Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek       Nr. 1 mars 2002
 
NYTT ÅR NYE MULIGHETER
fylkesbilioteksjefens leder
Aust-Agder fylkesbibliotek gratulerer vår nytilsatte øverste leder, Jon Birger Østby, og ønsker ham lykke til i arbeidet med å danne den nye organisasjonen – som vi håper etter hvert vil få et litt mer spennende navn enn ”ABM-U”! 
I tillegg til å gratulere ham har vi invitert ham til Sørlandet, og han har takket ja til å komme på vårt bibliotekmøte 22. oktober. Vi ser fram til å høre hans tanker om utvikling av bibliotekvesenet, og til denne muligheten for dialog med ham.

Lederen i ”julenummeret” av Bokstøtten sluttet optimistisk med et ønske om ”et godt nytt år med nye muligheter”. Et lite stykke inn i det nye året er jeg imponert over hvor mye pågangsmot som tross alt finnes i fylket vårt: bibliotekene i både Valle, Froland og Arendal har sendt kreative og spennende FOU-søknader til SB, alle med gode samarbeidspartnere. Vi vil vente i spenning på avgjørelse om tildeling av midler! Dessuten engasjerer biblioteket i Tvedestrand seg i det nystartede prosjektet ”Bokbyen ved Skagerrak”.

I vårt fylke, som ellers i landet, ser det dessverre ikke ut som om øking av bibliotekbjdsjettene har vært en prioritert sak i kommunene for dette året heller, på tross av iherdig innsats i bibliotekene. I tillegg er det vanskelig å rekruttere fagutdannet personell, både i folke- og skolebibliotek. Derfor ser det ut til at diskusjonen framover kan komme til å dreie seg om samarbeidsformer i forskjellige varianter mellom bibliotek – over kommunegrenser og mellom bibliotektyper. Temaet er aktualisert også av begrepet ”det sømløse bibliotek”, som ABM-meldingen introduserte. På
konferansen ”Regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging” som ble arrangert i Trondheim i februar, ble erfaringer fra forskjellige samarbeidsprosjekter presentert, og temaet er også satt opp for et seminar på
Bibliotekmøtet i Stavanger. Kanskje vi bør gjøre oss mentalt klare for å tenke nytt om samarbeidsformer også i Aust-Agder?

En liten oppmuntring til slutt: Etter kinesisk tidsregning er vi nå inne i ”Hestens år”. Viktige egenskaper som tillegges hesten er energi og kampvilje. Med en lettere omskriving vil vel det si at
vi nå er inne i energiens og kampviljens år, ikke sant?

Randi Nilsen

TALL FRA BIBLIOTEKÅRET 2001
 
Etter at bibliotekene for andre gang selv har lagt siste års statistiske opplysninger direkte inn i Statens bibliotektilsyns baser på nettet, må vi kunne si at det går ”bedre og bedre år for år”.
Fylkesbiblioteket er ferdig med behandlingen av statistikken for folke-bibliotekene og bibliotek i grunnskoler og videregående skoler, men har foreløpig bare fått ut totalsummer på fylkesnivå. Vi venter nå på at Statens bibliotektilsyn skal gi oss tilgang til den historiske databasen slik at vi  kan analysere tallene, sammenligne  bibliotekene og lettere se trender og utviklingstendenser.

Vi anbefaler alle å gå inn i basen og ta utskrift av eget skjema etter fylkes-bibliotekets korrigeringer. Kanskje vi kan få mindre å rette opp neste år?

Folkebibliotekene
Samlet utlån 2001 er på 568.396 medier.  Utlån på bøker har hatt en nedgang på 2,9 %, mens utlån andre medier derimot har steget med 4 %. Totalt sett en nedgang på 1,2  %. Utlån pr. innbygger er 5,53. Det er fortsatt over landsgjennomsnittet for 2000 som var 5,21.
Besøkstallene viser at hver austegd har besøkt folkebiblioteket i gjennomsnitt 5,3 ganger i løpet av året. Det er en liten nedgang, men er over landsgjennomsnittet på 4,9 i 2000. 

Bibliotek i grunnskolen
Fylkesbiblioteket måtte hjelpe til ved registreringen fra 2-3 kommuner, så alle skolene kom til slutt i havn. Av ufor-klarlige grunner får vi foreløpig ikke ut totalsummer for grunnskolebibliotekene. Statens bibliotektilsyn arbeider med saken.

Bibliotek i videregående skoler
Bevilgningene til skolebibliotekene i videregående skoler gikk opp fra 460 000 kr i 2000, til 1 345 000 kr i 2001. Av disse var 500 000 ekstrabevilginger som følge av ny bibliotekplan (vedtatt okt.2000).
Disse midlene, samt økt fokus på skolebibliotek, har satt i gang en gledelig utvikling i skolebibliotekene i vgs. 
Antall timer bibliotekene er betjent har økt betraktelig siste år, og tallet på brukeropplæringer for elevene har gått opp fra 77 til 111. Dette er nok viktige grunner til at også tallene for besøk, utlån og referansespørsmål er atskillig høyere for 2001 enn for 2000.

Bokbussen
Totalt utlån var 34.298, dette er 449 mer enn året før. 57 % av utlånet fra bokbussen var til barn. Hos oss, som ved andre bibliotekavdelinger, merker vi at utlånet av video til barn øker noe, kanskje på bekostning av boka?
Bokbussen besøker en del små skoler i fylket. Ved mange av disse er de eldste elevene blir flyttet til de mer sentrale skolene. Dette har resultert i færre lånere ved bussen, likevel har utlånet gått opp i 2001.
Interessant er det å registrere at ved så godt som alle stopp i Setesdalen har utlånet steget. 
Totalt antall stopp er det samme som for 2000 og konklusjonen må bli at utlånet holder seg ganske stabilt.”Den kulturelle skolesekken” var en nyskapning i 2001, ved at det ble bevilget til sammen 23,6 millioner kr over statsbudsjettet for bruk i skoleåret 2001-02. Formålet med prosjektet er at det skal bli mer kunst og kultur i skolen: ”Den kulturelle skolesekken  skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.” Bevilgningen ble fordelt til forskjellige igangværende prosjekter og på andre måter utover landet, slik at alle fylker fikk noe. 

Aust-Agder, sammen med åtte andre fylker, fikk beskjedne kr 250.000. I tillegg bevilget Aust-Agder fylkeskommune samme beløp, slik at vi fikk kr 500.000
totalt til prosjektet her. I Aust-Agder har vi valgt å se kalenderåret 2002 som prosjektperiode. Her i fylket har vi også valgt å gå gjennom en planleggingsfase for å legge grunnlag for langsiktighet. Vi ønsker å bygge videre på det som allerede finnes av formidling innen kunst- og kulturområdet, - for fylkesbibliotekets vedkommende har vi basis i vårt arbeid med forfatterturneer. Det har lenge vært et ønske om å samkjøre litteraturformidlingen bedre med turneer innen musikk og teater, og her har vi nå en gylden anledning til å videreutvikle samarbeidet innen fylkes-kommunen, med Statens utdanningskontor, og videre ut mot kommunene. Slik håper vi på en permanent styrket satsing på formidling av kunst og kultur for barn!

Den kulturelle skolesekken er en satsing mot grunnskolen. Når fylkesbiblioteket har valgt å engasjere seg sterkt i dette, (vi har tatt på oss koordinatoransvaret i tillegg til at vi har gått inn med ett medlem i arbeidsgruppa), har det sammenheng med at vi synes ideen om ”den utvidede læringsarena” er viktig – bibliotek og museer er også viktige arenaer i kulturformidling til barn, ikke bare selve klasserommet! Å opparbeide et godt samarbeid mellom bibliotek og skole kan også i seg selv gi stor gevinst.

Erfaringene så langt:
Det har vært ”tempopress” over prosjektet. Vi skaffet til veie turnetilbud på rekordtid, og sendte ut tilbud med kort søknadsfrist (1. mars). Det er helt tydelig at fristen har
vært for knapp, da få søknader har kommet inn (flest fra bibliotekene!). I skrivende stund arbeider vi med å avklare hva som kan arrangeres i år, og hva som må utsettes til høsten. Vi lyste også ut midler til utviklingsprosjekter. Her har interessen vært mye større, vi har fått inn søknader både fra skoler, museum og bibliotek. Arbeidet med å tildele midler pågår!

Hva skjer videre:
I Aust-Agder går vi ut med nye tilbud for høsten, med søknadsfrist 1. juni. Den statlige finansieringen er imidlertid ikke klar: det er bevilget 12,3 millioner for skoleåret 2002-03, altså mye mindre enn oppstartsåret, men fordelingen er ikke klar. Fra Aust-Agder prøver vi å argumentere godt for oss, og håper på oppbygging av et tilbud med langsiktighet!

BOK TIL LYST
 
Solveig Oddan Holt som er leder for ”Boken kommer”- virksomheten ved Arendal bibliotek, har stadig nye prosjekter på gang. Nå har hun startet opp med høytlesing for voksne – en idé som burde kunne gjennomføres de fleste steder ved å alliere seg med samarbeidspartnere i lokalmiljøet.
Før jul snakket jeg med en mann som hadde et ønske til biblioteket: Om ikke vi kunne starte med høytlesning for voksne? Den ideen tente jeg på der og da: Selvfølgelig! Et slikt ønske burde da et folkebibliotek kunne oppfylle.
At vi ikke har tenkt på det før!
Etter noen telefoner rundt og utstrakt bruk av jungeltelegrafen, inviterte vi til en prøvegruppe i midten av januar. Vi hadde tenkt å starte kl. 10.30, men allerede første gang fant vi ut at for de fleste ville det være best å starte kl. 12.00. Opplesningen varer omtrent 45 minutter. Av opplesere til nå, har de fleste bakgrunn fra skolen; de er
vant til å lese høyt for andre og de liker det.

Hvem er ”Bok til lyst”  beregnet for? Tilbudet gjelder alle voksne som har mulighet til å komme til biblioteket på dagtid. Vi har også invitert medlemmer av Blindeforbundet spesielt. 

Hva leses i ”Bok til lyst” ? Vi regner ikke med at alle har mulighet til å komme hver gang, og derfor satser vi på opplesninger som avsluttes for hver gang. Da egner essays, noveller, fortellinger, dikt og utvalgte kapitler som kan leses for seg selv, seg.

Arendal bibliotek har ikke noe egnet rom for en slik gruppe. Vi har derfor valgt ”sofahjørnet” i auditoriet, og det fungerer greit.

”Bok til lyst”  har vi tenkt å tilby publikum ukentlig fra midten av januar til midten av april, og fra midten av oktober og til jul. I
adventstiden flyttes tilbudet ned foran julekrybba i inngangspartiet der det blir lest julefortellinger og det blir fløytespill. Dette prøvde vi ut to ganger før jul; beboere fra eldreinstitusjoner ble spesielt
invitert og vi synes at det fungerte etter forhåpningene.

Vi håper at ”Bok til lyst”  etter hvert skal være ”selvstyrt” etter dugnadsprinsippet blant deltakerne; det vil si at bibliotekets
personale i minst mulig grad skal behøve å bruke av sin tid til dette, men allikevel være til hjelp når det trengs. Dette er ikke et arrangement som har som målsetting flest mulig tilhørere: Vi håper at det skal
være en nær og trygg atmosfære. Men det er absolutt plass til flere enn de som har vært med til nå! Våren  2002 ser vi på som en innkjøringsperiode i forhold til tids-punkt, form og innhold og hvordan rekrutteringen best kan skje.

Vi tror at ”Bok til lyst” - konseptet må kunne brukes i mange bibliotek; det er ikke personalkrevende og det er et tilbud  som koster lite å gjennomføre.

Solveig Oddan Holt


 
HAR DU HØRT AT  -
 • I Evje og Hornnes er biblioteksjefstillingen utvidet fra 60 % til 70 % fra nyttår.
 • 2 studenter fra bibliotekarstudiet ved Høgskolen I Oslo, hadde i januar sin første   praksisperiode ved bibliotekene i henholdsvis Arendal og Valle.
 • Det er foreløpig ikke ansatt noen i den nyopprettede skolebibliotekarstillingen ved Tvedestrand videregående skole. Stillingen vil bli utlyst på nytt nærmere sommeren.

 
SØRLANDET I 100
Barn og voksne ” i 100 ” på Sørlandets bursdag – bibliotekene markerer
Til sammen 16 folkebibliotek i de to Agderfylkene tok utfordringen med et arrangement lørdag 16. mars, for å feire Sørlandets bursdag!
I Aust-Agder blir det feiring på biblioteket i Arendal, Bygland, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad og Risør. I Iveland markeres jubileet tirsdag 19. mars.
Vi ønsker lykke til med arrangementene!

Sørlandets litteraturpris 2002
12. februar kunngjorde juryen de 5 kandidatene til litteraturprisen:

 • MiRee Abrahamsen: I skyggen av Qassioun. Cappelen
 • Pål Gitmark Eriksen: Sort vokser. Gyldendal
 • Mirjam Kristensen: De som er ute i regnværet. Tiden
 • Hans Petter Laberg: Fordi det er sånn. Cappelen
 • Øystein Lønn: Ifølge Sofia. Gyldendal
Vi oppfordrer bibliotekene til å fokusere på prisen,  og alle litteraturinteresserte til å lese og delta i avstemningen. Enten  via nettet: 
www.aa.fylkesbibl.no/biblioteknett.agder/litteraturpris/om.html
eller på brosjyren som skal befinne seg i alle folkebibliotek og bokhandlere i Agderfylkene. Du behøver selvfølgelig ikke ha lest absolutt alle bøkene, men delta i avstemningen hvis du har likt godt den du har lest, - eller likt best av de du har lest! Stemmene begynte å tikke inn på nettet umiddelbart etter pressekonferansen, - og vi håper på større deltakelse enn i fjor! Målsetningen er å øke oppmerksomheten om litteratur, særlig fra vår landsdel, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet.
Avstemningen går ut mars måned, og prisen (15.000 kr. + et kunstverk) deles ut på Verdens bokdag 23.april i Arendal bibliotek. Både professor Bjørn Hemmer, musikeren Kirsten Bråten Berg og statsråd Victor Norman vil delta i arrangementet!
Litteraturlisten som juryen hadde å forholde seg til ved nomineringen, finner du som vedlegg til dette nr. av Bokstøtten.

På kafé med Sørlandsforfattere

Som en markering av ”Sørlandet i 100”  er det planlagt 4 arrangement som har fått tittelen ”Fokus på Sørlandslitteraturen”. Det er Aust-Agder fylkesbibliotek i samarbeid med  Høgskolen i Agder og bibliotekene i Arendal og Valle som har gått sammen om  ”bokbadene”. 

På Sørlandets bursdag lørdag 16. mars går første arrangement av stabelen. Det skjer i bokkaféen i Arendal bibliotek.
 
Forfatteren Øystein Lønn og professor ved HiA, Bjørn Hemmer, vil snakke sammen om Lønns forfatterskap. Øystein Lønn, født i Kristiansand i 1936, er en forfatter som har et stort forfatterskap bak seg. Han mottok i 1996 Nordisk Råds litteraturpris for sin novelle samling ”Hva skal vi gjøre i dag og andre noveller”, og han er høyst aktuell med sin siste roman ” Ifølge Sofia” (2001). 
 
 
Det blir nytt kafébesøk i Arendal bibliotek igjen lørdag 6. april, denne gangen med forfatteren Bjarte Breiteig i samtale med amanuensis Oddbjørn Johannessen, HiA.
 
Og til høsten kan en gå på kafé i Valle fredag 6. september sammen med forfatteren Paal-Helge Haugen og freelance journalist Kjetil Brottveit og lørdag 2.november i Arendal bibliotek med forfatteren Håvard Rem og amanuensis Oddbjørn Johannessen, HiA.
IT-NYTT
Her kommer det lenker og omtale av tre nyttige nettsteder:

Bazar- offentlig informasjon  på minoritetsspråk
(http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/bazar/bazar.htm) 
BAZAR - er en veiviser til dine rettigheter og plikter i det norske samfunn og prøver å samle nyttig informasjon som kan gjøre hverdagen i Norge lettere å forstå. 
BAZAR -  henvender seg til deg med en annen etnisk bakgrunn enn den norske og med et annet morsmål enn norsk 
BAZAR - skal bygges opp på 10 av de mest brukte morsmål i Norge, inkl. norsk 
BAZAR - planlegger flere spesialbygde tjenester i fremtiden, bl.a en database over nyheter, aviser og tidsskrifter fra forskjellige land og på forskjellige språk.

Diktregisteret – Deichmanske bibliotek 
http://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok-dikt
Deichmanske bibliotek har gjenåpnet sitt diktregister til søking for alle.
Pr. 1.1.2002 består basen av 205.000 innførsler. Basen inneholder ikke dikt i fulltekst, men er ment som et hjelpe-middel for å gjenfinne og lokalisere dikt.

Basen består hovedsakelig av norske dikt, men også noen på dansk og svensk, og enkelte oversatte dikt. Diktene er
registrert med forfatter, tittel og førstelinje og opplysninger om hvor diktet finnes. I noen grad er emneord gitt, hovedsakelig på
person- og stedsnavn.

Barnebøker
www.barnebok.no
Dette nettstedet  ble lansert 1. desember 2001, og det arbeides med å fylle sidene med aktuell informasjon om barnelitteratur, forfattere, illustratører og leseprosjekter. 

De sier selv: Barn og bøker hører sammen! Vi voksne ønsker at barn skal få oppleve gleden ved å lese gode bøker. Vi vil så gjerne stimulere barnas fantasi, følelsesliv og språk. Men ofte er det vanskelig å vite hvilke bøker vi skal velge. Barnebok.no kan hjelpe deg med valgene. 
Ansvarlige redaktører er Agnes-Margrethe Bjorvand og Anne Løvland.
Nettstedet har også en fin lenkeside med lenker til gode barnesteder. Den kan anbefales.

FOU-SØKNADER

Det har tidligere vært smått med søknader fra bibliotekene i vårt fylke om tildeling av statlige midler til forsøk- og utvikling. Desto mer gledelig er det at det i år foreligger flere spennende prosjekt-søknader:

 • Arendal bibliotek: ”Kom og hør”- Myter, sagn, legender og fabler – en kulturbro
 • Froland folkebibliotek: ”Hvordan har vi det” – Ungdommer og biblioteket samarbeider
 • Valle folkebibliotek: ”Små skriftlærde setesdølar”
 • Dessuten er Iveland folkebibliotek inne med søknad til sitt 3-årige prosjekt ”Biblioteket i  sentrum”  som de fikk støtte til første gang i fjor.
 • I tillegg har fylkesbiblioteket søkt om midler til et prosjekt vi har kalt: ”Veiledning for utvikling: utprøving av en modell for faglig veiledning i folkebibliotek i Aust-Agder”.
Vi venter spent på SB’s behandling av søknadene! Svar forventes i april.

NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Gunvor Terjesen Sandve er engasjert i et vikariat fram til sommeren.

Tvedestrand
Steinar Thorsen er tilsatt som ny biblioteksjef. Han har allsidig praksis fra bl.a. ulike stillinger i Tvedestrand kommune. Statens bibliotektilsyn har innvilget 2 års dispensasjon fra biblioteklovens krav om fagutdannet biblioteksjef.

Valle
Biblioteksjef Lisbeth Dalquist Homme har tatt eksamen i 10-vekttall-kurset ”Pedagogikk i verkstader for sjølvstudium” ved Høgskolen i Bergen, og er nå godt rustet til å veilede voksne fjernstudenter ved Valle studiesenter.

Høgskolen i Agder
Ragnhild Storlie er fast ansatt i 80 % stilling ved høgskolens avdeling i Arendal.
 AGDER INNVANDRERSAMLING
 
Styringsgruppa
17. april samles styringsgruppa i Agder Innvandrersamling til styremøte.
Hvis det er noen av bibliotekene som har noen saker de gjerne vil ha tatt opp, er det fint om dere tar kontakt så fort som mulig.
Tyrkiske depoter
Den gledelige meldingen i forrige Bokstøtten om at vi nå skulle få tyrkisk, var meget kortvarig. Det viser seg at det fremdeles ikke har vært mulig å skaffe dette tilveie. Men vi har bestilling inne….

Husk
Det er veldig viktig for statistikken at dere husker å melde fra om tapte bøker. 
Det er fint at dere noterer det i permen som følger depotet, MEN dere må også gi beskjed til unni@aa.fylkesbibl.no
Fint om dere husker å melde fra med en gang dere mottar et depot.

Har du ideer eller spørsmål, ta kontakt:

Agder Innvandrersamling,
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
tlf.: 37 01 39 20
 


Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen
 

Styret for NBF i Aust-Agder har startet planlegging av vårens studietur til Danmark! Vi ber medlemmene og andre interesserte sette av følgende datoer: 30.mai til 2. juni. Da planlegger vi å sette kursen mot København, og hovedmålet er som kjent ”Den sorte diamant”. Vi vil også legge inn flere bibliotekbesøk, og få med oss litt kultur på kveldene. Medlemmer i NBF i Vest-Agder og Telemark er muligens også interessert i å få tilbud om å være med. Informasjon blir sendt ut så snart planleggingen er fullført.

Ellers har NBF fått minimal respons fra bibliotekene på å videreføre ”Biblioteksti”-arrangementene. Men  NBF har fått henvendelse fra  NOKU , Agder( Norsk kulturforum) om å samarbeide om et arrangement i Grimstad lørdag 11. mai, der Bjørn Hemmer og Reiulf Steen skal samtale om Ibsens En folkefiende. Dette regner vi med å si ja til.

Undertegnede vil representere NBF Aust-Agder på landsmøtet i Stavanger 27.april.
 
 

Ruth Skjævestad
 
 

 
BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, 
NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, 
Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/