Meldingsblad fra Aust-Agder bibliotek og kulturformidling       Nr. 2 juni 2002
 

Fylkesbiblioteksjefens leder
AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING

Et nytt navn har dukket opp i det siste: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Navnet trenger en forklaring, og kortest kan det vel sies at dette er Aust-Agder fylkesbibliotek med alle gamle oppgaver og ansvarsfelt intakt, men med nye oppgaver og flere medarbeidere.

Vi har fått utvidet virkefeltet vårt til å skulle formidle teater og musikk i tillegg til å formidle litteratur. Slik håper vi å bygge opp en ny integrert kulturturnédrift, sett i sammenheng med fylkesbibliotekets øvrige virksomhet. ”Den kulturelle skolesekken” ser vi også i sammenheng med dette. Der har vi fått den gledelige meldingen at Aust-Agder får tildelt kr 500.000 i statlige midler til prosjektet neste skoleår, det dobbelte av det vi fikk i inneværende år! Vi synes dette er svært spennende, og ser det som fylkesbibliotekets nye bein å stå på, - i tider der det er stor usikkerhet om framtidige oppgaver.
En annen gledelig melding er at Statens bibliotektilsyn støtter vårt planlagte veiledningsprosjekt. Vi har fått tildelt den (lille) summen vi søkte om i FOU-midler, og håper på en aktiv involvering fra SBs side videre. Dette kommer vi tilbake til. Vårt ønske er å være en synlig og aktiv aktør ute i fylket vårt, på bibliotek- og kulturfeltet!

Det går raskt mot sommer, og vi er halvveis i jubileumsåret ”Sørlandet i 100”. Tidsnok til turist- og feriesesongen kommer ”LitteraTurer i Aust-Agder” som ett av fylkesbibliotekets bidrag til markeringen av vårt fylke, beregnet på både fastboende og turister. Vi håper at også bibliotekfolk og andre kulturarbeidere vil ha glede av trykksaken, og ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Randi Nilsen

LITE STATLIGE FOU-MIDLER 2002  TIL AUST-AGDER
 
I  forrige nummer av Bokstøtten gledet vi oss over at det var sendt flere spennende prosjektsøknader til Statens bibliotektilsyn.
Resultatet er ikke fullt så gledelig med hensyn til bevilgede midler, idet kun to søknader er imøtekommet med tilskudd:
- Iveland folkebibliotek har fått 
  kr.38 000 til sitt 3-årige prosjekt ”Biblioteket i sentrum”. Du kan lese mer om prosjektet annet sted i Bokstøtten.
- Fylkesbiblioteket har fått kr. 33 000 til prosjektet ”Veiledning for utvikling: utprøving av en modell for faglig veiledning i folke-bibliotek i Aust-Agder. Dette kommer vi nærmere tilbake til på biblioteksjefmøtet i Lillesand 4.–5. september.

Til tross for gode søknader, har verken Arendal, Froland eller Valle fått tilskudd. 
Arendal undersøker nå muligheter for  støtte fra annet hold til prosjektet ”Kom og hør” – Myter, sagn, legender og fabler – en kulturbro. Froland og Valle har heller ikke helt sluppet tanken om å gjennomføre prosjektene sine, eventuelt i noe redusert form. 

Alle søkere har fått beskjed fra Statens bibliotektilsyn med oversikt over samtlige søknader og tildelte beløp.
 


OMORGANISERING I FYLKESKOMMUNEN – OG I FYLKESBIBLIOTEKET
Etter at staten overtok sykehusdriften, ble det nødvendig å se med nye øyne på organiseringen av fylkeskommunens drift av gjenværende tjenester, og organiseringen av sentraladministrasjonen. Prosessen ble satt i gang sommeren 2001, og fra 13.05.02 var ny organisasjons-struktur på plass. Tanken har vært å lage en enklere og flatere struktur, med ansvar delegert ut i selvstendige virksomheter. Fylkesbiblioteket har hatt en slik selvstendig stilling også tidligere, men har vært en del av Kulturseksjonen, ledet av fylkeskultursjefen, som igjen har hørt inn under Regionalavdelingen.
Både Regionalavdelingen og Kulturseksjonen er nå historie, og under rådmannsnivået finner vi nå Planseksjonen, Tjenesteseksjonen og Organisasjons- og økonomiseksjonen. De virksomhetene som tjenestene er organisert i; Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Regionalvirksomheten m.fl.(blant andre alle de videregående skolene), har sin administrative linje til Tjenesteavdelingen. Fylkeskultursjefstillingen eksisterer fortsatt, men er nå plassert i Planseksjonen.
Her kunne vi selvsagt gått mye mer i detalj – men viktigst for biblioteksektoren: Fylkesbiblioteket består, men har fått tilført nye oppgaver og nye stillinger, og altså nytt navn: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.
De nye oppgavene er ansvar for skolekonserter og tilskuddsbehandling på musikkområdet – her ønsker vi velkommen til Ola Sundstrøm, som flytter fra fylkeshuset ned til oss på Torvet i begynnelsen av juni. Ansvar for skoleteater og annen scenekunst, samt tilskuddsbehandling til kulturformål ligger til Kirsten Vinje Gunneruds stilling. Hun vil være ansatt i Planseksjonen, og ”låne ut” deler av sin stilling til oss. I tillegg får vi tilført en ny merkantil stilling som skal lyses ut internt i fylkeskommunen.
Vi beholder prosjektansvaret for ”Den kulturelle skolesekken” og håper etter hvert å sy sammen all litteratur-, musikk-, teater- og annen kulturformidling til én kulturformidlingsvirksomhet, integrert med fylkesbibliotekoppgavene. Leder for ”den nye” virksomheten er fylkesbibliotek-sjefen.

BIBLIOTEKET I SENTRUM

Iveland folkebibliotek har fått innvilget midler fra Statens Bibliotektilsyn til gjennomføring av prosjektet ”Biblioteket i sentrum”. Prosjektet startet opp 01.09.01 og vil etter planen holde på frem til 31.12.03. Bokstøtten har bedt biblioteksjef Finn Terje Uberg fortelle om prosjektet.

Vi fikk kr. 15.000,- i tilskudd i 2001, kr. 38.000,- i 2002 og vil søke om kr. 38.000,- i 2003 – til sammen kr. 91.000,-.

Hovedmålsetting
Bidra til at Iveland folkebibliotek blir det læresenter  og møteplass som barn, ungdom og voksne ønsker, og gjennom samarbeid med Aust-Agder fylkes-kommune og lokale lag og foreninger bidra til økt bruk av våre ressurser og økt tilgjengelighet for alle kommunens innbyggere. Økt utlån og økt leselyst er en målsetting og vil forhåpentligvis bli et viktig resultat.

Bakgrunn for søknaden
Oppstart av kollektivtilbud to ettermiddager/kvelder i uka 
Bibliotekets tilgjengelighet (spredt bosetting – åpent én kveld i uka)
Utlånsstatistikken blant voksne er svak
Ønske fra ungdommen om faste møteplasser

Virkemidler
Samarbeid med lag og foreninger

Foreløpige resultater

 • Det er svært få som bruker bestillingsbussen til biblioteket. Vi holder åpent den samme kvelden som bestillingsbussen kjører rundt i kommunen.
 • Vi har nå åpent to kvelder i uka til 21.00. (Dette er muligens det beste kveldstilbudet i fylket….???). Jeg vil stipulere antall besøkende per kveld til ca 30 (15.00-21.00).
 • Vi har hittil i år hatt besøk av Iveland bygdekvinnelag og Hestelaget. Spesielt arr. med hestelaget var svært vellykket med god foreleser og en rekke fremmøtte. Begge arrangementene begynner med informasjon om biblioteket og hvilke tjenester vi kan tilby.
 • Vi har fått nye voksne lånekunder blant begge foreningenes medlemmer. To arrangement er allerede booket høsten 2002.
 • Ungdommen bruker til en viss grad biblioteket som ”et sted å være”. 
Undertegnede vil oppsummere med å si at prosjektet så langt er delvis vellykket. Fellesarrangement med lag og foreninger er en god måte å gjøre våre tjenester kjent på. 
Finn Terje

”HIT MED BOKA!”

Hvordan knytte barnehager i utkantene i en ny storkommune hvor de har mistet et tidligere nærbibliotek, nærmere til hovedbiblioteket?
Dette var problemstillingen for den prosjektoppgaven barnebibliotekar i Arendal, Reidun Jordell, har utarbeidet i forbindelse med sitt 5-vekttalsstudium ved Høgskolen i Oslo/avd. JBI. Tittelen på oppgaven ble ”Hit med boka! Biblioteket i nærkontakt med utkantbarnehagen noen ben-veger.”  Reidun forteller om prosjektet:

Jeg prøvde ut følgende samarbeids-områder:
- Valgte ut to utkantbarnehager der filial/gammelt hovedbibliotek var nedlagt. (Beliggende på Flosta og Rykene).
- Inviterte meg selv til personalmøte.r
- Inviterte meg selv til foreldremøter der jeg snakket om bibliotek og barnelitteratur generelt og presenterte bøker for aldersgruppen.
- Plasserte ut bokdepoter med et egnet internt utlånssystem.
- Inviterte barnehagene gruppevis til billedbokstundene i Arendal bibliotek med  samlingsstund og en omvisning i barneavdelingen med ekstra vekt på utstillingene der.
- Inviterte barnehagene til å lage mini-utstillinger i barneavdelingen.
- Inviterte barnehagene til å delta i en større utstilling som en avslutning på  samarbeidsprosjektet og som skulle presentere barnehagenes egenart.
- Kom med forslag til inspirasjonsforfattere og tekster til utstillingene.

Jeg hadde valgt ut en ”kystbarnehage ” (Måken, Arnevik) og en ”innlandsbarnehage” (Rykene barnehage), og dette viste seg å passe inn i feiringen av Sørlandets 100-årsjubileum som startet 16. mars 2002. Barnehagene åpnet utstillingene på selve fødselsdagen og vi fikk presentert et stykke kystkultur og et stykke innlandskultur side om side, sett med barns øyne. Her var hummerteine, Rykenefoss og gapahuk.
Vilhelm Krag, Siri Mohr og Paal-Helge Haugen var sentrale forfattere.
Sanger av Vilhelm Krag og Gabriel Scott ble nydelig fremført under åpningen av utstillingene.

Slik ble de to barnehagene hovedutstillere i en landsdelsomfattende feiring. Å øke bevisstheten om deres hovedbibliotek og litteraturen der hos personalet i barnehagen, hos foreldre og barn var et mål jeg hadde i prosjektet. Virkemidlene ble iverksatt i løpet av noen uker fra november til ut i mars måned.

Jeg har i tidligere prosjekt oppdaget den enkle sannheten: Vil du oppnå nærmere kontakt med en gruppe som i utgangspunktet kan komme til å falle utenfor, så gi dem det lille ekstra!

Og fortsettelsen?  Vi har i ettertid fått nok en miniutstilling fra den ene barnehagen. Og i juli håper vi å få til en tur med noen av barna i Måken barnehage til Lille Torungen, der Siri Mohr skal lese fra sin bok ”Los-Reinert på fyret”, og fyret er nettopp Lille Torungen.
Et nettverk er skapt- og endel slike virkemidler kan vi bruke samlet eller enkeltvis, der vi ser et behov for å få til noen ben-veger mellom bibliotek og brukere. 
   Reidun Jordell


 
HAR DU HØRT AT  -
  • Landets første doktoravhandling om skolebibliotek foreligger fra dr. polit. Elisabeth Tallaksen Rafste ved Høgskolen i Agder: ”Et sted å lære eller et sted å være? En case-studie av elevers bruk og opplevelser av skolebiblioteket”.
            Avhandlingen kan bestilles på følgende 
            e-postadresse: 
            Elisabeth.T.Rafste@hia.no
   
  • Iveland folkebibliotek utlyste en lesekonkurranse i forbindelse med Verdens bokdag 23.april. Det en skikkelig utfordring til alle leseløver i kommunen: Les 250 resten av året og bli med på trekning av bokpremier! Det blir i snitt 1 bok pr. dag! Mer om konkurransen: http://www.iveland.kommune.no/
  • Lillesand folkebibliotek beregner åpning av nytt bibliotek 17.juni. Gratulerer! 
            Hvilken kommune satser på å bli den 
            neste? Grimstad eller Tvedestrand? 
   
  • I Tvedestrand er planene om ”Bokbyen ved Skagerrak” kommet et langt skritt videre, og på bibliotek-sjefmøtet i september vil vi få høre mer om planene og et eventuelt samarbeid med bibliotekene. 

ARBEIDSUKE PÅ BOKBUSSEN

I uke 20 hadde skolen min, Grimstad Ungdomsskole, arbeidsuke.
Og da hadde jeg, Kenneth Vennerød, lyst til å arbeide på fylkesbiblioteket.
Jeg var med på å sette bøker i hyllene, men mest lånte jeg ut bøker.
Det var kjempe deilig å kunne ta en uke fri fra skolen og jobbe på
bokbussen. Det var et hyggelig og avslappende miljø med masse snille mennesker. Det må være moro for både store og små å ta seg en tur på bokbussen en gang i måneden og låne bøker. Kanskje til og med slå av en prat? Jeg synes mitt besøk på bokbussen var kjempe hyggelig.
Jeg vet at alt nå for tiden skal gi overskudd, og selv om bokbussen kanskje ikke gjør det, synes jeg det ville være veldig dumt om den nedlegges. Jeg synes dette er et kjempe tilbud til de som ikke bor så nærme et bibliotek. Dette tilbudet bør bevares!

Jeg var også inne på hovedbiblioteket
I Arendal. Der møtte jeg mange hyggelige mennesker. Det er et kjempefint bibliotek. Jeg var på barneavdelingen og fikk være med på billedbokstund for de minste. Også et veldit bra tilbud.

Kennet Vennerød


 
SØRLANDET I 100
Sørlandets litteraturpris 2002

 
Det var Mirjam Kristensen med boka ”De som er ute i regnværet” (Tiden) som fikk flest stemmer av folkejuryen, og prisen ( 15 ooo kroner + et kunstverk) ble overrakt i Arendal bibliotek av statsråd Victor Normann på den internasjonale bokdagen 23.april. 

Mirjam Kristensen er 24 år, oppvokst i Lyngdal, og har i tillegg til den prisbelønte boka utgitt romanen ”Dagene er gjennomsiktige” (2000). Noen har sammenlignet forfatteren med Torborg Nedreaas, hun har en var og spesiell stil som beskriver følelser og begivenheter ut fra barns ståsted. Bøkene anbefales!
Vi håper at bibliotekene har markert prisvinneren nå i etterkant av utdelingen!

Dette var 2. gang Sørlandets litteraturpris ble delt ut. Oppslutningen om avstemningen blant det lesende publikum er ikke så bra som vi ønsker. Fra Aust-Agder er det fortsatt svært lite engasjement rundt avstemningen, selv om både bokhandler og bibliotek i år har gjort en mye bedre jobb når det gjelder markedsføring av prisen. Men hvorfor avgir så få bibliotekarer sin stemme? Er det fordi man føler at alle de nominerte bøkene bør leses først?  Det er nemlig nok at du har likt godt en av dem!

Styringsgruppa og juryen for prisen har hatt et evalueringsmøte, og besluttet å fortsette prosjektet i samme form også neste år. Men vi vil styrke markedsføringen med å utarbeide plakatmateriell osv., og håper at prisen gradvis vil få mer status blant det lesende publikum. Hensikten er jo å øke leseinteressen og oppmerksomheten om litteratur fra vår egen landsdel, og å hjelpe fra nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet.

Til slutt: De avgitte stemmene fordelte seg nokså jevnt på alle de 5 nominerte forfatterne. Så det var egentlig 5 vinnere, og ingen tapere, av litteraturprisen! 


PROSJEKT  LESELYST
 
Tvedestrand videregående skole satte høsten 2001 i gang et lesestimuleringsprosjekt rettet mot elever i grunnkurs byggfag og grunnkurs helse-og sosialfag. 
Prosjektet har vært drevet av norsklærer Harald Flodda, etter initiativ fra Aust-Agder fylkesbibliotek, og fikk navnet Prosjekt Leselyst. Som navnet tilsier har hensikten vært å vekke leselyst hos elevene
I følge læreplanen skal alle på grunnkurset lese en roman eller et skuespill. En ville gjerne prøve et opplegg som  gjorde dette mer lystbetont, og som også ga mersmak på bøker. 
En har prøvd å vekke leselysten hos elevene ved bl.a.:
- fremkalle gode leseminner fra tidligere
- diskutere behovet for/hensikten med å lese skjønnlitteratur
- finne kriterier for bokvalg (hvilke krav stiller jeg til ei bok jeg vil like å lese?)
- presentere ungdomsbøker i klassen
- omvisning på folkebiblioteket
- besøk i bokhandel, der elevene selv kjøper ”sin” bok.
Bøkene elevene valgte ble kjøpt inn over skolebibliotekets budsjett, og ble donert til biblioteket etter lesingen.

Bibliotekar fra fylkesbiblioteket sto for presentasjonen av ungdomsbøker i klassene, og hadde også omvisning på Arendal bibliotek for elevene.

Evalueringen viser at 11 av i alt 35 elever sier at de har fått økt leselyst gjennom dette prosjektet.
 

FRA DEN YDERSTE NØGNE Ø
 
Folderen LitteraTURER i Aust-Agder er nå underveis til publikum og bibliotekene! Veiviseren til et tyvetalls litterære steder i fylket, er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder fylkesbibliotek, og er støttet av Sørlandet i 100. Den blir delvis distribuert som et vedlegg til Agderposten, men alle hovedbibliotekene vil få eksemplarer til videre fordeling i sine kommuner. Folderen er beregnet både på fylkets egne innbyggere og tilreisende, og naturlige steder å legge den ut vil foruten bibliotekene, være turistinformasjon, muséer, hoteller og overnattingssteder m.v.

 


IT-NYTT

Emneportalen DETEKTOR
Detektor er en generell emneportal med kvalitetssikrede og katalogiserte lenker, utviklet og driftet av Deichmanske bibliotek.
Portalen er  lansert med en begrenset mengde ressurser, men de bygger stadig ut basen.
Detektor er en emneportal for alle bibliotekets brukere og kan brukes av alle i landet (bibliotek inkludert). De tar sikte på å finne gode, kvalitetssikrete ressurser som passer til bla. prosjektarbeid. Internettsidene i basen er vurdert av bibliotekets personale. Detektor skal tilby ressurser som belyser temaer fra flere synsvinkler. Ressursene skal være informative og gi klart uttrykk for hva utgiveren mener. (informasjon fra portalens hjemmesider)
Adressen er: http://detektor.deichman.no/

Midt i blinken
Disse sidene ”er laget for foreldre (eller andre som har barn rundt seg), med kun det ene for øyet - å ikke glemme barnesanger, klappeleker, eventyr, rim og regler osv. ”
Her finner man i fulltekst eventyr, barnesanger, rim og regler. Sidene er laget av en privatperson, Sissel Vedal,  og er ikke-kommersiell. 
Adressen er: http://www.midtiblinken.net/index.html
 


NYTT OM NAVN
 
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Brit Østerud  slutter i vikariatet som IT-konsulent 1.juli. Kristin Havstad er tilbake fra samme dato, men skal jobbe i 40 % stilling ut året.
Ellen Sjeggestad  har gjennomgått internett-kurset ”Informasjonssøking og formidling via internett” (ISFI), og har som kursoppgave laget egen hjemmeside for fylkesbibliotekets bokbuss: 
http://www.aa.fylkesbibl.no/bokbussen.
velkommen.html
Arendal
Solveig Oddan Holt har også fullført ISFI-kurset. Hennes kursoppgave, hjemmeside for ”Boken kommer”- virksomheten ved Arendal bibliotek, kan du se på: http://www.arendal.folkebibl.no/bokenkommer.
velkommen.html
 

Bygland
Trine Langemyrs vikariat som biblioteksjef utløper 1.august, og stillingen er utlyst

Bykle
Anny Mandt som har hatt 2 års permisjon fra biblioteksjefstillingen for å arbeide ved Stavanger bibliotek, har sagt opp og stillingen utlyses.AGDER INNVANDRERSAMLING
 
Sendte for en tid siden en e-post til dere om kurset: "Bibliotekarbeid i flerkulturelle samfunn".
Det var 21. og 22. mars på Høgskolen i Oslo.
Ialt var vi 36 deltakere fordelt på hele landet. Fra Agder deltok Assi Hansen fra Risør bibliotek, Oddhild Hildre fra Kristiansand bibliotek og undertegnede fra Agder Innvandrersamling. 
Skulle ønske flere av dere kunne vært der, men vi får være glad for at vi i hvert fall var tre.
Agder Innvandrersamlings internettsider, http://www.aa.fylkesbibl.no/ai ble av Det flerspråklige bibliotek fremhevet som meget bra!  Vi lar æren gå til IT-konsulent Kristin Havstad på Aust-Agder fylkesbibliotek.
Videre kom det fram at medlemskontingenten vår på kr. 6.000  ligger atskillig lavere enn Stavanger bibliotek som har et liknende utlånssystem.

Det var et veldig bra kurs, virkelig nyttig for oss som arbeider med bokutlån til flerkulturelle.
Vi fikk et flott foredrag om morsmålets betydning for tospråklige ved An-Magritt Hauge.
Ågot Berger, egentlig norsk fra Hadeland, men ansatt som faglig konsulent ved Århus bibliotek i Danmark deltok under hele kurset. Hun hadde flere interessante foredrag: 
Migrasjon, demografiske forandreinger i Norden: konsekvenser for bibliotekene.
Presentasjon av brukerundersøkelesen:"Frirum til integration".
Kvinneportal for innvandrerkvinner og Finfo - nettinformasjon for etniske minoriteter.
Fylkesbiblioteksjefen i Møre og Romsdal, Ellen Molvær redegjorde for: Bibliotektilbud til innvandrere og tospråklige i små og mellomstore bibliotek.
Kirsten Leth Nilsen ved Deichmanske bibliotek ga oss en fin innføring i Det flerspråklige bibliotek.
Vi håper på flere slike kurs og at enda flere av dere på bibliotekene i Agder får anledning til å delta!
Kurshilsen fra Unni.

HUSK
For tiden har vi litt for mange depoter som er på ”avveier”.
At enkelte bøker kan forsvinne er forståelig, men at hele depoter forsvinner er utrolig. Permen til depotet skal stå hos det biblioteket som har depotet, men når også den er borte da blir det en gåte.
Fint om dere kunne notere datoer for når dere mottar depotene og når dere sender dem videre.
VIKTIG: Meld fra med en gang hvis dere ikke mottar depotene i rett tid!

MEDLEMSMØTE
Vi nevner allerede at i november i år blir det medlemsmøte i Lillesand på Hotell Norge.
Datoene som er aktuelle er: 5.11 eller 6.11 eller 7.11.
Dere får nærmere beskjed om dato og program, men sett allerede nå av dagene så du kan komme.

Har du ideer eller spørsmål, ta kontakt:
Agder Innvandrersamling,
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
e-post:unni@aa.fylkesbibl.no
tlf.: 37 01 39 20
 


Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen
Det 68. Norske bibliotekmøtet 
ble avviklet i Stavanger 24.-26.april, med over 700 deltakere til stede. Dette var den største stormønstringen med bibliotekfolk som noen gang har vært samlet i Norge, og endelig stod både NBF   (folkebibliotek-
sektoren) og BIBSYS (fagbibliotekene) samlet bak arrangementene. NBF’s landsmøte skulle ha vært avviklet 27.april, men måtte pga en utvidelse av den pågående hotellstreiken dessverre avlyses.
Derfor må det på nytt innkalles til landsmøte, og det vil bli lagt til en større konferanse til høsten.
Undertegnede representerte NBF Aust-Agder, og  jeg opplevde spennende og inspirerende dager, med interessante seminarer  og foredrag, og mye fint sosialt fellesskap. Av de 700 deltakerne var bare 4-5 fra vårt fylke, og det beklager jeg! Jeg ville unne flere herfra å oppleve en slik stormønstring, samtidig som en får en nyttig bibliotekpolitisk gjennomgang og kan få med seg mye faglig oppdatering. 

Møtet i Grimstad 11.mai
Det annonserte møtet  der Reiulf Steen og Bjørn Hemmer skulle ta for seg Ibsen’s ”En folkefiende” er utsatt til høsten. NOKU Agder og NBF Aust-Agder samarbeider om arrangementet.

Studietur til Købehavn!
Torsdag  30.mai – søndag 2.juni  dro 36 bibliotekansatte på tur! Over 30 deltakere var fra  Aust-Agder, resten kom fra Vest-Agder, Vestfold og Telemark. Følgende bibliotek ble  besøkt: 
-Malmö Stadsbibliotek
-Kungsbacka folkebibliotek ( årets bibliotek i Sverige)
-”Den sorte diamant” – Det kongelige bibliotek i København
Dessuten fikk vi med oss besøk på Karen Blixen-museet utenfor København.  Mer utførlig  rapport kommer i neste nummer av Bokstøtten.
Ruth Skjævestad
 


God sommer!

 
BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, 
NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, 
Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/