. Aust-Agders biblioteksti, arrangerte bibliotekene i Risør og Gjerstad et åpent debattmøte på Lyngrillen i Gjerstad 14.november. Temaet var ”Framtidas bibliotek i øst-regionen”. Det kom 30 mennesker med forskjellig tilknytning og interesse for bibliotek; brukere, historielag, kulturpolitikere, kommuneplanleggere m.m. Biblioteksjef Kari Borgen i Gjerstad har sendt Bokstøtten en omtale av det vellykkede  arrangementet.

Medlem av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening, og tidligere arbeiderpartipolitiker i Aust-Agder, Jan Rudy Kristensen, var hovedinnleder. De fremmøtte fikk en intensiv og inspirerende innføring i bibliotekenes arbeid og plass i samfunnet. Han sa at bibliotekene er en av samfunnets viktigste fellesressurser, som brukes av alle, uansett økonomi, sosial status, alder og nasjonalitet. Bibliotekene er kulturpolitikk, utdanningspolitikk og styrking av demokrati og folkeopplysning. Med henvisning til UNESCO’s manifest, understreket han viktigheten av gratisprinsippet. Bibliotek er et tilbud til folket, finansiert av folket selv. Videre pekte han på bibliotekene som en ressurs i etter- og videreutdanningen for voksne. Bibliotekene bidrar med bøker, Internett og fjernlån, men er avhengige av økonomiske midler fra kommunene. Bredbåndsutbygging og gratis studie-plasser må til. Bibliotekene er også en møteplass og et sted for kultur-arrangementer. Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur er viktig i diskusjonen om ytringsfrihet. Åpningstidene er alfa og omega i forhold til tilgjengelighet for publikum. Han kom også inn på ABM-meldingen og ledelsen av arkiv, bibliotek og museum som ett område, og debatten om å samle alle bibliotektyper under ett tak.

Etter dette inntok forsamlingen kaffe og kake, mens Jan Rudy Kristensens innlegg ble fordøyd. 

I paneldebatten etterpå satt ordførerne i Risør og Gjerstad, varaordfører i Risør og fylkespolitikere fra henholdsvis Gjerstad og Risør. Journalist i Agderposten, Oddvar Mykland, ledet debatten friskt og fremragende. Han fikk bl.a. Gjerstads ordfører til å love å heve tilskuddet til bøker pr. innbygger til å samme nivå som Risør. Politikerne hadde forberedt seg, og det var dessuten tydelig at de hadde lært ganske mye av Jan Rudy Kristensens innlegg. Det var ikke mye uenighet å spore dem imellom, de så alle behovet for å ha bibliotek. Samarbeid mellom bibliotekene i regionen, møteplass for innbyggerne, kildekritikk og markedsføring av tilbudene var blant de emnene som opptok dem. Dessuten ble muligheten for opprettelsen av et fond til kulturformål etter salg av kraftverksaksjer luftet. Både debattlederen og noen av møtedeltakerne, deriblant tidligere bilioteksjef i Risør, Grethe Håkonsen, forsøkte å sette politikerne til veggs med engasjerte innspill. Vi som arrangerte møtet, følte at vi hadde fått satt bibliotek på dagsorden, og at vi i fortsettelsen må forsøke å følge opp den dialogen vi nå har fått med politikere og brukere. Politikerne ga uttrykk for at de likte å ha bibliotek som eneste tema en hel kveld.
 

SØRLANDET I 100
 
Det var stor pressekonferanse i Kristiansand 23.november med presentasjon av neste års feiring ”Sørlandet i 100” og hvor også Aust-Agder fylkesbiblioteks satsing ble behørig presentert. 
I løpet av jubileumsåret planlegger Fylkesbiblioteket følgende:
”Barna i 100 - 16.mars”
Aust- og Vest-Agder fylkesbiblioteker arbeider med å få til en felles markering med folkebibliotekene som møteplass lørdag 16.mars kl.12.-13 (Sørlandets bursdag). Det er først og fremst barna som skal være målgruppen, og brev er gått ut til folkebibliotekene i begge fylkene med forslag til ”bursdagsfeiring”. Frist for påmelding er 20.desember - flere biblioteker har allerede meldt seg!

Møteserie på 4 (bokcafé-opplegg) med Agder-forfattere i samarbeid med HiA og lokale bibliotek: Øystein Lønn og Bjarte Breiteig i Arendal bibliotek, Paal-Helge Haugen i Valle folkebibliotek. Første arrangement bli på Sørlandets ”fødselsdag” 16.mars med Øystein Lønn i samtale med Bjørn Hemmer. Den siste er ennå ikke avklart.

Dokketeater-turné til bibliotekene med  dramatisering av Siri Mohrs bøker om ”Los-Reinert”  -  en ekte sørlandsgutt fra Hesnes i Grimstad. Det arbeides også med en utstilling som kan presenteres i Bokbussen i forbindelse med turnéen. 
 
Veiviser til litterære steder i Aust-Agder. I samarbeid med Aust-Agder Arkivet er nå 15-20 steder plukket ut til å presenteres i en folder som skal distribueres i stort opplag over hele fylket.

 

Naturlos-turer med ulike samarbeids-partnere med utgangspunkt i folderen. Følgende er foreløpig klart: I samarbeid med Åmli historielag og Åmli bibliotek blir det tur til Mjåvasstøyl i Åmli søndag 1.september. Dette blir en tur i fotefarene til Inger og Knut, hovedpersonene i Engvald Bakkans romantrilogi fra Åmli.

”Barnas fjellbibliotek” etableres i samarbeid med Arendal og Oppland Turistforening. Dette prosjektet vil gå over flere år, og innebærer at hver hytte etter hvert får en liten samling barnebøker. Det tas sikte på å innvie et lite ”barnas fjellbibliotek”  på 2 av hyttene neste år. 

Fylkesbiblioteket er også samarbeids-partner når Sørlandets litteraturpris for 2000 skal deles ut i Arendal på Verdens bokdag 23.april neste år.
IT-NYTT

 Flere bibliotek får egne nettsteder etter hvert. 6 av bibliotekene i fylket har egne hjemmesider og 2 kommuner har informasjon på kommunens sider.

Hjemmeside Grimstad bibliotek
Grimstad bibliotek fikk sine hjemmesider klare i august. Her ligger informasjon om hovedbiblioteket og om Fevik filial, hvilke tjenester biblioteket tilbyr og nyheter. Adressen er: 
http://www.aa.fylkesbibl.no/grimstad/

Hjemmeside Iveland
Iveland kommune har fått egne hjemmesider www.iveland.kommune.no
Det er biblioteksjefen som er ansvarlig for de kommunale hjemmesidene. Biblioteket finner man under ”administrasjon og tjenester” i boksen for ”kultur”, eller ved å bruke nettstedskartet.

Skjermkontakt med lokalhistorien 
http://samson.bibtils.no/Tilskudd/prosjekter/skjerm/omskjerm.htm
http://samson.bibtils.no/Tilskudd/prosjekter/skjerm/index.htm

Skjermkontakt med lokalhistorien er et paraplyprosjekt i regi av Statens bibliotektilsyn der lokalhistorie og lokalhistorisk materiale er utgangspunktet for at syv bibliotek har innledet samarbeid med institusjoner som arkiv, museer, historielag og skoleverket. Målet med samarbeidet er å gjøre lokalhistorisk materiale mer tilgjengelig for publikum ved å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Prosjektet varer ut 2001. 
De syv prosjektene er:
Fusa - Bygdebok i nettet 
Parallelt med redigeringen av en ny bygdebok for Fusa legges deler av det innsamlede materialet ut på Internett
Porsgrunn - Framtidas medier for bevaring av fortidas kulturarv 
Digitalisert byhistorie fra Porsgrunn som består av lokale bøker, fotografier og en unik samling av arkivmateriale fra 2. verdenskrig. Materialet er til en viss grad lenket sammen slik at publikum kan gå fra et fotografi av en bygning direkte til en tekstbasert beskrivelse av den samme bygningen fra den digitaliserte "bygdeboken".
Sogndal - Lokalhistorisk spørjevev 
Lokalhistorisk spørjevev er en felles digital referansetjenste der publikum kan henvende seg med konkrete spørsmål om lokalhistorie fra Sogn og Fjordane. Arkiv, bibliotek og museum samarbeider om å svare på spørsmålene. 
Stavanger - Forskning og opplevelse 
Et prosjekt der målet er å formidle lokalhistorie til elever i ungdomsskolen
Telemarksbiblioteket - Lokalhistoriske data frå Telemark på Internett
Søkbare databaser med lokalhistorisk materiale hvor publikum kan søke etter opplysninger om romaner, fortellinger og dikt av Telemarksforfattere og person- og stedsnavn samt finne informasjon fra bygdebøker, årbøker, rapporter og tidsskrifter.
Austevoll - Tidsbilete frå Austevoll 
Prosjektet utvikler et omfattende nettsted med lokalhistorisk materiale fra Austevoll kommune.
Ål bibliotek - Heimbygda - ein refleks av landet og verda 
Prosjektet utvikler en presentasjon av Ål sin historie gjennom tekst, fotografier og lyd på Internett.
 

LESEPROSJEKT PÅ BOKBUSSEN
 

I løpet av denne høsten har bokbussen i Aust-Agder gjennomført et leseprosjekt overfor noen utvalgte skoler i fylket:  Når lesing blir glede: om barn og lesing –  for voksne.
Målet vårt har vært å nå lærerne ved skolene ved å snakke om barn og lesing og å presentere en del egnede bøker, slik at de igjen kan bruke dette videre overfor sine elever. Vi ser det som svært viktig at de voksne som daglig har kontakt med barna bruker litteratur som en del av undervisningen. Veldig mange lærere er også opptatt av dette. Et godt samarbeid mellom skolene og biblioteket, i denne sammenheng bokbussen, er avgjørende.
Det ble også gitt en del informasjon om bokbussens tjenester og brukernes rett til samme bibliotektilbud som lånere knyttet til fast bibliotektjeneste.
Med oss på denne inspirasjonssamlingen engasjerte vi Reidun Jordell, bibliotekar ved barneavdelingen ved Arendal bibliotek. Hun har mange års erfaring med barn og bøker og har stor bokkunnskap. Hun har drevet med liknende utadrettet virksomhet tidligere.
Vi har besøkt følgende skoler: Hylestad, Rykene, Nesheim, Blakstadheia, Hesnes, Justøy, Nelaug, Holt, Hope.
Lærerpersonalet har vært positive og tatt oss imot med åpne armer. De virker ”sultne” på gode lesetips til barna i en tid da det er sterkt økende interesse for andre aktiviteter enn boka og tittelen ”Når lesing blir glede…” har tydeligvis vekket den rette nysgjerrigheten.
 

NYTT OM NAVN

Arendal
Reidun Jordell deltar på videreutdannings-kurset BABIAR  (Barnebibliotekarbeid) ved Høgskolen i Oslo. Kurset, som er et  5 vekttalls studium, er i samarbeid med NBF - BUF. 
Bygland
Grethe Ueland Hunshamar har sagt opp stillingen som biblioteksjef  for å fortsette som butikksjef ved Vinmonopolet på Evje. 
Fylkesbiblioteket takker Grethe for 9 års innsats som leder av Bygland folkebibliotek, og ønsker henne gjerne velkommen tilbake igjen til bokhyllene senere!
Grethes avskjedshilsen kan du lese nedenfor.
Trine Langemyr er ansatt i vikariatet fram til august 2002. 
Tvedestrand
Eli Frøland har sagt opp stillingen som biblioteksjef og skifter beite til en stilling i Arendal med et noe annet ansvarsområde og ikke minst flere kolleger. Fylkesbiblioteket takker Eli for det arbeidet hun har nedlagt som biblioteksjef i Tvedestrand gjennom 12 år, og er glad for at hun fortsatt blir å finne i bibliotekmiljøet i fylket!
Stillingen har vært utlyst og de 3 søkerne med bibliotekfaglig utdanning har trukket seg. Det er derfor i skrivende stund uklart hvem som blir neste biblioteksjef.
Takk til Kari Kristiansen også, som har vikariert i stillingen det siste året! 
Barbu videregående skole, Arendal
Ellen Langerud, tidligere ansvarlig for skolebiblioteket ved Barbu videregående skole, gikk av med pensjon sommeren 2001. Grethe Claussen har nå overtatt i denne stillingen. Hun har halvårsenhet  i skolebibliotekkunnskap, og har tidligere jobbet ved skolebiblioteket på Moltemyr skole i Arendal.
Dahlske videregående skole, Grimstad
Sissel Reinhardtsen er innvilget ett års permisjon fra fylkesbiblioteket for å gå inn  i et vikariat som avdelingsleder ved skolebiblioteket fra 15.januar 2002. 
 

HILSEN FRA EN POLFARER
 
Kjære alle bibliotekarvenar i Aust-Agder!

Nå har eg sendt oppseiinga mi til Bygland kommune. Eg har hatt permisjon frå stillinga som biblioteksjef i Bygland kommune sidan mars 2001 og har eigentleg permisjon fram til august 2001. Men eg ser alt nå at eg ikkje kjem til å gå tilbake. 

Eg trives veldig godt i den nye jobben min som butikksjef på Vinmonopolet på Evje. Det er ein spanande og interessant arbeidsplass med nye utfordringar kvar dag. Det er mykje som skal lærast og mykje ny faglitteratur som skal lesast.

Eg ynskjer å nytte høvet til å takke alle mine kollegaer for 9 fine år i bibliotekarbeidet i Aust-Agder. Ei særleg takk til alle på fylkesbiblioteket for all hjelp og oppmuntring i arbeidet mitt i Bygland kommune. 

LYKKE TIL VIDARE ALLE SAMAN!

Det er jo bibliotekar eg er, så kven veit. Eg kjem vel kanskje tilbake ein vakker dag ?

Med venleg helsing 
Grethe Ueland Hunshamar

Eg håper de vil ta turen innom Vinmonopolet for å helse på meg dersom de er på Evje!
 


 

AGDER INNVANDRERSAMLING

Gledelig melding
Tyrkisk er et etterspurt fremmedspråk, men har vært vanskelig å skaffe.
Nå har vi imidlertid fått noe, og om ikke så altfor lenge vil dere få tilbud om tyrkiske depoter.
Videre vil vi få flere russiske depoter. Vi har idag 7 depoter og 11 bibliotek som ønsker dette språket.
Somali er også et etterspurt språk, men vanskelig å få. Nå ser det ut som det vil bli litt mer der også. Det er bra, for vi har bare 4 depoter i sirkulasjon, mens det er 8 bibliotek som ønsker dette.

Styringsgruppa
i Agder innvandrersamling hadde styremøte 7. november.
Vi har 2 styremøter i året, ett om våren og ett på høsten. 
Det ble enighet om at årsmelding, regnskap og budsjett skulle behandles på aprilmøte 2002. Årsmeldingen vil da bli sendt ut etter møtet. 
Vest-Agder fylkesbibliotek  sender ut «Nytt fra AI» første halvdel av desember 2001.
Hvis du finner én eller flere bøker som ikke hører til i de depotene du har, gå inn på nettsiden til AI. Her finner du ut hvilket depot bøkene hører hjemme i og til hvilket bibliotek du skal sende dem.
Har du ideer eller spørsmål, ta kontakt:

Agder Innvandrersamling,
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
tlf.: 37 01 39 20
 


Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen

  Som nyvalgt leder for Aust-Agder avdeling av Norsk bibliotekforening, deltok jeg på kontaktmøte for tillitsvalgte 2 dager i begynnelsen av november. Der møtte ca. 50 personer fra hele landet, inkludert sentrale tillitsvalgte og ansatte i NBF.
For meg som helt ”fersk” i NBF, var dette en fin mulighet til å treffe andre styremedlemmer, knytte kontakter, og høre om erfaringer og planer andre steder. 
På programmet stod bl.a. debatt om virkeplanen til bibliotekforeningen, og orienteringer om aktuelle  bibliotekpolititiske saker. Jeg er imponert over den innsatsen som gjøres av NBF sentralt, med Frode Bakken i spissen!
Hvilken rolle et lite lokallag som vårt i Aust-Agder  skal ha videre, er jeg nok usikker på. Det nye styret har enda ikke trådt i aksjon. Men dersom vi kan være med på å synliggjøre bibliotekene lokalt, og gripe fatt i aktuelle saker som er på dagsordenen, tror jeg det viktigste er oppnådd. Et godt eksempel på det, er henvendelsen som NBF sendte til fylkespolitikerne, da bokbussen var i fare.
Et annet godt eksempel,  er ”Biblioteksti Agder”-arrangementet 14.november, som er beskrevet annet sted i Bokstøtten. Det blir spennende å se om andre bibliotek får lyst til å ta utfordringen slik  at bibliotekstien kan sno seg videre rundt i fylket. Se til Gjerstad og Risør, og gjør likedan! Vi i styret er ellers glad for innspill fra medlemmene av lokallaget, så ta gjerne kontakt med undertegnede!

Ruth Skjævestad
 
 

OM Å KUNNE MER ENN MAN KAN”.
 

(Mel. Og mannen han gjekk i vedaskog)

Nå har vi vært på seminar,
Hei fara, på seminar.
Sittet i møte og gått på bar.
Hei fara. Faltu riltu raltura.

Her er det bokfolk fra by og land,
Hei fara, fra by og land.
Som prøver å kunne litt mer enn man kan.
Hei fara. Faltu riltu raltura.

Med en professor fra Oslo by,
Hei fara, fra Oslo by.
Som gjør alles hverdag så frisk og ny.
Hei fara. Faltu riltu raltura.

Så lytter vi til hva han har å si,
Hei fara, hva han har  å si.
Om etiske spørsmål og filosofi.
Hei fara. Faltu riltu raltura.

Vi takker for gullkorn og kloke ord,
Hei  fara, så kloke ord.
Og reiser beriket fra Byglandsfjord.
Hei fara. Faltu riltu raltura.
 


 

Denne teksten kom rekende på ei fjøl,
og drev i land i grålysningen 
den 11. oktober 2001,
like ved Revsnes Hotell, Byglandsfjord.
(Red.anmerkn.: 
og den som reddet den i land, var Odd Johnsen). 
God Jul

 
BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, 
NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, 
Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/